CoG

Ézsaiás próféta könyvének Septuaginta (LXX, Hetvenes)

szerinti fordítása

Forrás weboldal: http://www.church-bg.eu/blog/

Letölthető PDF dokumentum


Ézsaiás próféta könyve

A fordítás alapja Rahalfs – Hanhart Septuaginta és az ujszov.hu nyelvtani elemzése

(a küriosz-t az örök Isten héber betűk mássalhangzós átírásával, a JHVH-val jelöltem – az LXX ezt ων-nak azaz “a Létező”-nek fordítja az 2Mózes (Exodus) 3.14-ben:  Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν·)


 

Ézsaiás 1.

1. A látomás, amit Ézsaiás látott, Ámósz fia, amit Júdea és Jeruzsálem ellen látott Ózija, Jótám, Akház, és Ezekiás királyságában, akik Júdeát uralták.

2. Halld ég, és fülelj föld, mert JHVH szólt! Fiakat nemzettem és fölemeltem, de ők elutasítottak engem. 3. Az ökör ismerte tulajdonosát és a szamár urának jászlát. De Izrael engem nem ismert meg, és népem nem értett meg engem. 4. Jaj a bűnös népnek, egy nép telve vétkekkel, gonosz mag, törvényszegő fiak! Elhagytátok JHVH-t és megharagítottátok Izrael Szentjét! 5. Még hol verettessetek, akik megtetézitek a törvénytelenséget? Az egész fej fájdalomban, és minden szív szomorúságban. 6. A lábaktól a fejig sem sérülés, sem zúzódás, sem felduzzadt seb nincs, amin nincs rátéve borogatás, vagy olaj, vagy kötések. 7. Földetek elhagyatott, városaitok szénné égtek. Vidéketeket előttetek emésztik föl az idegenek, és idegen népek által felforgatva pusztává tétetik. 8. Elhagyatik majd Sion lánya, mint sátor a szőlőskertben, és mint csőszkunyhó az uborkák kertjeiben, mint ostromlott város. 9. És ha JHVH Szabaóth nem hagyott volna nekünk magot, mint Szodoma lettünk volna és hasonlóvá tétettünk volna Gomorához. 10. Hallgassátok meg JHVH beszédét, [ti] Szodoma fejedelmei! Figyeljétek Isten törvényét, Gomora népe! 11. Mit [számít] nekem (véres)áldozatotok sokasága? Mondja JHVH. Tele vagyok [már] az égőáldozatok kosaival és bárányok kövérségével, és bikák vérével, és a kecskebakokat nem kívánom, 12. sem, ha eljöttök megjelenni előttem! Ugyanis ki kívánta ezeket kezetekből? Akik megtapossátok udvaraimat 13. többé ne tegyétek! Ha lisztet hoztok, hiábavaló [az]. A füstölő utálatosság nekem. Az újholdjaitokat és szombatokat, és a nagy napot nem viselem. A böjtöt és pihenést 14. és újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem. Eltelésre lettetek nekem, többé nem fogom elengedni vétkeiteket. 15. Amikor kinyújtjátok kezeteket felém, elfordítom majd szemeimet tőletek, és ha sokasítjátok a könyörgést, nem foglak meghallgatni titeket. Kezeitek ugyanis vérnek sokaságával telve.

16. Fürödjetek meg, tiszták legyetek, szemeim elől távolítsátok el a gonoszságokat lelketekből, szűnjetek meg gonoszságotokból, 17. tanuljatok jót tenni, keressetek ítéletet, mentsétek meg a károsítottakat, ítéljetek az árvának, és szolgáltassatok igazságot az özvegynek! 18. És gyertek és beszéljük meg (vitassuk meg), mondja JHVH, és ha vétkeitek, mint bíborvörös lennének, kifehérítem, mint a hó [azokat], de ha mint skarlátvörös lennének, kifehérítem, mint a gyapjút. 19. És ha akarjátok és meghallgattok engem, a föld javait fogjátok enni. 20. De ha nem akarjátok, és nem hallgattok meg engem, kard fog megemészteni titeket. Ugyanis JHVH szája szólta ezeket.

21. Hogyan lett prostituált Sion hűséges városa? Telve [volt] ítélettel, igazságosság feküdt benne, de most gyilkosok! 22. Ezüstpénzetek érvénytelen (alkalmatlan) [fizetőeszköz]. Kereskedőitek vegyítik a bort vízzel. 23. Fejedelmeitek engedetlenek, lopók részestársai, ajándékokat szeretők, viszonzást várók, akik az árváknak nem tesznek [igaz] ítéletet, sem nem törődnek az özvegyasszonyok ítéletével. 24. Ezért ezeket mondja az Uralkodó (Despotész), JHVH Szabaóth: Jaj Izrael erőseinek! Ugyanis nem fog megszűnni az ellenségek által való harag, és ellenségeim által teszek majd ítéletet. 25. És rátok hozom Kezemet és tűzbe borítalak téged tisztulásra, az engedetleneket pedig elveszítem majd és minden törvénytelent eltávolítok majd közüled, és az összes gőgöst megalázom majd. 26. És előállítom majd bíráidat, mint korábban, és tanácsadóidat, mint kezdettől. És ezek után [így] neveztetsz majd: Igazságosság Városa, Sion hűséges anyaállama (metropolisz). 27. Ugyanis ítélettel és könyörületességgel fog megszabadíttatni fogsága. 28. És összetöretnek majd a törvénytelenek és a vétkezők együtt, és akik elhagyják JHVH-t bevégeztetnek. 29. Mivel bálványaikkal együtt fognak szégyent vallani, amiket ők akartak, és megszégyeníttetnek ligeteikben, amiket megkívántak. 30. Ugyanis olyanok lesznek, mint a leveleit ledobó terebintus és mint a vizet nem birtokló kert. 31. És erejük olyan lesz, mint a góc szalmája, és jövedelmük, mint a tűz szikrája, és elégettetnek majd a törvénytelenek és a vétkezők együtt, és nem lesz, aki kioltsa.

Ézsaiás 2.

1. A beszéd amely JHVH-tól lett Ézsaiáshoz, Ámósz fiához Júdeáról és Jeruzsálemről.

2. Mert JHVH hegye látható lesz az utolsó időkben, és Isten háza a hegyek határain, és fölmagasztaltatik majd a dombok fölött. És eljönnek majd arra mind a nemzetek, 3. és nagy nemzetek fognak jönni és mondják majd: Gyertek, menjünk fel JHVH hegyére és Jákob Istenének házába, és kijelenti majd nekünk útjait, és abban járunk majd. Sionból ugyanis (egy) törvény fog kimenni és JHVH (egy) szava Jeruzsálemből. 4. És ítél majd a nemzetek között, és megfedd majd sok népet, és kardjaikat ekékké hasítják majd és lándzsáikat sarlókká, és kardot nem emel majd többé nemzet nemzetre, és egyáltalán nem tanulnak többé harcolni. 5. És most Jákob háza, gyertek, menjünk JHVH fényéhez! 6. Ugyanis elhagyta az ő népét, Izrael házát, mert megtelt, mint kezdettől az ő vidéke jelek megfigyelésével, mint az idegen népeknél [szokás], és számtalan idegen gyermeke lett. 7. Ugyanis megtelt vidéke ezüsttel és arannyal és nem volt száma kincseinek. És megtelt a földje lovakkal, és nem volt száma szekereinek. 8. És megtelt a föld kezei csinálmányainak utálatosságaival, és leborultak annak, amelyeket ujjaik alkottak. 9. És meghajolt az ember és megaláztatott a férfi – egyáltalán nem felejtem el nekik. 10. És most menjetek be a sziklákba és rejtőzzetek el a földbe JHVH félelmének jelenléte elől és erejének dicsőségétől, amikor fölkel, hogy összetörje a földet! 11. JHVH szemei ugyanis magasztosak, az ember pedig alacsony. És megaláztatik majd az emberek magassága, és egyedül JHVH fog fölmagasztaltatni azon a napon. 12. JHVH Szabaóth (egy) napja [jön] ugyanis minden erőszakoskodóra és gőgösre, és minden magasra és földről fölemelkedettre, és megaláztatnak majd. 13. És a magasztos Libanon összes cédrusára, és egy földről fölemelkedettre, és Básán tölgyesének összes fájára 14. és minden hegyre és minden magas halomra 15. és minden magas toronyra és minden magas falra 16. és a tenger összes hajójára, és a szépséges hajók minden látványára. 17. És alacsonnyá lesz téve minden ember és ledől majd az emberek magassága, és egyedül JHVH fog fölmagasztaltatni azon a napon. 18. És a kézzel készíttettek elrejttetnek majd, 19. beviszik őket a barlangokba és a sziklák hasadékaiba és a föld lyukaiba JHVH félelmének színe elől és erejének dicsőségétől, amikor fölkel, hogy összetörje a földet. 20. Azon a napon ugyanis odadobja majd az ember utálatosságait a denevéreknek, az ezüstöket és aranyakat, amelyeket csináltak, hogy leboruljanak a hiábavalóknak, 21. hogy bemenjenek a kősziklák szilárd lyukaiba és a sziklák repedéseibe JHVH félelmének színe elől és erejének dicsőségétől, amikor fölkel, hogy összetörje a földet.

