CoG


Előszó Illés Apokalipsziséhez

Az Illés Apokalipszise egy az ókeresztények által ismert és használt apokaliptikus írás. Az írás több nyelven is fennmaradt, így a koptik nyelv két különböző dialektusában, az akhimik és szahidik nyelveken, ezen kívül görögül, és van egy héber változat is. A héber példány dátumát az i.sz. 117 előttre teszik, vagyis az alexandriai zsidónegyed lerombolását megelőző időre. Sajnos egyik nyelven fennmaradt példány sem mondható teljesnek, így a mai formában ránk maradt írás hiányos. Az akihimik nyelven fennmaradt példány végén ez áll: tiakoplupszisz nheleiasz, azaz Illés apokalipszise. Az ókeresztény íróktól számos utalás található erre az írásra, akik szintén Illésnek tulajdonították. Amikor idéztek belőle, azt az "Illés megmondta" szavakkal kezdték. Az írást tehát Illés egy nem kanonizált írásának tartották, de a modern nyelvészek véleménye szerint az írásban számos keresztény betoldás van. Ez természetesen vitatott nézet, és itt nem kívánunk ebben véleményt nyilvánítani, csak az írást elérhetővé tenni magyar nyelven is. Ez a fordítás angol nyelvből lett magyarra fordítva, figyelembe véve az angolban használt szavak mellé tett megjegyzéseket is. Az angol változat forrása: www.earlychristianwritings.com/copticelijah.html

Weboldal: www.churchofgod.hu


Illés Apokalipszise - könyvtár

 

1. RÉSZ 

A próféta elhívása

1 JHVH beszéde jött hozzám, mondván: Ember fia mondd ennek a népnek, miért adtok még több bűnt a bűneitekhez és gerjesztitek haragra az Úr Istent aki teremtett titeket? [Pál.Apok. 3; Ezék.33:1, 6:1, 12:1, 13:1, 14:2; Ésa. 30:1; Sir. 3:27; Sal.Zs. 3:6, 10]

2. Ne szeressétek a világot és a dolgokat, amelyek a világban vannak, mert a világ kérkedése és pusztulása az ördöghöz tartozik. [1Ján. 2:15]

 

A fogságból való menekülés a Megtestesült Fiú által lehetséges

3. Emlékezzetek, hogy a dicsőség Ura, aki mindennek teremtője, megkönyörült rajtatok, hogy ennek a kornak a fogságából megmenekülhessetek. [1Énok 22:14, 25:3] 

4. Mert az ördög sokszor akarta visszatartani a napot attól, hogy a föld fölé emelkedjen, és nem akarta a földnek engedni, hogy gyümölcseit megteremje, mert ő tűzben akarja az embereket megemészteni, amely őrjöngve ég a tarlóban, és el akarja nyelni őket, mint a vízáradat. [Eféz. 4:8; Mal. 4:1; Joel 2:5] 

5. Ennekokáért a dicsőség Istene megkönyörült rajtunk, és elküldte a fiát a világba, hogy ő megmenthessen bennünket a fogságból. [Ap.Csel. 7:2; Ján. 3:17, 10:36;]

6. Nem tudatta angyallal, vagy arkangyallal vagy bármely uradalommal azt, hogy mikor jön el közénk (Isten Fia), de ő megüresítette magát, emberformát öltve, amikor ideje volt annak, hogy eljöjjön azért, hogy megmenthessen bennünket [a testtől]. [Fil. 2:6-8]

7. Annakokáért legyetek az ő fiaivá, mert ő atyátok néktek.

 

Mi vár az elpecsételtekre és a bűnösökre

8. Emlékezzetek, hogy ő trónokat és koronákat készített elő nektek a mennyekben, ezt mondván: Mindazok, akik engedelmeskednek nekem, uralkodói székeket és koronákat kapnak, azok részeként, akik az enyéimek. [Kol. 1:16; Jak. 1:12; Jel. 20:4]

9. Ezt mondta az Úr: "Nevemet a homlokukra írom és elpecsételem őket a jobbkezükön, és ők nem fognak éhezni vagy szomjazni." [Jel.3:12, 7:3, 14:1]

10. A törvénytelenség fia sem fog uralkodni rajtuk, és a trónok sem fogják őket meggátolni, de az angyalaimmal együtt bejönnek majd a városomba. [2Tessz. 2:3; Jel. 7:16]

