CoG

Qumrán: A közösség szabályzata (1QS) - részlet
részlet

 Weboldal: www.churchofgod.hu


 

Bevezető

A szöveg legfontosabb, gyakorlatilag ép és teljes kézirata az I. számú qumráni barlangban került elő. A IV. számú barlangban összesen 10 kisebb-nagyobb töredéket találtak meg. (4QS55-264 / 4QS Mss. A-J), az V. számú barlangban pedig egy további – igen kicsi – töredéket (5QS11), illetve egy másik töredéken (5Q13) a szöveg rövid részletét, egy idézetet.

 

A közösség szabályzata (1QS) - részlet a qumráni tekercsekből

Az emberek számára, hogy a közösség szabályzata szerint éljenek, hogy kutassák Istent teljes szívvel és teljes lélekkel, és azt cselekedjék, ami jó, és igaz Őelőtte, úgy, ahogyan azt parancsolta Mózes, valamint az Ő összes szolgája, a próféták közvetítésével; továbbá, hogy szeressék mindazt, amit Ő választott, és gyűlöljék mindazt, amit Ő elvetett; hogy távol tartsák magukat minden gonosztól, és ragaszkodjanak a helyes gyakorlat elvégzéséhez; hogy hűséget, igazságosságot és törvényességet gyakoroljanak a Királyságban, és ne járjanak ismét a bűnös szív megátalkodottságával és parázna szemekkel, mindenféle gonoszságot cselekedvén; azért, hogy vezessék mindazokat, akik önként ajánlkoznak, hogy Isten parancsolatait gyakorolják a kegyelem szövetségében; hogy egyesüljenek Isten akaratában, és tökéletesekként viselkedjenek az Ő színe előtt mindazon (törvények) szerint, amelyeket tanúbizonyságok korszakai szerint nyilatkoztatott ki; hogy szeresség a Fény minden fiát, mindegyiket az isteni akaratból való osztályrésze szerint, és gyűlöljék a Sötétség minden fiát, mindegyiküket az isteni bosszút kiívó vétségeinek mértéke szerint.

Mindazok pedig, akik önként ajánlkoznak a Hozzá való hűségre, vigyék be egész tudásukat, erejüket és vagyonukat Isten közösségébe. Tudásukat, hogy azt az Isten parancsolatai iránti hűségben megtisztítsák; erejüket, hogy megmérjék azt az Ő útjai tökéletességének megfelelően; egész vagyonukat pedig az Ő igazi tanácsának megfelelően. Ne távolodjanak el Isten egyetlen igéjétől sem, periódusaikat illetően; ne siettessék azoknak idejét, és ne késsenek le egyetlen határidőt sem, és ne térjenek el az Ő hűségének törvényeitől, hogy jobbra, avagy balra járjanak. Mindazok, akik belépnek a közösség rendjébe, Isten színe előtt lépjenek be a szövetségbe, hogy mindenben úgy cselekedjenek, ahogyan Ő parancsolta, és ne hagyják azt el, semmiféle félelem, rettegés, avagy megpróbáltatás miatt, amelyeknek ki lesznek téve Beliál uralma alatt. Amikor pedig belépnek a szövetségbe, a papok és a leviták állandóan áldják a megmentésnek Istenét és az Ő hűségének cselekedeteit. És mindenki, aki belép a szövetségbe, mondja utánuk: „úgy legyen, úgy legyen”. Ezután pedig a papok sorolják elő Isten vitéz cselekedeteiben megnyilvánuló igazságosságát, és hangoztassák irgalmasságának összes kegyes tettét, amelyeket Izraellel gyakorolt. A leviták viszont számlálják elő Izrael fiainak vétkeit,  összes vétkes gonoszságukat, és bűneiket Beliál uralma alatt. Ezután pedig minden belépő vallja meg őutánuk, mondván: „Vétkeztünk, gonoszul cselekedtünk, és bűnöztünk, mi is, és atyáink is mi előttünk, amikor Izrael Istenének hű és igaz törvényeivel ellentétesen jártunk; ítélete rajtunk és atyáinkon; mégis irgalmasságának kegyelme lett a viszonzás rajtunk, öröktől fogva, mindörökre. A papok pedig áldjanak meg mindenkit, akik Isten osztályrészéhez tartoznak és tökéletesen járnak az Ő minden útjain, és mondják: „Áldjon meg téged minden jóval, és őrizzen meg téged minden gonosztól! Világosítsa meg szívedet életadó értelemmel, legyen terajtad az örök tudás kegyelme, és fordítsa feléd kegyes arcát, örökös jólétre. A léviták pedig szórjanak átkokat mindenkire, aki Beliál osztályrészéhez tartozik, mondván: „Átkozott legyél összes gonosz és bűnös cselekedeteid miatt! Adjon téged Isten rettenetre a bosszúálló által! Sújtson téged végpusztulás, az összes Viszonzást Beteljesítő által. Átkozott légy, ne legyen számodra kegyelem, tetteid sötétségének megfelelően. Ítéljenek örök tűz homályára! Ne könyörüljön rajtad Isten, amikor hívod, és ne legyen irgalmas hozzád, megbocsátva bűneidet. Fordítsa feléd haragos arcát, bosszút állva rajtad, és ne mondják neked: „béke” azok, akik az atyákhoz ragaszkodnak. A szövetségbe belépők pedig mindnyájan mondják az áldást osztók és az átkokat szórók után: „Úgy legyen, úgy legyen!”. Végezetül pedig tegyék hozzá a papok és a léviták, és mondják: „Átkozott legyen szíve bálványai miatt, az, aki ebbe  a szövetségbe belép, de bűne botlását helyezi maga elé, hogy az eltérítse; és amikor ennek a szövetségnek az igéit hallja, szívében boldognak mondja magát, mondván: „Jól fog menni sorom, még ha megátalkodott szívem szerint élek is” (Deut. 29:18) – elpusztul lelke, akár szomjazó, akár eltelt, bűnbocsánat nélkül. Isten haragja és ítéletében való heve eméssze el őt, örök pusztulásra, és tapadjon hozzá ennek a szövetségnek minden átka. Különítse el őt Isten, gonoszságra, irtasson ki a Fény minden fia közül, mivel elpártolt Istentől, bálványai kedvéért, és bűne botlása kedvéért; legyen osztályrésze az örök átkozottak között. Ezután pedig mindenki, aki a szövetségbe belép, válaszoljon és mondja utánuk: „Úgy legyen, úgy legyen!”.