Ézsaiás 3.- 4.

1. Íme hát az Uralkodó, JHVH Szabaóth eltávolítja majd Júdeából és Jeruzsálemből az erős férfit és az erős nőt, a kenyér erejét és a víz erejét, 2. a gigászt és az erőseket, és a harcos embert és a bírót, és a prófétát és a jövendőmondót, és az idősebbet, 3. és az ötvenedest, a csodálatos tanácsadót és a bölcs építőmestert, és az értelmes hallgatót. 4. És előállítom majd ifjú elöljáróit, és gúnyolódók uralkodnak majd rajta. 5. És összeomlik majd a nép, ember ember ellen és ember a hozzá közeli ellen. Beleköt majd a kisgyermek a vénbe, a megvetett a becsesbe. 6. Mert megragadja majd az ember testvérét, vagy a háznép atyját mondva: „Ruhád van, légy uralkodónk (fővezérünk), és alattad legyen élelmezésem!” 7. És felelve mondja majd azon a napon: „Nem leszek az uralkodód. Ugyanis nincs házamban kenyér, sem ruha. Nem leszek ennek a népnek uralkodója.” 8. Mert leromboltatott Jeruzsálem, és összeomlott Júdea, és nyelvük törvénytelenséggel [tele], JHVH felé engedetlen. Mivel most megaláztatott dicsőségük, 9. és arcuk szégyene szembeszállt velük. Bűnüket pedig, mint Szodomáé, hirdették és kinyilvánították. Jaj a lelküknek, mivel gonosz döntést határoztak önmaguk ellen 10. mondva: „Kötözzük meg az igazat, mert terhünkre van (haszontalan nekünk)!” Most tehát esznek majd tetteik gyümölcséből. 11. Jaj a törvényteleneknek! Kezeiknek tettei szerint gonosz történik majd velük. 12. Én népem, adószedők böngésznek titeket és a behajtók hatalmaskodnak fölöttetek. Én népem, a titeket áldók félrevezetnek titeket és megzavarják lábaitok ösvényét. 13. De most az ítéletre visz majd JHVH, és népét ítéletre viszi, 14 ő maga, JHVH, az ítéletre fog érkezni népének vénjeivel és elöljáróival; Ti pedig miért gyújtottátok meg szőlőmet, és szegényektől rablott holmi van házaitokban? 15. Miért károsítjátok meg népemet és [miért] vetitek meg a szegények arcát? 16. Ezeket mondja JHVH: Amiért fölmagasztaltattak Sion lányai, és magasztos nyakkal jártak, és szemek jelzéseiben, és ruháikat jártukban maguk után vonták együtt és lábukkal játszadoztak együtt, 17 meg is fogja alázni az Isten az elöljárókat, Sion lányait, és JHVH feltárja majd alakjukat 18. azon a napon, és elveszi majd JHVH ruházatuk dicsőségét és ékszereiket és a (ruha)csatokat és a (ruha)szegélyeket és a nyakdíszeket 19. és a nyakláncokat és arcuk díszét 20. és a dicsőség ékszereinek összeállítását és a karkötőket és a bokapereceket és hajcsatokat és a karszalagokat és a gyűrűket és a fülbevalókat 21. és a bíborszegélyűeket és a bíborral keverteket 23. és a gyolcsokat, a jácintokat és skarlátvöröseket, és a bisszust, arannyal és jácinttal átszőve, és a leomló nyári ruhákat. 24. És lesz a kellemes illatfelhő helyett por, és az öv helyett kötelet öltesz fel, és az aranyból készült fejdísz helyett kopaszságod lesz tetteid miatt, és a bíborral kevert alsóruha helyett zsákot öltesz majd. 25. És fiad, aki jó (szép, nemes), akit szeretsz, karddal esik el, és erőseid kard által hullnak el. 26. És ékességed kardhüvelyei megaláztatnak és gyászolni fognak, és elhagyatsz majd egyedül és a földre fogsz tiportatni.

4. 1. És hét asszony fog meg a férfiak közül egyet mondva: „A mi kenyerünket fogjuk enni, és ruháinkba fogunk öltözködni, mindazonáltal neveden hívjanak minket, vedd el gyalázatunkat!” 2. Azon a napon pedig felragyog majd az Isten a tanácsban, dicsőséggel a földön, hogy fölemelje és dicsőítse Izrael meghagyottjait, 3. és lesz, hogy a túlélők Sionban és a meghagyottak Izraelben szenteknek fognak neveztetni, mindnyájan beíratva az Életbe Jeruzsálemben. 4. Mert kimossa majd JHVH Sion fiainak és lányainak szennyét, és kitisztítja majd a vért közülük az ítélet szellemével és a megégettetés szellemével. 5. És elérkezik majd, és a Sion hegyének minden helyén [így] lesz, és körülötte mindent beárnyékol majd nappali felhője, és mint a füst, és mint éjszakai égő tüzének fénye. Teljes dicsőséggel meg fog oltalmaztatni. 6. És a forróságtól [védő] árnyékká lesz, és hajlék, és rejtekhely (elrejtett) a keménységtől (megátalkodottságtól) és esőtől.

Ézsaiás 5.

1. Had énekeljek hát a Szeretettnek, a szerelmes énekét Szőlőskertemnek! Szőlőskert lett a Szeretettnek szilárd, zsíros helyen (földben). 2. És sövénykerítést kerítettem köré, és megerősítettem és Szórékh (kiváló választott szőlő) szőlőt ültettem, és közepébe (őr)tornyot építettem, és borprés előtti kádat ástam benne. És [ott] maradtam (vártam), hogy szőlőfürtöt teremjen (csináljon), de töviseket termett (csinált). 3. És most, Júda embere és Jeruzsálemben lakozók, ítéljetek közöttem és Szőlőskertem között! 4. Mit csináljak még Szőlőskertemmel, amit nem tettem meg vele? Mivel vártam, hogy szőlőfürtöt teremjen, de tüskéket termett. 5. Most pedig hírül adom majd nektek, hogy mit fogok tenni Szőlőskertemmel: Eltávolítom majd sövénykerítését és zsákmánnyá lesz, és lebontom majd falát és taposássá lesz, 6. és elhagyom majd Szőlőskertemet, hogy egyáltalán ne metszessen, se nem fog fölásatni, és fölmegy majd rá mintegy pusztaságra a tövis. És a felhőknek parancsolok majd, hogy ne hullajtsanak rá esőt. 7. Ugyanis JHVH Szabaóth Szőlőskertje az Izrael háza, és Júda embere a Szeretett fiatal ültetés. Vártam, hogy [igaz] ítéletet teremjen, de törvénytelenséget termett és nem igazságosságot, hanem kiáltozást.