11. A bűnösök pedig megszégyenülnek, és a trónok előtt nem állnak meg, [Pál. Apok. 13:1]

12. hanem a halál trónjai ragadják meg őket és azok uralkodnak rajtuk, mert az angyalok nem fogadják el őket. Elvágták magukat az ő lakhelyétől. [Pál. Apok. 15:1]

 

A megtévesztők, akik ellenzik a böjtöt

13. Halljátok, ó azok, akiknek értelme van a földön, a megtévesztőket illetően, akik majd megsokasodnak az utolsó időkben, úgy, hogy saját maguk által hoznak elő tanításokat, melyek nem Istentől jönnek, félretéve az Isten törvényét, azok, akik gyomrukat tették Istenükké, mondván: ’A böjt nem létezik, és nem is Isten teremtette azt,’ elidegenítve magukat az Isten szövetségétől, és megrabolják önmagukat a dicsőséges ígéretektől. [2Tim. 4:1-5; Fil. 3:19; Márk. 7:11; Jer. 22:9; Efez. 2:12]

14. Így tehát ezek egyáltalán nem megalapozottak a szilárd hitben. Ezért ne hagyjátok, hogy félrevezessenek benneteket. [Jak. 1:12, 2; Mát. 24:4; Márk 13:15]

 

A böjt haszna

15. Emlékezzetek, hogy attól az időtől fogva, amikor megteremtette a mennyeket, az Úr akkor megteremtette a böjtöt is az ember javára, a benne élő vágyakozások és szenvedélyek miatt, amelyek ellenetek harcolnak, hogy a gonoszság ne keljen lángra bennetek.

16. ’De tiszta az a böjt, amelyet én teremtettem’ – mondta az Úr.

17. Az, aki a böjtöt folyamatosan gyakorolja, az nem fog bűnt elkövetni, bár irigység és viszály van a belsőjében. [Jak. 4:1; 1Pét. 2:11]

18. Böjtöljenek hát a tiszták, de amikor az böjtöl, aki nem tiszta, az haragra gerjeszti az Urat, és az angyalait is.  

19. És saját lelkének okoz fájdalmat, haragot halmoz maga ellen, a haragnak napján. [Zef. 2:3; 1:15, 18; Ezék. 7:19; Róm. 2:5]

20. De tiszta az a böjt, melyet én teremtettem, tiszta szívvel és tiszta kézzel. [Zsolt. 24:4]

21. Megszabadít a bűntől. Meggyógyítja a betegségeket. Kiűzi a démonokat. [Sal.Zsolt. 3:8].

22. Hatékonyan jut fel az Isten trónjához kenetért, és felold a bűn alól a tiszta ima által.

  

Az állhatatosság szüksége

23. Ki van olyan közöttetek, aki, ha megbecsült mesterember, szerszáma nélkül menne ki a mezőkre? Vagy ki megy úgy a háborúba harcolni, hogy nem viseli a mellvértjét?

24. Aki ilyennek találtatik, nem megölettetik-e azért, mert megvetette a király iránti szolgálatát?

25. Hasonlóképpen, senki nem mehet be a szent helyre, aki kételkedő.

26. Aki kételkedő az imájában, sötét az önmaga számára. És még az angyalok sem bíznak az ilyenben.

27. Legyetek hát ezért határozottak az Úrban mindenkor, hogy minden pillanatban ismeretetek (megnyilvánulás).

 
 

2. RÉSZ

1. Továbbiak Asszíria királyait illetően, és a mennyek és föld és a föld alatti dolgok felbomlását illetően.

Az igazságtalanság királya Asszíriából

2. ’Annakokáért (azok, akik az enyémek) nem lesznek legyőzve’ mondá az Úr, ’sem félelem nem szállja meg őket a harcban’ [5Móz. 20:3-4; Dán. 11:6-40]

3. Amikor látni fogják [a királyt], aki feltámad északon [akinek a neve], az igazságtalanság [és Assíria] királya [aki megnöveli] támadásait és harcait Egyiptom ellen.

4. A föld fel fog akkor nyögni, mert a gyermekeiket elragadják tőlük.

5. Sokan a halált fogják majd kívánni azokban a napokban, de a halál elkerüli őket.

 

A békesség királya nyugatról

6. És egy király – akit majd a ’békesség királyának’ fognak nevezni – támad fel nyugatról.