Így tegyenek évről-évre, mindaddig, amíg Beliál uralma tart. A papok lépjenek be elsőkként a szabályzatba, szellemük fokozata szerint, egyik a másik után, a léviták pedig lépjenek be ő utánuk. A nép egész pedig lépjen be harmadikként a szabályzatba, egyikük a másik után, ezrenként, százanként, ötvenenként, tízenként, hogy minden izraeli férfi ismerhesse felállása helyét Isten közösségében, örök terv szerint. Senki ne kerüljön alacsonyabbra az őt megillető helynél és ne álljon magasabban sem osztályrésze helyénél, hiszen valamennyien a hűség, a nemes alázat, az összetartozás szeretete, az egymás iránti igazságos szándék a szent tanácsban, és az örök dicsőség fiai közösségének tagjai lesznek. Mindama személyt pedig, aki elutasítja, hogy Isten szövetségbe belépjen, hogy továbbra is makacs szívvel járhasson, ne számítsák az Őiránta való hűség szövetségébe, mivel lelke megvetette az igazságos ítéletek ismeretének követelményeit. Nem törekedett életét megváltoztatni, és az „egyenesek”-hez sem számítják. Tudását, erejét és vagyonát ne vigye be a közösség tanácsába, mivel ekevasa gonosz nyomvonalban halad, és megtérése is annak megfelelő. Nem tekinthető igaznak amiatt, amit makacs szíve törvényesnek jelenet ki megátalkodottságában, s a sötétségre mint fény útjaira tekint.