8. Jaj a házat házzal összekapcsolóknak és a mezőt mezőhöz közelítőknek, hogy elvegyenek valamit szomszédjuktól! Csak nem egyedül fogtok lakni a földön? 9. Ugyanis ezek hallatszottak JHVH Szabaóth füleibe. Ha ugyanis sok ház lenne, a nagyok és jók pusztává lesznek, és nem lesznek lakozók azokban. 10. Ahol ugyanis tíz pár ökör fog munkálkodni, egy cserépkorsónyit csinál, és az, aki hat artabát (vékát) vet, három mértéket fog csinálni. – 11. Jaj a korán felkelőknek és a sikerát (erős ital) üldözőknek, akik estig mellette maradnak. Ugyanis a bor megégeti majd őket. 12. Mert hárfákkal és húros hangszer közt, és dobok és fuvolák közt isszák a bort, de JHVH tetteire nem tekintenek, és kezeinek munkáját nem veszik észre. 13. Most tehát hadizsákmánnyá lett népem, mivel nem ismerték JHVH-t, és a sokaság halottá lett éhínség és a víz szomjúsága által. 14. És szélessé tette a Sír (hádész) önmagát és megnyitotta száját, nehogy véget érjen [a pusztítás], és leereszkednek a dicsőségesek és a nagyok és a gazdagok és az ő ártalmasai (pestises). 15. És alacsonnyá tétetik majd az ember, és megaláztatik a férfi, és a földről felemelkedett szemek megaláztatnak majd. 16. És fölmagasztaltatik majd JHVH Szabaóth az ítéletben, és a szent Isten dicsőíttetik majd igazságosságban. 17. És legeltetni fognak a kifosztók, mint a bikák, és a pusztaságokat visszakapva, bárányok fognak enni. – 18. Jaj a vétket mintegy nagy kötéllel magukhoz húzóknak, és mint tehén igájának szíjával a törvénytelenségeket, 19. akik mondják: „Hamar közeledjen, amiket megtesz majd, hogy lássuk, és jöjjön el Izrael Szentjének végzése, hogy megismerjük.” – 20. Jaj a gonoszat jónak mondóknak, és a jót gonosznak, akik a sötétséget fénnyé teszik és a fényt sötétséggé, akik a keserűt édessé teszik és az édeset keserűvé! – 21. Jaj az önmagukban értelmeseknek és az önmaguk előtt hozzáértőknek! 22. Jaj a borivásban erőseiteknek, és akik hatalmasak a sikera keverésében, 23. akik ajándékért igazzá nyilvánítják az istentelent és az igaz igazát eltávolítják (föllógatják)! 24. Ezért ahogy megégettetik majd a szalma a tűz szene által, és együtt égetik majd a magára hagyott láng által, [úgy] gyökerük, mint a pelyva lesz, és viráguk, mint a por, felszáll majd. Ugyanis nem óhajtották JHVH Szabaóth törvényét, hanem felingerelték Izrael szentjének mondását (logion). 25. És haraggal felingereltetett JHVH Szabaóth az ő népe ellen, és rájuk emelte Kezét és levágta őket, és fölindította a hegyeket, és hulláik, mint a trágya lettek az út közepén. És mindezekkel nem fordult vissza az indulat, hanem a Kéz még felemelt. 26. Ezért felemel majd előre megbeszélt jelet a távoli nemzetek között, és fütyülni fog nekik a föld határától, és íme, hamar gyorsasággal jönnek. 27. Nem fognak éhezni sem nem fáradnak majd el, sem nem fognak szunnyadni sem nem alszanak majd, sem nem oldják el öveiket ágyékukról, sem nem szakadnak el a szíjak saruikról. 28. Nyilaik élesek és íjaik kifeszítve, lovaik lábai, mint szilárd kő [úgy] számíttattak, szekereik forgása, mint a vihar. 29. Rárontanak, mint az oroszlánok és odaállnak, mint az oroszlánkölykök. És megragadja majd és kiáltani fog, mint a vadállat és üldözni fog, és nem lesz, aki őket megszabadítsa. 30. És kiáltozni fog miatta, mint a hullámzó tenger moraja azon a napon. És rátekintenek majd a földre, és íme, zavartságukban kemény sötétség.

Ézsaiás 6.

1. És történt abban az évben, amikor meghalt Ozia a király, láttam JHVH-t ülve a magas és felemelt trónon, és a ház teljes [volt] az ő dicsőségével. 2. És szeráfok álltak körülötte, hat szárnya az egyiknek és hat szárnya a másiknak, és kettővel eltakarták az arcot, és kettővel eltakarták a lábakat, és kettővel repültek. 3. És kiáltott egyik a másiknak és mondták: „Szent, Szent, Szent, JHVH Szabaóth, teljes az egész föld dicsőségével!” 4. És a szemöldökfa felemelkedett a hangtól, amellyel felkiáltottak, és a ház betöltetett füsttel. 5. És mondtam: Ó én nyomorult, mert mint tisztátalan ajkú ember vagyok, tisztátalan ajkakat bíró nép között lakom én, és a királyt, JHVH Szabaóthot láttam szemeimmel. 6. És elküldetett hozzám egy a szeráfok közül, és parázs volt kezében, amit fogóval vett el az oltárról, 7. és megérintette szájam és mondta: Íme, ez megérintette ajkaidat és el fogja venni törvénytelenségeidet, és vétkeidet egészen megtisztítja majd. 8. És meghallottam JHVH hangját mondva: Kit küldjek el, és ki megy majd el ehhez a néphez? És mondtam: Íme, én! Küldj el engem! 9. És mondta: Menj el és mondd ennek a népnek: Hallással (füllel) hallani fogtok és egyáltalán nem fogjátok föl, és nézve nézni fogtok és egyáltalán nem látjátok. 10. Elkövéredett ugyanis ennek a népnek füle, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket becsukták, nehogy lássanak szemekkel, és fülekkel meghallják, és a szívvel fölfogják és megtérjenek (visszaforduljanak) és meggyógyítsam majd őket. 11. És mondtam: Meddig, JHVH? És mondta: Amíg pusztává tétessenek a városok, hogy ne lakják [azokat] és a házak, hogy ne legyenek emberek [bennük] és a föld pusztaként elhagyatik majd. 12. És ezek után eltávolítja majd az Isten az embereket, és a meghagyottak megsokasíttatnak majd a földön. 13. És [ha most] még van rajta egy tizedrész, az ismét zsákmánnyá lesz, mint a terebintus és mint a tölgy, amikor kiesik [magjuk] az ő hüvelyéből.

Ézsaiás 7.

1. És történt Akháznak, Júda királyának napjaiban, [aki] Jótámé, [aki] az Ozia fia, hogy felment Raszón, Arám királya és Peka (Fakee), aki Romelia fia, Izrael királya Jeruzsálem ellen, hogy vívja és nem voltak képesek ostrommal bevenni. 2. És hirdettetett Dávid házának mondva: „Egyezségre jutott (szerződött) Arám Efraimmal.” És lelke és a nép lelke megzavarodott, mint amikor a szél által a bozótban a fa reszket. 3. És szólt JHVH Ézsaiáshoz: Menj Akházzal való találkozásra, te és megmaradt fiad, Iászub, a fürdőmedencéhez, a ruhafestő mezejének fenti útjához 4. és mondjad neki: „Vigyázz magadra, hogy nyugodt légy és ne félj, se ne gyengüljön el lelked (pszihéd) ettől a két parázsló füstölgő bottól. Amikor ugyanis indulatom haragja lesz, ismét meggyógyítalak majd.” 5. És Arám fia és Romelia fia, mert gonosz határozatot hoztak ellened mondva: 6. „Felmegyünk majd Júdeába, és együtt, beszélve velük, magunkhoz fordítjuk őket és uralkodójukká tesszük Tabeél fiát,” 7. ezeket mondja JHVH Szabaóth: „Egyáltalán nem marad meg ez a szándék, sem nem történik meg. 8. Hanem Arám feje Damaszkusz, de még hatvanöt év [és] meg fog szűnni Efraim királysága a néptől, 9. és Efraim feje Szomorón (Szamária), és Szomorón feje Romelia fia. És ha nem hisztek (bíztok), nem fogjátok megérteni.”

10. És folytatta a beszédet JHVH Akházzal, mondva: 11. „Kérjél magadnak egy jelet JHVH-tól, Istenedtől a mélységbe vagy a magasságba!” 12. És mondta Akház: „Egyáltalán nem fogok kérni, sem nem teszem próbára Istent.” 13. És mondta: „Hallgassatok hát, Dávid háza! Nem kevés nektek küzdelmet kelteni emberekkel? És hogyan keltetek (provokáltok) küzdelmet JHVH-val? 14. Ezért JHVH maga fog adni nektek egy jelet. Íme, a szűz fogan majd az anyaméhben és fiút szül majd, és hívni fogod nevét Emmánuél-nek. 15. Vajat és mézet eszik majd. Mielőtt megismeri vagy magának választja a gonoszokat, a jót választja majd magának. 16. Mivel mielőtt a kisgyermek a jót vagy a rosszat megismeri, makacs [lesz] a gonosszal [szembe], hogy a jót válassza, és elhagyatik majd a föld, amitől félsz, a két király színétől. 17. De hoz majd az Isten rád és népedre és atyád házára napokat, amilyenek még nem jöttek attól a naptól, amikortól elvált Efraim Júdától, Asszíria királyát.

18. És lesz majd azon a napon, hogy fütyül majd JHVH a legyeknek, amik Egyiptom folyójának részén uralkodnak, és a méheknek, amik Asszíria vidékén vannak, 19. és jönnek majd mind, és megpihennek majd a vidék vízmosásos völgyeiben, és a sziklák hasadékaiban és a barlangokban, és minden hasadékokban és minden fa között.

20. Azon a napon megnyírja majd JHVH a nagy és megrészegedett borotvával – ami Asszíria királyának folyóján túl van – a fejet és a láb szőrét, és a szakállat eltávolítja majd.

21. És történik azon a napon, hogy az embert a fiatal marha tehene táplálja majd és két juh, 22. és lesz, hogy minden megmaradó a tej sokasága miatt vajat és mézet fog enni a földön.

23. És lesz azon a napon minden hely, ahol ha ezer sékel [értékű] szőlőtő lenne [is], puszta földé és tövisekké lesznek. 24. Nyíllal és íjjal fognak bemenni oda, mert puszta föld és tövis lesz az egész föld. 25. És minden hegy szántóként felszántatik majd, és egyáltalán nem jön rá félelem. Ugyanis a puszta föld és tövisek miatt juhok legelőjévé és ökrök taposásává lesz.”

Ézsaiás 8.