7. A tenger fövenyére fut, mint egy dühös oroszlán. [1Pét. 5:8]

8. Megöli majd az igazságtalanság királyát, és bosszút áll Egyiptomon, háborúval és sok vérontással.

9. Az fog történni azokban a napokban, hogy békét fog parancsolni és [hiábavaló] ajándékot ad Egyiptomnak.

10. Békét [fog nyújtani] azoknak, akik szentek, [ezt mondván], ’egy az [Isten] neve ’. [Zak. 14:9]

11. Tiszteletet [fog] adni a szenteknek, és felmagasztalja a szentek helyeit.

12. Hiábavaló ajándékokat fog adni az Isten házának. [5Móz. 6:4]

13. Egyiptom városait körbejárja fortélyból, anélkül, hogy tudnának róla.

14. Számbaveszi mind a szenthelyeiket. Felméri a pogányok bálványait.

15. Felméri az ő gazdagságukat. Papokat fog nekik kirendelni. Parancsot ad, hogy a bölcseket, és a nép nagyjait ragadják meg, és a tenger melletti metropoliszba fogják őket vinni, és így szól: ’Csak egy nyelv van’ . [Dán 11:33]

16. De amikor ezt halljátok: ’Béke és öröm uralkodik’, ... fogok...

 

A gonosz fiú a jobboldalon

17. Elmondom a jeleit, amiről megismerhetitek őt.

18. Mert neki két fia van: egy a jobbján és egy a balján.

19. Az, aki a jobboldalon van, egy démoni arculatot kap, [és] Isten neve ellen fog harcolni.

20. És négy király fog attól a királytól [uralkodni?].

21. A harmincadik évében feljön Memfiszbe (és) templomot fog Memfiszben építeni.

22. Azon a napon saját fia áll ellene, és megöli őt.

23. És az egész ország zaklatott lesz a bajoktól.

24. Ekkor rendeletet ad majd ki az egész országban, a papok és az összes szentek elfogatására, mondván: " Fizessétek vissza duplán mindazt a sok jó dolgot és ajándékokat, amit atyám adott néktek."

25. Bezáratja a szent gyülekezőhelyeket. Elveszi házaikat. Fiaikat rabságba viszi.

26. Rendeleteket hoz, és áldozatadások, förtelmességek és keserű gonoszságok töltik meg a földet.

27. A nap és a hold előtt fog megjelenni.

28. Azon a napon a papok megtépik ruháikat.

 

Siralom Egyiptomért 

29. Jaj nektek, Egyiptom uralkodói, azokban a napokban, mert eljött a ti időtök.

30. Az erőszak, amelyeket a szegények ellen [tettetek], saját magatok ellen fordul, és gyermekeiteket zsákmányként ragadják el tőletek.

31. Azokban a napokban felnyögnek Egyiptom városai, mert az eladók és a vásárlók hangjai nem hallatszanak bennük többé. Egyiptom városainak piacterei porossá válnak. [Jel. 18:11-13]

32. Az Egyiptomban lévők mindannyian együtt sírnak. A halált fogják kívánni, (de) az elkerüli őket, hátat fordítva nekik. [Jel. 9:6]

33. Azokban a napokban a sziklákra futnak, s onnan levetik magukat, mondván:’Essetek ránk.’ Mégsem fognak meghalni.

34. És kettős mértékkel sokasodnak meg a szenvedések az egész (egyiptomi) földön. [Hós. 10:; Luk. 23:3; Jel. 6:1]

35. Azokban a napokban a király parancsot ad, hogy fogják össze rabságba és hozzák elé mind a szoptatós anyákat. És azokkal kígyókat fognak szoptatni. És vért fognak mellükből szívni, amivel a nyilaik hegyét mérgezik.

36. És a városokra eljövő bajok miatt újra parancsot ad, és minden fiatal fiúgyermeket összeszednek, akik tizenkét évesek vagy fiatalabbak, hogy megtanítsák őket nyilakat lőni.

37. A bábák mind elszomorodnak, az egész földön. Az asszony, aki szült, szemét a mennyekre emeli és így kiált: "Miért kellett nekem a szülőszékre ülnöm, hogy fiat hozzak erre a világra?"