A tökéletesekhez nem számítják; nem tisztul meg sem engesztelésben, sem tisztító vízben, sem folyók vizében nem szentelődik meg, és nem tisztul meg semmiféle mosdásban. Tisztátalan, tisztátalan lesz, mivel mindaddig, amíg Isten ítéleteit elveti, nem zabolázhatják meg őt Isten tanácsának közösségében. Mivel csakis az Isten iránti hűség tanácsának szellemében nyer engesztelést az ember viselkedése, összes bűnei, hogy az élet fényére tekintsen. A közösség szent szellemében, az Iránta való hűségben pedig megtisztul minden bűnétől; és az egyenesség és alázatosság szellemében engesztelést nyer vétke, és lelkének Isten összes törvénye iránti alázatában megtisztul teste, amikor meghintik a tisztító vízzel, és megszentelődik az Ő tisztaságának vizében. Megerősíti lépteit, hogy tökéletesen járjon Isten minden útján, aszerint, ahogyan Ő a róla való tanúságtételek időpontjait rendelte. Nem hajlik el sem jobbra, sem balra. Nem szeg meg egyet sem parancsolatai közül; akkor kellemes megbocsátást nyer Isten színe előtt, és ez számára az örök közösség szövetségévé lesz. A Bölcsnek, hogy tanítsa és oktassa a Fény minden fiát az emberfiak természetét illetően, szellemüknek jeleikben (megnyilvánuló) fajtái szerint, nemzedékeik során tett cselekedeteik szerint, és a megpróbáltatásként őket ért csapásaik szerint, jóllétük periódusaival együtt. Istentől ered a tudás minden létezőről és leendőről; mielőtt azok létrejöttek volna, már meghatározta összes terveiket. Amikor pedig létrejönnek, hogy igazolják az Ő dicsőséges tervét, betöltik feladatukat, megváltozás nélkül. Ő szabja meg mindennek a törvényét, és Ő az, aki beteljesíti azt, akarata szerint. Ő teremtette az embert is, a földkerekség uralmára, és két szellemet helyezett beléje, hogy azokban járjon, vizsgálatának kijelölt idejéig. Ezek: a hűség szelleme és az állhatatosságé. A Fény lakhelyén van a hűség családfája, és a Sötét forrásból származik az állhatatlanság családfája. A Fény Hadvezére kezében van az uralom az igazságosság összes fiai fölött; ők a Fény útjain járnak; és a Sötétség Angyala kezében van az elhajlás összes fiának uralma; ezek pedig a sötétség útjain járnak. A Sötétség Angyala okozza az Igazságosság minden fiának eltévelyedését, minden bűnüket, aljasságukat, vétküket, és lázadó cselekedeteiket Isten uralma ellen, az Ő titkainak megfelelően, egészen az Ő periódusáig tartó időben. És az őket sújtó összes csapás és nyomorúságaik kijelölt időpontjai az ő vádaskodásának uralmában vannak; osztályrészének összes szelleme pedig arra szolgál, hogy botlásra kényszerítse a Fény fiait. Izrael Istene és az ő hűségének angyala pedig segítséget nyújt a Fény minden fia számára.

Ő teremtette a Fény és a Sötétség szellemeit is, és ezekre alapozott minden cselekedetet, és ezek által történik minden szolgálat; és az ő útjaikon megy végbe minden. Az egyiket szereti Isten az örökkévalóság összes kijelölt idejében, és minden tettükben kedvét leli, örökre. A másiknak utálja körét, és annak minden útját gyűlöli, örökre. És íme ezek az ő útjai a földön: hogy megvilágosítsák az ember szívét, hogy egyenesség tegyék előtte az igaz hűség minden útját, hogy félelmet keltsen szívében az Isten ítéletei iránt; alázatosság szelleme, türelem, irgalom tömege, végtelen jóság, belátás, értelem, és hatalmas bölcsesség, amely bízik az összes isteni cselekedetben, és az Ő kegyelmének tömegére támaszkodik; és tudás szelleme a tett minden tervében, az igaz ítéletek iránti lelkesedés, és szent szándék megingathatatlan elv által; kegyelem tömege az állhatatosság minden fia számára, dicső tisztaság, amely utálkozik a tisztátalanság összes bálványán, és alázatos viselkedés csupa […] okosságában, a tudás titkaihoz való ragaszkodás szerint. Íme, a szellem tanácsai a hűség fiai számára a földön. A vizsgálat pedig mindazok számára, akik benne járnak, gyógyulásra szolgál; jólétben élnek hosszú időre, ivadékaik mindennel megáldva gyümölcsöznek örökre, állandó vígságuk lesz örök életben, és dicsőség koronája, a tisztelet köntösével, örök fényességben. Az állhatatlanság szelleme számára pedig: kapzsiság, tétlenség az igazság szolgálatában, gonoszság, hazugság, fennhéjázás és gőg, képmutatás, és az Ő segítségének elvetése, istentelenség tömege, türelmetlenség, határtalan dőresé, a kevélység iránti lelkesedés, utálatos cselekedetek az elpártolás szellemében, a tisztátalanság útjai a tisztátalanság szolgálatában, valamint istenkáromló nyelv, vak szemek és süket fülek, nyakas, nehéz szív (érzéketlenség), hogy a sötétség és a csalárdság összes útjain járjanak, és a gonosz ravaszság. A vizsgálat pedig mindazok számára, akik ebben járnak, csapások tömegét jelenti a pusztulás összes angyalai által, örök pusztulást Isten bosszúálló fellépése miatt, örök rettegést, állandó gyalázatot mindaddig, míg pusztulásuk el nem éri őket, tűz által, sötét rejtekhelyen.