1. És szólt hozzám JHVH: Végy magadnak egy új nagy tekercset, és írd rá emberi íróvesszővel: Gyors zsákmányolást véghezvinni hadizsákmányok közül. Közel van ugyanis. 2. És állíts nekem tanúkat, hűséges embereket, az Uriást és a Zakariást, Barakiás fiát. 3. És bementem a prófétanőhöz, és a méhben fogant és fiút szült. És mondta JHVH nekem: Hívd nevét: „Hirtelen kifosztva, gyorsan feldúlva”. 4. Mivel mielőtt tudná a kisgyermek apját vagy anyját hívni, Damaszkusz erejét kapja majd, és Szamária zsákmányát Asszíria királya előtt.

5. És újra beszélt velem még JHVH: 6. „Amiért nem akarja ez a nép Silóám csendesen menő vizét, hanem Raszint és Romelia fiát akarja maga fölött királyként, 7. ezért íme, JHVH rátok vezeti az erős és nagy folyó vizét, az asszírok királyát és dicsőségét, és felmegy majd minden vízmosásos völgyetekbe, és járni fog minden falaitokon 8. és eltávolítja majd Júdeából az embert, aki képes fejet emelni vagy lehetséges [neki] elérni valamit, és lesz ezért, hogy tábora betölti vidéked szélességét.”

Velünk az Isten. 9.Tudjátok meg nemzetek, és győződjetek meg, hallgassatok a föld határáig, erősödjetek meg és győződjetek meg. Ha ugyanis ismét erősek lesztek, ismét legyőzettek majd. 10. És bármilyen szándékot határozzatok, eloszlatja majd JHVH, és a beszéd, amit szóltok, egyáltalán nem marad meg nektek, mert velünk JHVH, az Isten.

11. Így szól JHVH: Erős kézzel (határozottan) megtagadja e nép útja járásával, mondva: 12. „Nehogy keményet (nehezet) szóljatok” ugyanis minden, amit ez a nép szólna, kemény. De az ő félelmüket egyáltalán ne féljétek, se ne rettegjétek! 13. JHVH-t, Őt szenteljétek meg, és Ő maga lesz a te félelmed. 14. És ha benne bízó leszel, szentséggé lesz neked, és nem [úgy] találkoztok vele, mint kő [által okozott] botlás, sem mint a szikla [által okozott] eséssel. De Jákob háza csapdában és azok, akik Jeruzsálemben ülnek gödörben. 15. Ezért erőtlenek lesznek köztük sokan és elesnek majd és össze fognak töretni, és közelednek majd és csapdába esnek a biztonságban levő emberek. 16. Akkor nyilvánvalóvá lesznek azok, akik lepecsételték a törvényt, hogy ne tanulják.

17. És mondja majd: „Várni fogom az Istent, aki elfordítja arcát Jákob házától és benne bízó leszek. 18. Íme, én és a gyermekek, akiket nekem adott az Isten, és jelekké lesznek, és csodákká Izrael házában JHVH Szabaóthtól, aki Sion hegyén lakik.” 19. És ha így szólnak tihozzátok: „Keressétek a földből megszólalókat és a hasból jövendölőket, az üresen beszélőket, akik a gyomorból szólnak” – a nemzet nem Istene felé [fordul]? Miért kérdezitek a holtakat az élőkről? 20. A Törvényt ugyanis segítségre adta, hogy ne beszéljenek ilyen szót, mint ez, amelyért nincs (áldozati) ajándék, hogy adjanak érte. 21. És kemény éhínségek érkeznek majd rátok, és lesz, hogy amikor éheztek, megszomorodtok majd, és gonoszul beszéltek majd a fejedelem és a patakhra (arám átirat: bálványok. Másik szövegváltozatban: πάτρια – atyák) ellen, és feltekintenek majd az égre fent 22. és rátekintenek majd a földre alant, és íme, szorongattatás és nyomorúság és sötétség, szűkös zavartság és olyan sötétség, hogy nem látni [semmit], 23. és nem tudja eldönteni, hogy merre menjen a nyomorúságban levő egy ideig.

(Ezt már 9. fejezethez tagolják néhányan:)

Először ezt teszi [majd]. Gyorsan megteszi ezt: Zebulon vidéke, a Nefthalim földje a tenger útján, és a többiek, akik tengerparti lakosok, és a Jordánon túl a nemzetek Galileája, Júdea részei. 9.1 Sötétben járó nép, nagy fényt lássatok! A halál árnyékában és vidékén levő lakosok, fény ragyogjon rátok!

Ézsaiás 9.

2. A nép java az, akit örömödben vezettél, és örvendeznek majd előtted, mint az aratás idején vigadozók, és mint amikor hadizsákmányt osztanak. 3. Mivel elvétetett a rajtuk fekvő iga és a nyakukon levő bot. A behajtók botját ugyanis eltörölte JHVH, mint a Midian napján. 4. Mert minden csalárdsággal összegyűjtött köntöst, és minden elcserélt ruhát visszafizetnek majd, és még ha elszenesedtek [is] szeretnék majd [visszaadni]. 5. Mert kisgyermek született nekünk, fiú is adatott nekünk, akinek vállán lett a főség (korlátlan uralom), és neveztetik neve: „Nagytanács Angyala.” Én ugyanis békét hozok a főemberekre, békét és gyógyulást rá. 6. Nagy az ő fősége, és békéjének nincs határa Dávid trónján és királyságán, hogy sikeressé tegye és felkarolja az övét igazságosságban és ítéletben, mostantól az örök időig. JHVH Szabaóth buzgósága (féltékenysége) teszi majd meg ezeket.

7. Halált küldött JHVH Jákobra, és az ment Izraelre, 8. és megtudja majd Efraim egész népe, és a Szamáriában erőszakban ülők és a szívben felfuvalkodottak, mondván: 9. „A téglák leestek, de gyertek, faragjunk köveket, és kivágjuk az eperfákat és cédrusokat, és építsünk magunknak tornyot.” 10. És az Isten lerontja majd az ellenük felkelőket a Sion Hegyén, és ellenségeiket eloszlatja majd, 11. a szíreket napkeletről és helléneket napnyugatról, az Izraelt teljes szájjal fölemésztőket. Mindezekkel nem fordult vissza az indulat, hanem a Kéz még felemelt.

12. És a nép nem tért vissza, amíg veretett, és JHVH-t nem keresték. 13. És elvette JHVH Izraeltől a fejet és a farkat, a nagyot és a kicsit egyetlen nap, 14. a vént és a csodálatos orcákat (ez a főség) és a prófétát, a törvénytelenségeket tanítót (ez a farok). 15. És lesznek, akik ezt a népet boldognak mondják, megtévesztők és félrevezetik, úgy hogy elnyeljék őket. 16. Ezért ifjaikon nem örvendezik majd az Isten, és árváikon és özvegyasszonyaikon nem fog könyörülni, mert mindnyájan törvényszegők és gonoszok, és minden száj igaztalant szól. Mindezekkel nem fordult vissza az indulat, hanem a Kéz még felemelt.

17. És meggyullad majd, mint a tűz a törvénytelenség, és mint a száraz fű fölemésztetik majd tűz által. És égni fog a bozót csalitjaiban, és fölemészt majd a dombok körül mindeneket. 18. JHVH haragjának indulata miatt együtt égettetik az egész föld, és lesz a nép, mint a tűz által elégetett. Ember a testvérén nem könyörül majd, 19. hanem elfordul majd jobb felé, mert éhezni fog, és eszik majd balra, és egyáltalán nem elégszik meg az ember, mikor eszi karjának húsát. 20. Manasszé ugyanis Efraimot fogja enni, és Efraim Manasszét, mert együtt ostromolják majd Júdát. Mindezekkel nem fordult vissza az indulat, hanem a Kéz még felemelt.

Ézsaiás 10.

1. Jaj a gonoszságot megírónak! Ugyanis amikor írnak, gonoszságot írnak 2. hogy elfordítsák a szegény ítéletét, elrabolva népem rászorulóinak ítéletét úgy, hogy az özvegy prédává lett nekik, és az árva zsákmánnyá. 3. És mit tesznek majd a látogatás (episzkopé/vizsgálat) napján? A nyomorúság ugyanis távolról fog érkezni hozzátok. És kihez menekültök majd, aki megsegítene? És hol hagyjátok majd dicsőségeteket 4. hogy ne essetek a szorongatásba? Mindezekkel nem fordult vissza az indulat, hanem a Kéz még felemelt.

5. Jaj az asszíroknak! Indulatom és haragom botja van kezükben. 6. Haragomat a törvényszegő nemzet ellen fogom küldeni, és az én népemnek elrendelem majd, hogy hadizsákmányt tegyen és prédát, és hogy eltapossa a városokat és letaszítsa őket a porba. 7. De ő nem így töprengett, és elméjével nem így számolt, hanem szabadjára eresztette értelmét, hogy nem kevés nemzetet kiirtson. 8. És ha mondják neki: „Te egyedül vagy fejedelem,” 9. és mondja majd: „Nem megszereztem a Babilon és Kalanné fölötti vidéket, ahol a Torony fölépíttetett? És megszerzem Arábiát és Damaszkuszt és Szamáriát. 10. Mint ahogy mindezeket megszerezte kezem, minden fejedelemséget is meg fogok szerezni.”