38. A meddő asszony és a szűz örülni fog akkor, így szólván: "Ez a mi örömünk ideje, mert nincs gyermekünk a földön, hanem gyermekeink a mennyben vannak. [Luk. 23:29; Ésa. 54:1; Sal.Bölcs. 3:13]

 

A zsidók visszatérnek Jeruzsálembe

39. Azokban a napokban három király tűnik fel a perzsák között, és az Egyiptomban lévő zsidókat fogságba viszik. Jeruzsálembe viszik őket, ahol letelepednek és lakni fognak.

 

Homiletikai melléklet

40. És amikor azt hallani, hogy Jeruzsálemben biztonság van, akkor tépjétek meg ruháitokat, ó, földnek papjai, mert onnantól közel van a kárhozat fiának megjelenése. [1Tessz. 5:2l; Ján. 17:12; 2Tessz. 2:3]

 

Egy hiányos orákulum a törvénytaposóról

41. Azokban a napokban a törvénytaposó megjelenik a szent helyeken –– [2Tessz. 2:8]

 

A perzsa-asszír háborúk

42. Azokban a napokban a perzsák királyai hirtelen harcot indítanak az asszírok királyai ellen. Négy király fog harcolni három ellen.

43. Három évig fognak azon a helyen maradni, mialatt elhordják az ott lévő templom gazdagságait.

44. Azokban a napokban vér fog folyni Kós-tól Memfiszig. Egyiptom folyója vérré változik, és három napig ihatatlan lesz a vize. [2Móz. 7:19-21]

45. Jaj Egyiptomnak és az ott lakozóknak.

46. Azokban a napokban egy király fog uralomra jutni a városban, amelyet "a nap városának" neveznek, és az egész ország nyugtalanná válik. [A király] menekülni fog Memfiszből (a perzsákkal együtt).

 

A perzsák győzelme

47. A hatodik évben a perzsák királya tervet sző, és megtámadja Memfiszt. Megölik az asszírok királyát.

48. A perzsák bosszút állnak a földön, és parancsot kapnak, hogy minden hitetlent és törvénytelent öljenek meg. Parancsot adnak arra, hogy építsék fel a szentek templomait.

49. Dupla ajándékokat adnak az Isten házának. És mondani fogják majd, hogy "Egy az Isten neve."

50. Az egész földön éljenzik majd a perzsákat.

Egy igazságos király uralkodása a nap városából

51. A maradékuk pedig, azok, akik nem pusztultak el a csapásokban, azt mondják: "Az Úr egy igazságos királyt küldött nekünk, hogy földünk ne váljon sivataggá." [Jer. 5:12]

52. Parancsot ad, és semmi királyi határozatot nem hoz nyilvánosságra három évig és hat hónapig. A föld megtelik jóval és bőségben gyarapodik. [Dán. 7:25]

53. Akik élnek, így szólnak majd azokhoz, akik meghaltak: "Keljetek fel, és legyetek ti is velünk ebben a pihenőben."

3. RÉSZ 

A törvénytelenség fiának eljövetele

1. Annak a királynak a negyedik évében fog megjelenni a törvénytelenség fia, aki azt mondja, "Én vagyok a Krisztus," holott nem ő az. Ne higgyetek neki!

  

Tudnivaló az igaz Krisztus eljövetelét illetően

2. Krisztus eljövetele hasonló lesz a galambokhoz, amelyek falkában repülnek fészkükre, és galambok övezik körül koronaként. Járni fog a menny boltozatán a kereszt jelét vonva maga után. [Mát. 3:16]

3. Az egész világ látni fogja, mint ahogyan a napot látni, amely átragyog az égbolton keletről nyugatra. [Ésa. 6:13; 2Tessz. 1:7].

4. Eképpen fog eljönni, körülötte minden angyalával. [Mát. 24:27; Luk. 17:24].

 

Az Antikrisztus cselekedetei

5. De a törvénytelenség fia újra megjelenik a szent helyeken.

6. Azt mondja a napnak, hogy "ess alá", s az aláesik. Azt mondja "ragyogj", s az ragyogni fog. Azt mondja, "sötétülj el", s az el fog sötétülni. [Mát. 24:29]

7. Azt mondja a holdnak, "válj véressé", és az azzá válik. [Joel. 2:31].

8. Az égből fog alászállni az emberek közé, és közöttük jár. Úgy fog járni a tengeren és a folyókon, mintha szárazföldön járna [Jel. 6:12; Márk. 6:48].