Összes korszakaik, nemzedékeik szerint számítva, gyászos siralomban és keserű bajban telnek, folytonos sötétségben, amíg el nem pusztulnak, hogy írmagjuk sem marad. Ebben a két szellemben van a családfája minden emberfiának, és ezek csoportjai szerint részesednek minden seregeik, és ezek útjain járnak. És gyakorlatuk minden cselekedete csoportjaikban, mindenkinek az örökrésze szerint van: sok vagy kevés, örök periódusokra. Mivel Isten egyenlő részekre különítette el őket az utolsó korszakig, és örök ellenségességet szerzett osztagaik között. Utálatosság a hűség a csalárdság tettei számára, és utálatosság az álnokság a hűség minden útjának. És a viszályra való hajlandóság jár minden ítéletükkel, mivel nem járnak együtt. Isten azonban, belátásának titkaiban és dicsőségének bölcsességében határidőt adott az álnokság létezésének. A vizsgálat időpontjában pedig elpusztítja azt örökre. Akkor pedig örökre szétárad a hűség a földkerekségen, amely belegabalyodott a gonoszság útjaiba az álnokság uralma alatt, az ítélet elhatározott időpontjáig. Akkor pedig Isten, hűsége által, megrostál minden emberi tettet, és kiszűr magának az emberfiak közül. Kipusztít minden álnok szellemet testük belsejéből, és megtisztítja azt szent szellemmel minden gonosz álnokságtól, és az állhatatosság szellemét hinti rá, tisztító vízként, hogy megtisztítsa minden hazug utálatosságtól és tisztátalanság szellemében való fertelmességtől; hogy tanítsa az egyeseket a magas tudásban és az ég fiainak bölcsességében; hogy értelmessé tegye a tökéletességben járókat, mivel őket választotta Isten az örök szövetségre. És övék lesz minden emberi dicsőség, álnokság nélkül; és megszégyenül minden csalárd tett. Mindaddig harcolnak az állhatatlanság és az álnokság szellemei az emberi szívben; bölcsességben avagy oktalanságban járnak. És mindenki az állhatatosságban való örökrésze szerint lesz igaz, és így gyűlöli az álnokságot; ugyanígy, az álnokság osztályrészében való birtoka szerint lesz gonosz az által, és így utálatosnak tekinti az állhatatosságot. Mivel Isten egyenlő részekre különítette el az elhatározott korszakig és az új készítéséig. Ő az, aki ismeri gyakorlatuk cselekedeteit, megvizsgálásuk minden időszakára vonatkozóan, és örökségül adja neki az emberfia számára a jó és a rossz ismeretét és a sorsvetést minden élőre, szelleme szerint, osztagában, a vizsgálat idejéig.

Ez pedig a szabályzat a közösség emberei számára, akik önként ajánlkoznak, hogy megtérjenek minden gonoszságból, és állhatatosak maradjanak mindenben, amit Isten parancsolt, akarata szerint; hogy elkülönüljenek az álnokság gyülekezetének embereitől, és egyesüljenek a Tórában és vagyonban, és megtérjenek Cádoq fiai, a papok, a szövetség megtartói szerint, és a közösség embereinek tömege, a szövetségben állhatatosak szerint. Az ő véleményük szerint jöjjön ki az osztályrész meghatározása minden dolgot, a Tórát, vagyont, és az ítéletet illetően, hogy a közösségben állhatatosságot gyakoroljanak, továbbá szegénységet, jámborságot és ítéletet, a kegyelem szeretetét és alázatos viselkedést minden útjaikban, amelyben nem jár senki keményszívű, aki szíve, szemei és ösztöne sugallata és nyakassága után tévelyeg. Ők rakják le az alapot Izrael számára, az örök szövetség közössége számára. Ők nyernek engesztelést mindazok számára, akik önként ajánlkoznak a szentélyhez Áronban, és az állhatatosság házához Izraelben, valamint azoknak, akik hozzájuk csatlakoztak. A vitát és ítéletet illetően pedig elmarasztalják mindazokat, akik megsértik a törvényt.

Ez pedig útjaik meghatározása mindezen parancsolatok felől, amikor csatlakoznak a gyülekezethez: mindenki, aki belép a közösség tanácsába, Isten szövetségébe lép be, az összes önként ajánlkozó jelenlétében. Határozza el szilárdan lelkében, kötelező esküvel, hogy visszatér Mózes Tórájához mindenben, amit csak az parancsol, teljes szívvel és teljes lélekkel, mindazon dolgok szerint, amelyeket kinyilatkoztattak Cádoq fiainak, a papoknak, a szövetséget megtartóknak, akik az Ő kedvét keresik, valamint az ő szövetségük embereinek tömege számára, akik önként ajánlkoznak az Ő hűsége közösségébe, hogy az Ő kedves szerint járjanak. Ő a szövetségben szilárdan elhatározza, hogy elkülönül az álnokság minden emberétől, akik a gonoszság útján járnak, mivel nem számítanak az Ő szövetségbe, minthogy nem keresték és nem kutatták az Ő parancsolatait, hogy megismerjék a rejtett utakat, amelyeket illetően most tévelyegnek, vétket idézve elő, a kinyilatkoztatott dolgokat pedig önhittem (felemelt kézzel) gyakorolják, haragot keltvén az ítéletre és a bosszúra, a szövetség átkaival; hogy ítéleteket hozzanak fölöttük, örök pusztulásra, maradékot sem hagyva. Ne merüljön vízbe, hogy érintse a szentek tiszta ételeit; mert nem tisztulnak meg, csak ha megtérnek gonoszságukból; mivel tisztátalan mindenki, aki az Ő igéjét megszegi. Ne közösködjön az Ő népével, sem munkájában, sem vagyonában, nehogy vétkes bűnnel terhelje őt, hiszen távol áll tőle minden dologban; hiszen így van megírva: „minden hazug dologtól tartsd távol magad” (Ex. 23:7)