Jajgassatok, ti, akik faragott képeket készítetek Jeruzsálemben és Szamáriában! 11. Amint ugyanis Szamáriával tettem és a kézzel készítettekkel, így cselekszem majd Jeruzsálemmel is és bálványaival. – 12. És lesz, amikor bevégez majd JHVH mindeneket, amiket megtesz Sion hegyével és Jeruzsálemmel, felelősségre vonja a felemelkedett értelmet, az asszírok fejedelmét, és szemeinek dicső magasságát! 13. [Ezt] mondta ugyanis: „Erővel fogok cselekedni, és az értelem bölcsességével, elveszem majd a nemzetek határait és erejüket ki fogom fosztani, és megrendítem majd a városok lakosait 14. és az egész földkerekséget kézzel ragadom majd meg, mint a csibét, és mint a tojáshagyókat elveszem majd, és nincs, aki megmenekül majd tőlem, vagy aki ellenem mond.” 15. Csak nem fog megdicsőülni a fejsze a vele vágó nélkül? Vagy tán fölmagasztaltatik egy fűrész az őt húzó nélkül? Hasonlóképpen, ha valaki botot vagy fát emeljen. 16. De nem így, hanem küld majd JHVH Szabaóth megbecsülésedre gyalázatot, és dicsőségedre tüzet, [mely] meggyulladva égni fog. 17. És Izrael fénye tűzzé lesz és megszenteli majd őt égő tűzzel, és mint füvet felemészti majd. Azon a napon 18. elenyésznek majd a hegyek és a dombok és a bozótok, és elfogyasztja majd őket a lélektől a húsig. És a futó olyan lesz, mint aki égő láng elől menekül. 19. És a meghagyottak csekély számúak lesznek, és egy kisgyermek felírja majd őket.

20. És lesz azon a napon majd, hogy Izrael maradéka többé nem adja hozzá magát (nem csatlakozik), és Jákobból azok, akik megmenttettek többé nem bíznak azokban, akik ártottak nekik, hanem bizakodók lesznek Izrael Istenében, a Szentben, igazsággal 21. és Jákob maradéka Istenben lesz erős. 22. És ha Izrael népe annyi legyen, mint a tenger homokja, a maradékuk fog megmentetni. A Beszédet ugyanis beteljesíti és gyorsan végrehajtja igazságosságban, 23. mert a szót gyorsan végrehajtva fogja megcselekedni az Isten az egész lakott földön. 24. Ezért ezeket mondja JHVH Szabaóth: Ne félj, népem, Sionban lakozók, Asszíriától, mert bottal ver majd meg téged. Az ütést ugyanis én idézem elő rád, hogy lásd Egyiptom útját. 25. Ugyanis még egy kevés idő és megszűnik majd a harag, indulatom pedig az ő szándékukon [lesz]. 26. És felindul majd az Isten ellenük Midian csapása szerint a szorongattatás helyén, és indulata a tenger menti útra (lesz), ahogy az egyiptomi útra. 27. És lesz azon a napon, elvétetik majd félelme tőled, és igája válladról, és elvész majd az iga vállaitokról.

28. Megérkezik ugyanis Angai (Ai) városába,
és áthalad Megiddón,
és Makhmászba helyezi edényeit (eszközeit).
29. És elhalad a szakadékos völgybe és Angaiba (Ai) fog megérkezni,
félelem fogja majd el Saul városát, Rámát.
Menekülni fog 30. Gallim leánya,
meghallgatja majd Laisza, meghallgatja majd Anatóthot.
Megzavarodott Madebéna és a Gibbir lakosai.
Vigasztaljátok ma az úton a megmaradót, kézzel vigasztaljátok a hegyet, Sion lányát, és a dombok[at] Jeruzsálemben.

33. Íme ugyanis az Uralkodó, JHVH Szabaóth megzavarja a dicsőségeseket erővel, és a magasztosak gőgben összetöretnek majd, és a magasztosak megaláztatnak majd, 34. és elesnek majd a magasztosak kard által, a Libanon pedig a magasztosakkal esik majd el.

Ézsaiás 11. – 12.

1. És egy vessző fog kijönni Jesszai gyökeréből, és virág növekedik majd a gyökérből. 2. És megnyugszik majd rajta Isten szelleme, a bölcsesség és megértés szelleme, a tanács és erő szelleme, az ismeret és kegyesség szelleme. 3. Megtölti majd őt az Isten félelmének szelleme. Nem a dicsőség (hírnév) alapján fog ítélni, sem a beszéd alapján fog dorgálni, 4. hanem [igaz] ítéletet ítél majd az alázatosnak, és felfedi a föld alázatosait. (v. dönt a föld alázatosairól) És megveri majd a földet szájának beszédével, és ajkán keresztül szellemmel öl majd meg (egy) istentelent. 5. És dereka igazságossággal lesz felövezve és oldalai igazsággal körülövezve. 6. És legeltettetik majd a farkas a báránnyal, és a párduc együtt pihen majd a gidával, és a borjú és bika és az oroszlán együtt legeltettetnek majd, és egy kicsiny fiúgyermek fogja vezetni őket. 7. És az ökör és medve együtt legeltettetnek majd, és együtt lesznek a kicsinyeik, és az oroszlán a tehénnel együtt fog szalmát enni. 8. És a csecsemő gyermek ráteszi majd kezét az áspiskígyó lyukára és az áspiskígyó szülötteinek fekhelyére. 9. És egyáltalán nem fognak ártani, sem nem lesznek képesek elveszíteni senkit szent hegyemen, mert megtelik majd a teljesség JHVH ismeretével, mint ahogy sok vizek befedik a tengereket.

10. És lesz azon a napon Jesszai gyökere, aki fel is emelkedik, hogy uralja a nemzeteket, benne remélnek majd a nemzetek, és nyugalma tisztelet lesz. 11. És azon a napon történik, hogy ismét megteszi JHVH, hogy felmutassa Kezét, hogy buzgólkodna népe maradékáért, akik megmaradtak, akik Asszíriából meghagyattak, és Egyiptomból, és Babilonból, és Etiópiából, és az Elámitákból, és napkeletről, és Arábiából. 12. És felemel majd egy jelet a nemzetekre, és összegyűjti majd Izrael elveszettjeit, és Júda szétszórtjait összegyűjti majd a föld négy szárnyáról. 13. És elvétetik majd Efraim féltékenysége, és Júda ellenségesei elvesznek majd. Efraim nem irigyli majd Júdát, és Júda sem szorongatja majd Efraimot. 14. És repülnek majd az idegenek hajóiban, együtt zsákmányolják a tengert és a napkeletről valókat és Idumeát. És Moábra teszik majd rá elsőként kezüket, Ammon fiai pedig elsőként engedelmeskednek. 15. És pusztává teszi majd JHVH Egyiptom tengerét, és ráteszi majd kezét heves széllel a Folyamra, és hét vízmosásra veri szét, úgy, hogy sarukkal menjenek át rajta. 16. És átjáró lesz a meghagyottaknak, a népnek Egyiptomban, és Izraelnek olyan lesz ez a nap, mint mikor kimentek Egyiptom földjéről.

12. 1 És mondani fogod azon a napon: Áldalak téged, JHVH, mivel megharagudtál rám, és elfordult indulatod és megkönyörültél rajtam. 2. Íme, Istenem, Szabadítóm, JHVH, benne fogok bízni, és benne menekülök majd meg és nem fogok félni, mivel dicsőségem és dicséretem JHVH, és szabadításra lett nekem. 3. És vizet merítünk majd örömmel a szabadítás forrásaiból. 4. És mondod majd azon a napon: Himnusszal dicsérjétek JHVH-t, kiáltsátok Nevét, adjátok hírül a nemzetek között dicsőséges dolgait, emlékezzetek meg, mert felemeltetett az Ő Neve! 5. Himnusszal dicsérjétek JHVH nevét, mert magasztosakat tett (v. a fölfuvalkodottakat letette). Adjátok hírül ezeket az egész földön! 6. Ujjongjatok és örvendezzetek, Sion lakosai, mert felmagasztaltatott Izrael Szentje őközötte.

Ézsaiás 13.

1. Látomás, amit Ámós fia, Ézsaiás látott Babilon ellen.

2. A sík hegyen emeljetek fel jelet, emeljetek fel hangot nekik, ne féljetek, kézzel hívogassatok: Nyissátok föl (a kapukat) ti fejedelmek! 3. Én rendeltem, és én vezetem őket. Elválasztottak, és én vezetem őket. Gigászok jönnek betölteni haragomat, együtt örvendezők és bántalmazók. 4. Sok nemzetek hangja a hegyeken, sok nemzethez hasonló! Királyok hangja, és összegyűlő nemzeteké! JHVH Szabaóth megbízást adott egy nehéz fegyverekkel harcoló népnek, 5. hogy jöjjön távoli földről, az ég alapjának határáról, JHVH és a nehéz fegyverekkel harcolói, hogy elpusztítsa az egész lakott földet.