9. A sántáknak visszaadja a járásukat. A süketeknek visszaadja hallásukat. A némáknak visszaadja beszédüket. A vakoknak visszaadja látásukat [Mát. 11:5].

10. A leprásokat megtisztítja. A betegeket meggyógyítja. A démonokat kiűzi.

11. Sok csodát tesz és jelet mutat majd azoknak, akik körülötte állnak.

12. Ugyanazokat fogja cselekedni, amiket Krisztus cselekedett, egyedül a halottakat nem fogja tudni feltámasztani.

13. Erről tudjátok meg, hogy ő a törvénytelenség fia, mert képtelen életet adni.

 

Az Antikrisztus jelei

14. Mert íme, elmondom az ő jeleit, hogy felismerhessétek.

15. Ő egy … sovány lábú fiatalember, ősz hajtincs van elöl a fején, amely amúgy kopasz. A szemöldökei a füléig érnek. A kezének fejein leprás folt.

16. Átváltozik azok jelenlétében, akik nézik őt. Fiatal gyermekké válik. Majd öregemberré változik.

17. Mindenféle jelekkel változtatja meg önmagát, de a fejének jeleit nem tudja elváltoztatni.

18. Arról tudjátok meg, hogy ő a törvénytelenség fia.

 

4. RÉSZ 

Tabitha mártírsága

1. A szűz, kinek neve Tabitha, meghallja majd, hogy a szégyentelene megnyilvánította magát a szent helyeken. És magára ölti finom vászonruháját.

2. És utána ered Judeába, és megfeddi őt Jeruzsálemben, mondván: ó szégyentelen, ó törvénytelenség fia, ó te, aki üldözted a szenteket.

3. A szégyentelen haragja felgerjed a szűz ellen. És üldözni fogja a naplemente földjéig.

4. Estére kiszívja a szűz vérét. Testét a templomba veti, ahol az emberek gyógyulásává lesz.

5. Hajnalban feltámad, és életre kelve megfeddi őt, mondván: ó szégyentelen, nincs hatalmad a lelkem vagy testem fölött, mert mindig az Úrban élek.

6. És a vérem is, amit a templomra vetettél, a népek gyógyulása lett.

 

Illés és Énok mártírsága

7. Amikor Illés és Énok meghallják, hogy a szégyentelen megnyilvánította magát a szent helyen, lejönnek és harcolnak ellene, mondván:

8.Valóban nincs benned szégyen, amikor a szentekhez csatolod magad? Mert te mindig idegen vagy közöttük.

9. És támadtad mindazokat, akik a mennyekhez tartoznak. És támadtad azokat is, akik a földhöz tartoznak.

10. A trónok ellen voltál. Az angyalok ellen cselekedtél. Állandóan elkülönült vagy. [2Énok 29:3-4; Jel. 4:4]

11. Lehullottál a mennyből, mint a hajnalcsillagok. [Jób. 38:7; Ésa. 14:2]

12. Elváltoztál, és saját fajod idegen lett számodra. De szégyen az nincs benned. Amikor határozottan Isten ellen állítod magadat. Te ördög vagy.

13. A szégyentelen meghallja ezt, és harag szállja meg, és harcolni fog ellenük a város piacterén. És hét napon keresztül harcol velük. [Jel. 11:8]

14. És három és fél napot fognak a piactéren holtan, fekve tölteni, mialatt minden ember látni fogja őket.

15. De a negyedik nap feltámadnak és megróják őt, mondván: ’Ó te szégyentelen, ó te törvénytelenség fia! Valóban nincs benned szégyen, hogy félrevezeted az Isten népét, azokat, akikért nem te szenvedtél? Nem tudod azt, hogy mi az Úrban élünk?’

16. Amint ezeket mondták, felülkerekedtek rajta: "Mindezekért levetjük magunkról a húsból lévő testet a szellemi testért, és mi ölünk meg téged, mert azon a napon nem emelheted szavad, hiszen mi mindig erősek vagyunk az Úrban. Te viszont mindig az Úr ellen voltál."

17. És amikor a szégyentelen mindezeket meghallja, feldühödik majd és harcol ellenük.

18. És az egész város körülöttük áll.

19. Azon a napon a mennybe ragadtatnak, és ragyogni fognak, mialatt minden ember, és az egész világ látni fogja őket. [Dán. 12:3]

 

A szentek üldözése

20. A törvénytelenség gyermeke nem fog győzelmet aratni fölöttük. Haragját a föld felé veszi, és bűnt kíván az emberek ellen tenni.