És ne válaszoljon senki a közösség emberei közül az ő véleményük szerint semmiben, a Tórát és ítéletet illetően. Ne egyen, vagy igyon semmit az övékből, és ne fogadjon el kezükből semmit ellenérték nélkül. Amint írva van: „Ne bízzatok az emberekben, akinek mindene a lehellet az orrában. Ugyan mi nagyot tarthattok felőle?” (Jes. 2:22) Ugyanis mindazokat, akik nem számítanak az Ő szövetségbe, el kell őket különíteni, és mindent, ami hozzájuk tartozik. És ne támaszkodjék a szentek közül senki hamis gyakorlatra, mivel hamisságot jelentenek mindazok, akik nem ismerik az Ő szövetségét; mindenkit, aki megveti az Ő útjait, kiirt a föld színéről. Ezek minden cselekedete tisztátalanságnak számít Őelőtte, és tisztátalan minden vagyonuk. Ha pedig valaki belép a szövetségbe, hogy mindezen törvények szerint cselekedjen, hogy csatlakozhasson a szent gyülekezethez, akkor vizsgálják meg szellemét a gyülekezetben egymás közt, értelmét a Tóra-gyakorlatát illetően, Áron fiainak véleménye szerint, akik azért ajánlkoztak önként a közösségbe, hogy helyreállítsák az Ő szövetségét, és hogy számbavegyék minden parancsolatát, amelyeket betartani parancsolt; valamint Izrael sokaságának véleménye szerint, akik azért ajánlkoztak önként, hogy a közösségbe visszatérjenek az Ő szövetségéhez.

Jegyezzék be őket a szabályzatba, egymás után, értelmük és gyakorlatuk szerint, hogy hallgassanak egymásra mindenben, kicsi a nagyra. Vizsgálják meg szellemüket és cselekedeteiket évről-évre, hogy mindenki értelme szerint és útjának tökéletessége szerint emelkedhessen, vagy pedig mulasztásainak megfelelően visszatartsák őt.

Intsék meg egymást állhatatosságban és alázatosságban és egymás iránti kegyes szeretetben. Senki ne beszéljen a másikkal haraggal vagy zúgolódásban, nyakasan, vagy gonosz lélek indulatából, és ne gyűlölje őt, körülmetéletlen szívével, hanem azonnal intse meg őt, nehogy bűnt vigyen rá. És ne vádolja senki társát a Sokak előtt, hacsak előbb meg nem intett már tanúk jelenlétében. Ezt a gyakorlatot kövesség mindenütt, ahol csak laknak, mindannyian, egyik a másikkal: a kicsi hallgasson a nagyra munka és anyagiak dolgában.

Együtt étkezzenek, és együtt imádkozzanak, együtt tanácskozzanak mindenütt, ahol együtt van tíz férfi a közösség tanácsából. Ne hiányozzon közülük a papi személy. És mindenki rangja szerint üljön őelőtte, és így kérdeztessenek tanácsaik felől minden ügyben.

Amikor megterítik az asztalt, étkezéshez, vagy hogy újbort igyanak, a pap terjessze ki kezét elsőnek, hogy legelőször a kenyeret, vagy az újbort áldja meg. És ne hiányozzanak sehol a helyen, ahol tízen együtt vannak, azok az emberek, akik a Tórát kutatják nappal és éjjel, állandóan, egyik a másikat váltva. A Sokak pedig virrasszák át együtt az év minden éjszakájának egyharmadát, hogy olvassák a Könyvet és ítéletet vitassanak, és hogy együtt imádkozzanak.

Ez pedig a szabályzat a Sokak ülése számára: Mindenki rangja szerint. A papok üljenek elsőnek, a vének másodiknak. Az egész nép maradéka pedig üljön, mindenki a rangja szerint. És így kérdezzék őket az ítéletről, és minden végzésről, valamint a Sokakat illető ügyről, mindenki tudását nyújtván a közösség tanácsa számára.