6. Jajgassatok, közel van ugyanis JHVH napja, és az összezúzás Istentől fog érkezni! 7. Ezért minden kéz elernyed majd, és minden ember lelke szégyenkezik majd. 8. És megrémíttetnek majd a vének, és fájdalmak lepik meg őket, mint a szülő asszonyé. És siránkozik egyik a másik [felé], és megzavarodnak majd és arcuk, mint a láng, megváltozik majd. 9. Íme ugyanis JHVH napja gyógyíthatatlanul jön indulattal, és hogy az egész lakott földet pusztává tegye haraggal, és hogy kiveszítse a bűnösöket belőle. 10. Ugyanis az ég csillagai és az Orion és az ég kozmoszának teljessége nem ad majd fényt, és elsötétedik majd a felkelő Nap, és a Hold nem fogja fényét adni. 11. És bajokat rendelek majd az egész földkerekségre, és az istentelenek bűneire. És elpusztítom majd a törvénytelenek büszkeségét és a kevélyek gőgjét meg fogom alázni. 12. És a megmaradtak becsesebbek lesznek, mint a tűzálló arany, és az ember drágább lesz, mint az Sofírból való drágakő. 13. Az ég ugyanis dühbe fog jönni, és a föld alapjaitól megrendül majd JHVH Szabaóth haragjának indulata miatt azon a napon, amelyen eljönne az Ő indulata. 14. És a meghagyottak olyanok lesznek, mint a menekülő őzike, és mint a kóborló juh, és nem lesz, aki összegyűjtse, hogy egy embert a népébe visszatérítsen, és egy embert a vidékére űzzön. 15. Aki ugyanis elfogatna, vereséget szenved majd, és akik összegyűjtetnek, kard által fognak elesni. 16. És gyermekeiket előttük ütik majd agyon, és házaikat feldúlják majd, és feleségeiket birtokolják.

17. Íme, fölindítom majd ellenetek a médeket, akik nem számítanak ezüsttel, sem arany szükségét nem bírják. 18. Az ifjak íjászait összetörik majd, és gyermekeiteknek egyáltalán nem könyörülnek, sem gyermekeknek nem kegyelmeznek szemeik. 19. És [olyan] lesz Babilon, aki dicsőségesnek neveztetik a kaldeusok királya által, mint ahogy felforgatta az Isten Szodomát és Gomorát. 20. Nem lesz lakott örök időre, sem nem mennek bele számtalan generáción át, sem nem mennek rajta át az arabok, sem a pásztorok nem pihennek benne. 21. És megnyugodnak majd ott a vadállatok, és betelnek majd házai zajjal, és megnyugodnak majd ott a szirének, és a démonok táncolnak majd ott, 22. és a szamár-kentaurok ott fognak lakni, és vackot csinálnak majd a sündisznók házaikban. Hamar jön és nem fog késni.

Ézsaiás 14.

1. És könyörül majd JHVH Jákobon és kiválasztja majd még Izraelt, és megpihennek majd a földjükön, és hozzájuk fog adatni az idegen és hozzáadatik majd Jákob házához, 2. és megfogják majd őket a népek és beviszik őket a helyükre, és sorsolással elosztják majd, és megsokasíttatnak majd az Isten földjén szolgákban és szolgálókban. És hadifoglyok lesznek az őket foglyul ejtők, és uralkodnak majd a felettük uralkodókon.

3. És azon a napon lesz, hogy megnyugtat téged Isten szenvedésedből és vágyódásodból és kemény szolgaságodból, amivel szolgáltál nekik. 4. És ezt a sirató éneket kapod majd Babilon királyára és mondod majd azon a napon: Hogyan lett vége a behajtónak és szűnt meg a munkára kényszerítő? 5. Összetörte az Isten a bűnösök igáját, a főemberek igáját. 6. Levágva egy népet indulattal, gyógyíthatatlan csapással, megverve egy nemzetet [oly] indulat csapásával, amely nem kímélt [senkit se], 7. megszűnt a magabiztos. Az egész föld örömmel kiált, 8. és Libanon fái örvendeztek feletted, [még] a Libanon cédrusa is: Amióta te ledőltél, nem jött fel a minket kivágó. 9. A Sír (hádész) lentről elkeseredett találkozva veled, együtt keltettek fel a gigászok veled, a föld uralkodói, akik trónjaikról felkelnek, a nemzetek királyai mind. 10. Mindnyájan felelnek és válaszolnak majd neked: Te is fogságba estél ugyanúgy, mint mi, közénk számíttattál. 11. Leszállt pedig dicsőséged a Sírba, a te nagy örömöd. Alád terítenek majd rothadást, és takaród féreg.

12. Hogyan hullottál le az égből hajnalhozó, hajnali felkelő? A földbe tapostatott, aki minden nemzethez elküldte [seregeit]. 13. Pedig te ezt mondtad elmédben: Az égbe fogok felmenni, az ég csillagai fölé helyezem majd trónomat, leülök majd a magas hegyen. A magasztos hegyekre észak felé, 14. felmegyek majd a felhők fölé, hasonló leszek a Magasságoshoz. 15. Most pedig a Sírba szállsz majd le, és a föld alapjaiba. 16. A téged meglátók csodálkoznak majd rajtad és mondják majd: Ez az ember a földet felindító, a királyokat megrendítő? 17. Az egész lakott földet pusztává tevő, és a városokat ledöntő, és aki gyötrelmüket nem oldotta fel? 18. A nemzetek minden királyai elszenderültek tiszteletben, ember a [maga] házában. 19. De te kihajíttatsz majd a hegyekre, mint egy utálatos hulla, sok meghalóval, kardokkal átszúrva, akik leszállnak a sírba. Mint ahogy a vérben ázott ruha nem lesz tiszta, 20. így te sem leszel tiszta, mivel földemet elveszítetted és népemet megölted. Egyáltalán nem maradsz meg soha örökre, te gonosz mag! 21. Készítsd el gyermekeidet a leöletésre atyád bűnei miatt, hogy nehogy fölkeljenek és örököljék a földet és megtöltsék a földet városokkal!

22. És felkelek majd ellenük, mondja JHVH Szabaóth, és elpusztítom majd nevüket, és a maradékot és a magot – ezeket mondja JHVH – 23. és pusztává teszem majd a babiloniakat, úgy, hogy a sündisznók lakják, és semmivé lesz. És teszem majd őt sárgödörré pusztulásra. – 24. Ezeket mondja JHVH Szabaóth: Mint ahogy mondtam, úgy lesz, és mint ahogy határoztam, így marad, 25. hogy kipusztítsam az asszírokat földemből és hegyeimről, és lesznek taposásra, és elvétetik majd közülük az ő igájuk, és hírnevük vállukról elvétetik majd. 26. Ez a határozat, amit elhatározott JHVH az egész lakott földön, és ez a magasztos Kéz a lakott föld minden nemzetére. 27. Amiket ugyanis a szent Isten elhatározott, ki fogja eloszlatni? És a magasztos Kezet ki fogja elfordítani?

28. Az évben, amelyben meghalt Akház király, lett ez a kijelentés. 29. Ne vigadozzatok, mindnyájan ó idegenek, hogy összetöretett a titeket verőnek igája. A kígyók magjából ugyanis áspiskígyók ivadékai jönnek majd ki, és ivadékukból repülő kígyók jönnek majd ki. 30. A szegények ugyan legeltettetnek majd Őáltala, a szegény emberek pedig nyugodnak majd békében. De éhséggel öli majd meg a te magodat, és maradékodat eltörli majd. 31. Jajgassatok, városok kapui, kiáltsanak a városok megzavarodva, ó idegenek mindnyájan, mert északról jön a füst, és nem lesz [mód rá], hogy éljen.

32. És mit felelnek majd a nemzetek királyai? „Hogy JHVH megalapozta Siont, és általa megszabadulnak majd a nép alázatosai.”

Ézsaiás 15. – 16.

1. Kijelentés Moáb ellen.

2. Éjszaka elpusztul majd Moáb, éjszaka ugyanis el fog veszni Moáb fala. 2. Szomorkodjatok magatokon, ugyanis Débón is el fog pusztulni. Ahol az oltárotok, oda mentek majd fel sírni. Jajgassatok a Moábiták Nabuján, minden fej kopasz, minden kar levágva. 3. Öltözzetek fel zsákokat útjain és verjétek [magatokat], háztetőin és utcáin mindnyájan jajgassatok siránkozással! 4. Mert kiáltott Hesebón és Elealé, Jászáig hallatszott hangjuk. Ezért Moáb dereka kiált, lelke megtudja majd. 5. Moáb szíve kiált majd benne Szégorig, mert ő egy háromesztendős üsző. Lúit emelkedőin pedig sírók mennek majd fel hozzád, Harónim útjára kiált majd: „Pusztulás és földrengés!” 6. Nemrím vize pusztává lesz, és füve el fog fonnyadni. Mert nem lesz zöld fű. 7. Ennek ellenére, meg lesz mentve? Előhozom ugyanis az arabokat völgyébe, és megfogják majd őt (nőnem). 8. Elérte ugyanis Agallim Moábjának határát a kiáltás, és hangos sírása Alim kútjáig. 9. Remmón vize pedig betöltetik majd vérrel. Ráhozom ugyanis majd Remmónra az arabokat, és eltávolítom majd Moáb, Ariél és Adama maradékainak magvát.