21. Üldözni fogja mind a szenteket.

22. Azokat, és velük véneiket fogságba gyűjti a földről. Ölni fogja őket és pusztítani ... őket.

23. És szemeiket vas nyársakkal veszi ki. Fejükről a bőrt letépi. Körmeiket egyenként leszedi. És parancsot ad, hogy erős ecetet és meszet öntsenek az orrukba.

24. Azok pedig, akik nem képesek ennek a királynak mindezeket a kínzásait kiállni, aranyat vesznek magukhoz és gázlókon át a sivatagi helyekre menekülnek.

25. Ott lefekszenek, mint azok, akik alszanak.

26. Az Úr magához veszi a szellemeiket és lelkeiket. Testeik kővé merednek. Semmi vadállat meg nem eszi testüket, amíg eljön a nagy utolsó ítélet napja. [Préd. 12:7l; Jel. 20:11-15]

27. Akkor feltámadnak majd, és pihenőhelyet találnak. De ők nem lesznek a Krisztus uralmának országlásában, mint azok, akik kitartottak, mert azoknak az Úr ezt mondta:

28. "Nekik megadatik, hogy jobb kezem felől üljenek." Őket előbbrevaló dolgokban részesítem, mint másokat, és ők legyőzik majd a törvénytelenség fiát. És látni fogják, amint a menny és a föld felbomlik.

29. Ők fogják megkapni a trónokat, dicsőséget és a koronákat.

 

A hatvan igaz mártírsága

30. Hatvan igaz, akik erre az órára lettek felkészítve, hallani fogják mindezeket. És magukra öltik az Isten mellvértjét, és Jeruzsálembe futnak, és harcolnak a szégyentelen ellen, mondván: [Ésa. 59:17l; 1Tess. 5:8]

31. "Mindazokat az erőket, melyeket a próféták is cselekedtek a kezdettől, te is megtetted. De te képtelen vagy a halottakat feltámasztani, mert nincs erőd életet adni. Ebből tudjuk, hogy a törvénytelenség gyermeke vagy."

32. Amikor ő meghallja ezeket, haragra gerjed, és parancsot ad, hogy gyújtsanak tüzeket az oltárokon. És megkötözi az igazakat.

33. Majd felemelik és elégetik őket.

 

Az emberek menekülése az Antikrisztus elől

5. RÉSZ

1. És azon a napon sokaknak a szíve megkeményedik majd, és elfutnak tőle, mondván: "Ez nem a Krisztus. A Krisztus nem öli meg az igazakat. Ő nem üldözi az embereket, hogy elfogja őket, hanem csodákkal és jelekkel győzi meg az embereket. [5Móz. 26:8; 29:2].

 

Az igazak elvitele

2. Azon a napon a Krisztus megsajnálja az övéit. És elküld a mennyből hatvannégyezer angyalt, mindegyik hat szárnyú. [Ésa. 6:2; Jel.4:8].

3. Dicsőítésük és imádatuk hangjai megrengetik a mennyet és a földet.

4. Ekkor mindazok, akiknek homlokára Krisztus neve van felírva, és akiknek kezén ott a jel, legyenek azok alacsonyak vagy hatalmasak, felvitetnek a szárnyaikon az ő haragja elől.

5. Akkor Gábriel és Uriel fényoszlopokként vezetik őket a szent földre.

6. Megadatik nekik, hogy egyenek az élet fájáról. Mindannyian fehér ruhát viselnek... és az angyalok vigyáznak rájuk. Nem szomjaznak már többé, és a törvénytelenség fia nem győzedelmeskedhet fölöttük. [2Móz. 13:2; Ésa. 49:10; Jel. 7:16].

 

Csapások az igazak elvitele után

7. Azon a napon a föld háborogni fog, és a nap elsötétül, és a békesség elvétetik a földről.

8. A madarak döglötten hullanak a földre.

9. A föld szikadttá válik.

10. A bűnösök felnyögnek a földön, és így kiáltanak: "Mit tettél velünk, ó törvénytelenség fia, azt mondtad nekünk, hogy te a Krisztus vagy, holott te az ördögtől vagy.