Senki ne vágjon társa szavába, mielőtt az befejezné mondandóját. És ne beszéljen senki a maga sora előtt, az előtt, aki őelőtte van beírva. Akit kérdeztek, a maga sorában beszéljen. A Sokak ülésén pedig senki ne beszéljen olyan dologról, amely a Sokak, vagy a Sokak fölött álló Felügyelő kedve ellenére van. Mindenki, akinek közlendője van a Sokakhoz, ám beosztása sem éri el azokét, akik a közösség tanácsát kérdezhetik, ez a férfi lépjen fel és szóljon: „Mondandóm van a Sokak számára”; ha megengedik neki, beszéljen. Mindenki, aki önként csatlakozik Izraelből, hogy gyarapítsa a közösség tanácsát, vizsgálja meg őt a kijelölt vizsgáló a Sokak élén, értelme és gyakorlata felől. Ha pedig megérti az intelmet, vezessék őt a szövetségbe, hogy megtérjen az állhatatossághoz, és elforduljon minden rossztól. És oktassák őt a közösség összes ítéletében. Miután pedig belépett, hogy megálljon a sokak színe előtt, kérdezzék ki mind dolgai felől. Ahogyan pedig kijön az osztályrész a Sokak tanácsa szerint, lépjen be, vagy távozzék. Ha beléphet a közösség tanácsába, ne érintse a Sokak tiszta ételeit mindaddig, amíg meg nem vizsgálják szelleme és cselekedetei felől, amíg nem telik el fölötte egy teljes esztendő; és ugyanő ne részesedjék a Sokak vagyonában. Amikor pedig letölti az egy évet a közösség körében, kérdezzék ki őt dolgai szerint a Sokak, értelme és Tóra-gyakorlata szerint. Ha pedig az az osztályrész jön ki számára, hogy belépjen a gyülekezet körébe, a papok kijelentése és szövetségük embereinek sokasága szerint, akkor vigye be vagyonát és munkáit is a Sokak munkáját vigyázó Felügyelő kezéhez. Ez pedig írja be azt a számadásba, az ő rendelkezésére, és ne vigye azt ki Sokaknak. Ne érintse a Sokak italát, míg el nem tölti a második évet a közösség embereinek körében. Amint pedig eltelt a második év, ítéljék meg a Sokak véleménye alapján. Ha kijön róla az osztályrész, hogy belépjen a közösségbe, írják őt be a szabályzatba, besorolását fivérei közé, a Tórát, az ítéletet, és a tiszta ételeket illetően. Vagyonát vigyék be, és tanácsa és ítélete a közösségé lesz.

Ezek az ítéletek, amelyekkel ítélnek a közösség értelmezésében, az alábbiak szerint: Ha olyasvalaki találtatik közöttük, aki hazudik a vagyon dolgában, és pedig tudatosan, ezt az embert válasszák el a Sokak tiszta ételétől egy évre, és bírságolják ételének egynegyedére. Aki társágnak nyakasan válaszol, vagy türelmetlenül beszél vele, sőt, semmibe veszi rangban fölötte álló társa véleményének megalapozottságát, kezet is emelve rá, büntessék egy évre, és zárassék ki. Aki pedig bármiről is a tiszteletreméltó Névvel együtt emlékezik meg, bármilyen … felől, továbbá, ha átkozódik, akár mert csapástól rettent meg, vagy bármilyen más okból, amely neki …, miközben könyvet olvas, vagy imádkozik: különítsék el őt, és ne térjen vissza ismét a közösség tanácsához. Ha pedig valamelyik könyvbe beírt pap ellen beszél haraggal, büntessék egy évre, és lelke miatt legyen kizárva a Sokak tiszta ételeiből. Ha pedig balgaságból beszél, hat hónapra büntessék. Aki tudatosan csal, büntessék hat hónapra. Az az ember pedig, aki ok nélkül, tudatosan sérti meg társát, büntessék egy évre, és zárják ki.

….... stb.


VIII. 21.-
 Ezek a rendelkezések a Bölcs útja felől, ami a szeretetét és a gyűlöletét illeti, azokban az időkben. Örök gyűlölet a gödör emberei iránt, a rejtőzködés szellemében. Hagyja rájuk a vagyont és a jövedelmet, mint a szolga arra, aki parancsol neki, és az elnyomott azzal szemben, aki alávetette őt

De vigyázza szenvedélyesen Isten döntését, és ennek idejét: a bosszú napját.
Kezének minden mozdulatával tegye az Ő akaratát,
és mindent, ami a hatalma alá tartozik,
az Ő parancsa szerint.
Bármi történik vele, önként fogadja szívesen,
és Isten akaratán kívül ne legyen semmi vágya.
Isten minden szava legyen számára öröm,
és ne vágyakozzék semmi másra, mint amit Ő parancsolt.
Isten törvényét vigyázza szüntelen,
és áldja Teremtőjét igazságosságáért,
és hirdesse dicsőségét mindabban, ami eljövendő.