16. 1. Küldök majd, mint csúszómászókat a földre. Csak nem elhagyott szikla a Sion hegye? 2. Te ugyanis, mint elmozdított fiatal madár leszel, mely felszáll, ó Moáb leánya! Azután pedig, ó Arnón, 3. jobbat tanácskozzál, készítsetek állandó gyász menedéket (hajlékot) neki. Dél körül a sötétségben futnak, megzavarodva, nehogy elvitessenek. 4. Moáb menekültjei nálad laknak majd, menedékül lesznek nektek az üldözők színe elől, mert szövetséged kiszakíttatott, és a földet letaposó fejedelem elpusztult. 5. És elrendeztetik irgalommal egy trón, és leül rá igazsággal Dávid sátorában egy ítélő, és ítéletet kereső, és igazságosságra igyekvő.

6. Hallottuk Moáb gőgjét, felette igen gőgös, kevélysége kiszáradt. Nem ilyen a te próféciád, 7. nem ilyen. Jajgat majd Moáb, a moábiták között ugyanis mindnyájan keseregnek majd. Daseth lakóival törődsz majd és nem fogsz megszégyeníttetni. 8. Hesbón a síkságait gyászolja majd, Sebama szőlőjét. Nemzetek elnyelői, tapossátok el szőlőtöveit Jázérig. Egyáltalán nem fogtok egyesülni, a pusztákat kóboroljátok. Az elküldöttek elhagyattak, átmentek ugyanis a pusztán. 9. Ezért sírni fogok, mint Jázer sírásával Sebama, szőlőtöve miatt. Fáidat ledöntötte, ó Hesbón és Elealé, mert eltaposom majd aratásod és szüreted, és mindnyájan elesnek majd. 10. És elvétetik majd az öröm és az ujjongás a szőlőskertjeidből, és szőlőskertjeidben egyáltalán nem örvendeznek majd és egyáltalán nem taposnak majd bort a borprésekben, véget ér ugyanis. 11. Ezért bensőm zeng majd Moábért, mint a citera, és bensőm olyan lesz, mint a fal, amit megújítottál. 12. És megszégyenítésedre lesz, mert Moáb elfáradt az oltárokon és bemegy majd a kézzel készítettekhez, hogy imádkozzon, és [azok] egyáltalán nem képesek kimenteni őt.

13. Ez a kijelentés, amit JHVH szólt Moáb ellen, amikoris szólt. 14. És most kijelentem: A béres évei szerinti harmadik évben meggyaláztatik majd Moáb dicsősége egész hatalmas gazdagságában és csekélyként marad és nem [lesz] becsülete.

Ézsaiás 17.

1. Kijelentés Damaszkusz ellen.

Íme, Damaszkusz eltávolíttatik a városok közül és bukássá lesz, 2. örökre elhagyatva, nyájacskák fekhelyévé és pihenőjévé, és nem lesz üldöző. 3. És többé nem lesznek erősek, hogy megmentsék Efraimot, és többé nem lesz királyság Damaszkuszban, és a szírek maradéka elveszik majd. Ugyanis nem vagy te jobb Izrael fiainál és dicsőségüknél. Ezeket mondja JHVH Szabaóth.

4. Azon a napon történik Jákob dicsőségének elhagyása, és dicsőségének kövérjei megrendülnek majd. 5. És lesz, mint ahogy összegyűjtik az álló aratást és a kalászok magjait karjában, hogy learassa, és lesz, mint ahogy valaki összegyűjti a kalászt a szilárd völgyben 6. és marad abban [némi] szalma, vagy mint két vagy három olajfa bogyója a legszélén, négy vagy öt az ő ágain marad.

Ezeket mondja JHVH, Izrael Istene. 7. Azon a napon bizalommal lesz az ember alkotója iránt, szemei pedig Izrael Szentjére tekintenek majd, 8. és egyáltalán nem lesznek bizalommal az oltárok iránt sem kezeik alkotásai iránt, amiket csináltak ujjaik, és nem tekintik majd fáikat, sem utálatosságaikat.

9. Azon a napon városaid elhagyatva lesznek, mint ahogy elhagyták az amoriták és hivviták Izrael fiainak színe elől, és lesznek pusztaságok, 10. mivel elhagytad Istent, a Szabadítód, és JHVH-ra, Segítődre nem emlékeztél. Ezért ültetsz majd ültetésként egy hitetlent és egy hitetlen magot. 11. Ama napon pedig, amelyen elülteted, tévelyegni fogsz. Reggel pedig, ha vetsz, virágzik majd aratásra, amely napon örökölsz majd, és mint egy ember atyja, sorsot vetsz majd fiaidnak.

12. Jaj a sok nemzetek sokaságának! Mint a hullámzó tenger, épp így fölkavartattok majd, és a sok nemzetek hátulja morajlik majd, mint a víz. 13. Mint a sok víz, számos nemzet, mint hatalmas víz, mely hevesen megrohan. És haraggal elküldi majd őt (v. megátkozza majd őt) és messzire űzi majd őt, mint a szalma pelyváját, melyet szétszór a szél előtt, és mint a forgószél [mint amikor] viharosan hordozza a port. 14. Este felé gyász lesz, mielőtt reggel lenne, már nem lesz. Ez a ti részetek, feldúlók, és örökségetek nektek, ó ti öröklők!

Ézsaiás 18.

1. Jaj a szárnyas hajók földjének Etiópia folyóin túl, 2. aki túszok csoportját küldi a tengerben és papiruszból készült leveleket a víz fölött. Ugyanis könnyű küldöttek jönnek a felemelkedett (nyílt tengeri/könnyelmű) néphez és idegen néphez és kegyetlenhez (vad), ki van az övén túl? (ki van nála távolabb/másik parton?) Egy nem várt nemzet és egy eltaposó (elnyomó). Most a föld folyói 3. mindnyájan, mint lakott vidékek. Lakottá tétetik vidékük, mint felmagasodott hegyről való jel, mint harsona hangja hallható lesz. 4. Mert így mondta nekem JHVH: Biztonság (rendíthetetlenség) lesz városomban, mint a déli forróság fénye és lesz, mint az aratás [idején lévő] nappali felhő harmatja. 5. Az aratás előtt, amikor bevégeztessen a virág és virágozzon a savanyú szőlőt termő éretlen szőlő, és eltávolítja majd a kicsi fürtöket sarlókkal (metszőkésekkel) és a venyigéket eltávolítja majd és megvágja majd 6. és otthagyja majd az ég madarainak és a föld vadállatainak, és összegyűlnek majd rájuk az ég madarai és mind a föld vadállatai őrá érkeznek majd. 7. Abban az időben fölvisz majd templomi ajándékokat JHVH Szabaóthnak a nép gyötrői közül és tépői közül és a nagy nép közül mostantól örök időkre. (Egy) remélő nemzet és (egy) megtaposott, amely az ő vidékének folyója részében van, a helyre, ahol JHVH Szabaóth neve [bíróként] hívatott, [ez] Sion hegye.

Ézsaiás 19. – 20.

1. Egyiptomra vonatkozó látomás.

Íme, JHVH könnyű felhőn ül és Egyiptomba fog érkezni, és megrendíti majd színe elől Egyiptom kézzel készítettjeit, és szívük vereséget fog szenvedni őbennük. 2. És felgerjednek majd az egyiptomiak az egyiptomiakra, és harcol majd ember a testvérével és az ember a szomszédjával, város a város ellen és tartomány a tartomány ellen. 3. És megzavarodik az egyiptomiak szelleme őbennük, és tanácsukat eloszlatom majd, és megkérdezik majd isteneiket és istenszobraikat és a földből megszólalókat és a hasból jövendölőket. 4. És kiszolgáltatom majd Egyiptomot kemény urak embereinek kezébe és kegyetlen uralkodók uralkodnak majd fölöttük.