11. Magadat sem vagy képes megmenteni, nemhogy minket. Jeleket mutattál nekünk, amelyekkel elcsaltál bennünket a Krisztustól, aki megteremtett minket. Jaj nekünk, amiért rád hallgattunk.

12. Íme, most elpusztulunk az éhínségben. Hol lelhetnénk most az igazságosnak nyomára, hogy imádhassuk őt, vagy hol van az, aki tanítana bennünket és mi hallgatnánk rája.

13. De most valóban elpusztulunk a haragban, mert engedetlenek voltunk Isten iránt.

14. A tengerek sötét mélységeit kutattuk, de nem találtunk vizet. A folyókban a papirusznád között ástunk, de ott sem leltünk vízre."

 

Az Antikrisztus siralma, az igazak üldözése

15. És azon a napon a szégyentelen sírni fog, mondván: "Jaj nekem, mert az időm letelt, miközben azt mondtam, az én időm soha nem múlik el.

16. Az éveim hónapokká váltak és napjaim elmúltak, ahogyan a por elszáll. És most veletek én is elpusztulok.

17. Most tehát rohanjunk a sivatagba és ragadjuk meg a rablóinkat, és pusztítsuk el őket.

18. Hozzuk elő a szenteket, mert miattuk adja a föld a gyömölcseit. Mert értük ragyog a nap a földre. Miattuk száll harmat a földre."

19. A bűnösök felnyögnek, mondván: "Te tettél minket Isten ellenségévé. Ha képes vagy rá, menj és hozd elő magad őket."

20. Akkor tüzes szárnyakra kap, s a szentek után röpül. Újra harcra kel ellenük.

21. Az angyalok ezt meghallják, s aláereszkednek. Csatát vívnak vele, sok kard által.

 

Az ítélet tüze

22. Azon a napon történik, hogy az Úr parancsa szerint harag jön a mennyre és a földre. És tüzet árasztanak a földre.

23. És a tűz emészti a földet hetvenkét könyök magasságban. Elemészti a bűnösöket és ördögöket, mint a pelyvát.

24. Igazságos ítélet történik ekkor.

 

Az eljövendő ítélet Ura

25. Azon a napon megszólalnak a hegyek és a föld. A hágók egymáshoz szólnak, mondván: "Hallottatok-e olyan eleven emberről ma, akit ne ítélt volna meg az Isten Fia?"

26. Mindegyiknek a bűne ellene fog szólni, azon a helyen, ahol elkövették azt, tették azt éjjel vagy nappal.

27. Azok, akik az igazak közé tartoznak és ... látni fogják a bűnösöket és üldözőiket, azokat, akik kínokra és halálra adták őket.

28. Akkor a bűnösök [gyötrelmeikben] látni fogják az igazak állapotát.

29. Akkor eljön a kegyelem. Azokban a napokban amit az igazak ismételten kérnek, megadatik nekik.

 

Az Antikrisztus ítélete és pusztulása

30. Azon a napon az Úr megítéli a mennyet és a földet. Ítéletet hirdet azokra, akik a mennyekben vétkeztek, és azokra is, akik azt a földön tették.

31. Megítéli a nép pásztorait. Számonkéri a nyáj juhait, és azok neki adatnak úgy, hogy nem lesz már bennük halálos gonoszság

32. Ezek után alászáll Illés és Énok. Levetik magukról e világ testét, és magukhoz veszik a szellemi testet. Üldözőbe veszik a törvénytelenség fiát, és megölik őt, aki akkor képtelen lesz szólni.

33. Azon a napon elfoszlik a jelenlétükben, mint ahogy jég megolvad a tűzben. Elpusztul majd, mint a kígyó, amelyben nincs meg az élet lehellete.

34. Azt mondják majd neki: "Az időd lejárt. Most pedig te és mindazok, akik hittek benned, elpusztultok."

35. A mélység fenekére lesznek vetve, és az bezárul fölöttük.

 

A millenniumi korszak

36. Azon a napon Krisztus, a király, és vele mind az ő szentjei eljönnek a mennyekből.

37. Megégeti a földet. Ezer esztendőt fog eltölteni rajta.

38. Mivel a földet a bűnösök uralták, új földet és új mennyet teremt majd. Azon nem élnek már halálos ördögök. [Jel. 21:1]

39. Uralkodni fog szentjeivel, akik állandóan le s fel szállnak, az angyalok között élnek, és Krisztussal lesznek, ezer esztendeig. [Jel. 20:24].