Áldja Őt az ajkak áldozata
az általa kijelölt időhatárok szerint.

A fény uralmának kezdetén, fordulójában,
és elrendelt lakóhelyére megtértekor;
a homály őrjáratainak kezdetén,
amint Isten kinyitja kincsestárát,
és fenn szétteríti (a sötétséget)
és fordulóján, amint a fény elől begyűjti;
amikor a Szentség körzetéből
a csillagok fénye felragyog,
és amikor ismét kihuny a dicsőség lakóhelyén.

Az ünnep-idők elérkeztekor,
a hónap napjai szerint,
és amint a maguk rendjén váltják egymást,
egyik a másikat:
nagy nap a megújulásuk, a legszentebb,
és jel, hogy Isten megnyitja örök kegyelmét
elsején az ünnep-időknek, minden jövendő időkben.

A hónapok kezdetén,
a bennük foglalt ünnep-idők szerint,
és a szent napokon, rendjük szerint:
azért, hogy az ünnepekről emlékezet legyen.

Áldja Őt az ajkak áldozata -
törvény ez, örökre bevésve.

Az évek kezdetén,
az ünnep-idők fordulójakor,
minden előírt rendjük szabályait betöltik -
törvénye van minden napnak, egyik a másik után:
az aratás évszakára hév nyár következik,
és a vetés évszakára sarjadás.

Az évek ünnep-ideiben, hetes egységeik szerint,
és a hetes egységeik élén a felszabadítás ünnepével. (jubileum)

És a törvény egész életemen át a nyelvemre van vésve,
mint az ima gyümölcse és ajkam ajándéka.

Had zengjek ihletetten,
és minden muzsikálásom Isten dicsőségének hódol;
dicsérje szent rendelkezését hárfám húrja,
ajkamon a fuvolát törvényének mércéjéhez igazítom.

Hogyha bejön az este vagy a reggel,
had lépjek be a szövetségbe Istennel;
és ha kimegy az este vagy a reggel,
had hangoztassam parancsolatait.
Létükkel jelölök ki határt magam előtt,
és onnan túlról visszatérés nincsen.

Ítéletével fenyítem magam, bűneim szerin,
és romlottságom szemem elé idézi
a (táblákra) vésett törvény.
Istent így szólítom meg: Igazságom.
És a Legfelsőbbet: Javam szilárd támasza,
a tudás forrása, Szentség hajléka,
tisztelet csúcsa, mindenhatóság,
örök dicsőség.
Azt akarom választani, amire tanít,
és örömmel fogadom, akárhogyan ítél meg engem.

Amint mozdítom kezem és lábam,
az Ő nevét fogom áldani;
amint elindulok és megérkezem,
leülök és felállok,
s ha ágyamban vagyok: Neki szól ujjongásom.
És Őt áldom az (ima-)áldozatban,
mely ajkam elhagyja,
amikor emberek között vagyok,
és mielőtt fölemelném kezem,
hogy jóllakjam a föld gazdag terméséből.

A félelem és a rettegés kezdetén
és a baj honában, és nyomorúságomban,
áldom Őt sok csodálatos tettéért,
és felidézem erejét.
És kegyelmére támaszkodom nap mint nap.
Jól tudom, hogy az Ő kezében van minden élő ítélete,
és minden tette igazságos.
Amint bajba jutok, dicséretben Őt hirdetem,
és ha megszabadított, ugyanúgy magasztalom.

Gonoszsággal senkinek nem fizetek,
mindenkit csak jósággal követek,
mert minden élő ítélete Istennél van,
és mindenkinek Ő maga fizet meg,
érdeme szerint.
Nem érzek irigységet, romlott lelkülettel,
lelkem nem áhítja a csalárd vagyont,
és nem veszek részt a viszályban a gödör embereivel
- egész a bosszú napjáig;
de haragom ellenük,
a romlottság emberei ellen
nem szűnik meg,
és nem leszek elégedett,
mígnem érvényre jut az ítélet.
Akik elpártolásukból megtértek,
haragot velük nem táplálok,
de akik az utat elhagyták,
azokhoz nem vagyok irgalmas,
s míg útjuk nem feddhetetlen,
a lesújtottakat sem vigasztalom.

Szívemben nem őrzöm Beliált,
és szám nem ejt ki ostoba szót,
és bűnös hamisság, és fennhéjázás, és hazugság
ajkamról nem hangzik el soha.
Nyelvemen a szentség gyümölcsei vannak,
és nem találni rajta undokságokat.

Magasztalásokra nyitom meg szájamat,
nyelvem Isten igazságát hirdeti szüntelenül,
és az emberek hitszegését
- mígnem véget ér elpártolásuk.
Ajkamról eltávolítom az üres beszédet,
szívemből az álnok és ocsmány tudást.

A tudást a megmenekülés tanácsára elrejtem,
és okos megfontolással oltalmazom
szilárd határok között,
hogy megőrizzem a hűséget és a szigorú ítéletet,
Isten igazságossága szerint.
A törvényt a kor mérőzsinórja szerint alkalmazom
[…] igazságosság,
kegyes szeretet az alávetett iránt,
segítő kéz annak, aki retteg,
eszmélkedésre késztetni a lélekben eltévelyedőt,
belátásra oktatni a békétlenkedőt,
alázattal válaszolni a gőgös léleknek,
töredelmes lélekkel azoknak, akik igát vetnek rád,
akik ujjal mutogatnak, beszédük hazudozás,
és csak vagyonukat gyarapítják.

És én magam:
Istennél van az ítéletem,
az Ő kezében van utam feddhetetlensége,
és szívem egyenessége:
elpártolásomat eltörli irgalmában.

Mert világosságom az Ő tudásának forrásából ered,
szemem az Ő csodálatos tetteire tekint,
és szívem fényei a titkok,
mely létezik és létrejön, örökké.
Jobbomnak támasza,
s lépteimet szilárd kősziklára irányította,
mely megrendülni nem fog, történjék akármi.
Mert Isten igazsága: ez lépteim kősziklája,
és ereje: jobbomnak támasza.

Igazam az Ő igazságának forrásából fakad,
csodálatos titkai szívemben elárasztják a fényt.
Szemem üdvösséget az örök szellemben lát:
hiszen az ember elől a tudás rejtve van,
és az emberi származék elől a bölcs felismerés,
az igazságosság forrása, gyűjtőmedencéje az erőnek,
a dicsőség lakhelyével együtt – minden emberi lény elől.

De akiket kiválasztott,
azoknak Isten örök birtok gyanánt adta,
és őket a szentek sorságban részelteti,
és seregüket egyesítette az ég fiainak seregével:
ez a közösség testülete, alapja a szent épületnek,
örök sarj minden jövendő időkre.

És én magam:
a gonosz emberi nemhez tartozom,
a vétkes test köréhez.
Sok bűnöm, elpártolásom, vétkem,
és szívem romlottsága:
ezek odasorolnak a férgek tömegéhez,
azokhoz, akik sötétségben járnak.
Merthogy „az ember nem maga szabja ki útját”,
és a férfi „nem határozhat léptei felől”,
mert Istennél van az ítélet,
és az Ő kezéből van az út feddhetetlensége.
Az Ő tudása által jött létre minden,
és mindent, ami létezik, az Ő elgondolása irányít,
és nélküle nem történik meg semmi.

És én magam:
ha meginognék,
Isten kegyelme a szabadításom örökre;
és ha elbotlom a testi vétekben,
ítéletem Isten igazságosságára támaszkodik mindenkor.
Ha baj támad is ellenem:
a kárhozatból kimenti lelkemet,
és lépteimet az útra irányítja.
Kegyelmében közel visz magához,
és ítéletemet irgalma hozza meg.
Igazságosságának igazában ítél meg engemet,
és nagy jóságában megbocsátja minden bűnömet.
Igazságosságával megtisztít az emberi szennytől,
és az emberi nem bűneitől:
azért, hogy Istent dicsérjem igazságosságáért,
és a Legfelsőbbet dicsősége miatt.

Áldott vagy, Istenem:
aki szolgádnak szívét megnyitottad a tudásra.

Vezesd az igazságban minden cselekedetét,
és neveld fel őt igaz fiaddá,
miként örömed telik azokban,
akiket az emberek közül kiválasztottál,
és ezek megállnak a színed előtt, örökre.

Mert nélküled az út nem válik feddhetetlenné,
és akaratod nélkül nem történik semmi.
Te tanítottál minden tudást,
és minden, ami történt, a Te akaratod volt.
És nincsen más, mint Te magad,
aki megválaszolni tudná tanácsodat,
értelmével felfogná szent elgondolásaid,
bepillanthatna titkaid mélyébe,
és megérthetné minden csodálatos tettedet,
vagy hatalmad erejét.
Ki az, aki fel tudja fogni dicsőségedet?

És mi az ember fia
csodálatos alkotásaid között?
S aki asszonytól született,
színed előtt mit számít?
Ő maga porból van gyúrva,
és teste a férgek kenyere,
puszta csinálmány,
agyagból gyúrva,
és porhoz köti a vágyakozás is.
Ugyan mit tud felelni az agyag,
melyet kéz formázott?
És mit ért meg tanácsodból?