Ezeket mondja JHVH Szabaóth. 5. És isznak majd az egyiptomiak vizet a tenger mellett, a folyóvíz pedig elfogy majd és kiszáríttatik majd. 6. És elfogynak majd a folyók és a folyó csatornái, és kiszáríttatik minden vízgyűjtő, minden nád és papirusz mocsarával együtt. 7. És a sás, a folyó körül minden zöld növény, és minden folyó általi vetés széltől megromolva kiszáríttatik. 8. És siránkoznak majd a halászok, és siránkoznak majd mindnyájan a folyamba horgot vetők, és a nagy halászhálókat vetők, és a halászok gyászolni fognak. 9. És szégyen fogja majd el a finom lenruha készítőket, és a bisszust készítőket, 10. és fájdalomban lesznek a szövőszékbe fonalat tevők, és mindnyájan az erős italt (sört) készítők szomorkodnak majd és a lelkeket fájdalmak gyötrik. 11. És Tanisz fejedelmei bolondok lesznek. A király bölcs tanácsadói, tanácsuk ostobává lesz. Hogyan mondjátok a királynak: Az értelmesek fiai [vagyunk] mi, kezdettől a királyok fiai? 12. Hol vannak most a te bölcseid? És adják hírül neked és beszéljék el mit határozott el JHVH Szabaóth Egyiptomra. 13. Megszűntek Tanisz fejedelmei, és Memfisz fejedelmei elvétettek, és megtévesztik majd Egyiptomot néptörzseik szerint. 14. JHVH ugyanis kitöltötte számukra a tévelygés (csalás) szellemét, és megtévesztették Egyiptomot minden tetteiben, amint tévelyeg a részegeskedő és az enyéimmel együtt. 15. És nem lesznek az egyiptomiaknak munkáik, amelyek a fejet és a farkat csinálják majd, a kezdetet és a véget.

16. Azon a napon pedig olyanok lesznek az egyiptomiak, mint a félelemben levő asszonyok, és rettegésben JHVH Szabaóth Kezének orcájától, amint felemeli azt rájuk. 17. És lesz Júda vidéke a félelem oka az egyiptomiak számára. Bárki, aki megnevezné őt nekik, megijednek majd a döntés miatt, amit elhatározott JHVH rájuk. – 18. Azon a napon öt város lesz Egyiptomban, amely a kánaániták nyelvét beszéli majd, és amely JHVH nevére esküszik. Az egyik város Aszedek városának fog neveztetni. – 19. Azon a napon oltár lesz Egyiptom vidékén JHVH-nak és oszlop a vidékük felé JHVH-nak. 20. És örök jellé lesz JHVH-nak Egyiptom vidékében, mert JHVH-hoz fognak kiáltani az őket gyötrők miatt, és elküld majd nekik egy embert JHVH, aki meg fogja menteni őket, ítélve meg fogja menteni őket. 21. És ismert lesz JHVH az egyiptomiaknak, és meg fogják ismerni az egyiptomiak JHVH-t azon a napon és készítenek majd áldozatokat és tesznek majd fogadalmakat JHVH-nak és megadják majd. 22. És megveri majd JHVH az egyiptomiakat nagy csapással és meggyógyítja majd őket gyógyítással, és visszatérnek majd JHVH-hoz, és meghallgatja majd őket és meggyógyítja majd őket. – 23. Azon a napon útja lesz Egyiptomnak Asszíriához, és bemennek majd az asszírok Egyiptomba, és az egyiptomiak mennek majd Asszíriához, és szolgálnak majd az egyiptomiak az asszíroknak. – 24. És azon a napon Izrael harmadik lesz az asszírok és az egyiptomiak között, áldott a földön, 25. amit megáldott JHVH Szabaóth mondva: „Megáldatott az én népem Egyiptomban, és az asszírok között, és az én örökségem Izrael.”

20. 1. Az év, amelyben bement Tanathon Azótoszba, amikor elküldetett Arna, az asszírok királya által és ostromolta Azótoszt és elfoglalta azt, 2. akkor szólt JHVH Ézsaiáshoz mondva: Menj és végy zsákot csípődre és saruidat old le lábaidról. És így tett meztelen és mezítláb járva. 3. És mondta JHVH: Mint ahogy a szolgám, Ézsaiás meztelen és mezítláb járt három évig, jelként és csodaként lesz az egyiptomiaknak és az etiópoknak. 4. Mert így fogja vezetni az asszírok királya Egyiptom és Etiópia foglyát, ifjakat és időseket, mezteleneket és mezítlábasokat felfedve Egyiptom szégyenét. 5. És szégyent vallanak majd az egyiptomiak legyőzetve az etiópok miatt, akikben bizakodók voltak az egyiptomiak, ugyanis ők voltak nekik dicsőségük. 6. És azok, akik ezen a szigeten élnek mondani fogják: „Lám, mi abban bíztunk, hogy hozzájuk futunk segítségért, akik nem voltak képesek megszabadítani az asszírok királyától. És hogyan fogunk megtartatni?”

Ézsaiás 21.

1. A pusztaság látomása.

2. Mint ahogy a szélroham a pusztán átmegy, a pusztából jön, a földből, [így] rettenetes 2. és kemény a látomás, mely hirdettetett nekem. A hitszegő megszegi az esküt, a törvénytelen törvénytelenül cselekszik. Rajtam az elámiták, és a perzsák vénei reám jönnek. Most sóhajtok majd és vígasztalom magamat. 3. Ezért telt el derekam gyengeségekkel, és fájdalmak fogtak el engem, mint a szülőt. Kárt okoztam, hogy ne halljak, igyekeztem, hogy ne lássak. 4. Szívem tévelyeg, és törvénytelenségem átitat (baptidzó), lelkem készen áll a félelemre. 5. Készítsd az asztalt! Igyatok, egyetek! Fölkelve, ó fejedelmek, készítsetek pajzsokat! 6. Mert így szólt JHVH hozzám: „Menve állíts őrt magadnak, és amit látnál, add hírül!” 7. És láttam két lovagló lovast, szamárnak lovasát és tevének lovasát. Hallgass nagy hallgatással, 8. és hívd Uriást JHVH őrhelyére. És mondta: „Napokon keresztül folyamatosan őrt álltam és egész éjjel őrt álltam a táboron, 9. és íme, ő maga jön, egy pár lónak lovasa.” És felelve mondta: „Ledőlt Babilon, és minden istenszobrai és a kézzel készítettjeit a földbe taposták.” 10. Hallgassatok, ti, akik megmaradtatok, és akik bánkódtok, hallgassátok, amiket hallottam JHVH Szabaóthtól. Izrael Istene hírül adta nekünk.

11. Idumea látomása. Hozzám szól Szeírtől: „Tartsátok szemmel a védőfalakat!” 12. Őrizzétek [őket] reggel és este. Ha tudakoznád, keresi, és nálam lakik.

13. Dedán útján a bozótban fogsz elaludni este. 14. A szomjazóknak vizet hozzatok találkozáskor, ó Temán vidékén lakozók, a menekülőknek kenyerekkel jöjjetek eléje 15. a menekülők és kóborlók sokasága miatt és a kard sokasága miatt és az íjakat megfeszítők sokasága miatt és a harcban elesettek sokasága miatt.
16. Mert így szólt nekem JHVH: Még annyi esztendő, mint a béresé, [és] megszűnik majd Kédár fiainak dicsősége, 17. és Kedár erős íjászainak meghagyottai kicsinyek lesznek, mivel JHVH, Izrael Istene szólt.

Ézsaiás 22.

1. Sion völgyének kijelentése.

Mi történt veled most, hogy mindnyájan fölmentetek a háztetőre 2. hiábavalóan? Megtelik a város kiáltókkal. Sebesültjeid nem kardtól sebesültek, sem harctól halottak halottaid. 3. Elöljáróid mind elmenekültek, és a foglyul ejtettek hevesen rimánkodnak, és az erősek tebenned messze menekültek. 4. Ezért mondtam: Hagyjatok engem, keservesen fogok sírni, ne erősítsetek, hogy vigasztaljatok engem nemzetségem lányának pusztulása miatt.

5. Mert zűrzavar napja és pusztulásé, elnyomásé és becsapásé JHVH Szabaóthtól Sion völgyében. Tévelyegnek kicsitől nagyig, kóborolnak a hegyeken. 6. Az elámiták pedig felvették a tegzeket, lovakra felhágó emberek és csatarendbe állított gyülekezet. 7. És választott völgyeid betelnek majd harci szekerekkel, a lovasok pedig betelítik majd kapuidat. 8. És fölfedik majd Júda kapuit és rátekintenek majd azon a napon a város kiválasztott házaira 9. és felfedik majd Dávid fellegvára (belső) házainak elrejtett dolgait.

És látták, hogy többen vannak, és hogy visszafordították a fürdőmedence régi vizét a városba 10. és hogy ledöntötték Jeruzsálem házait a város falának erődítménye miatt. 11. És csináltatok magatoknak a két fal között, a régi fürdőmedence belsejében vizet és nem tekintettek arra, aki kezdettől alkotta őt és azt, aki őt teremtette nem láttátok.

12. És hívta azon a napon JHVH Szabaóth a sírást és a búsulást, a kopaszságot és a zsákok övét, 13. ők azonban örömöt és vigasságot csináltak, leölve jószágokat és föláldozva juhokat úgy, hogy húst esznek és bort isznak mondva: „Együnk és igyunk, holnap úgyis meghalunk.” 14. És fel vannak fedve ezek JHVH Szabaóth füleiben, mert nem fogja megbocsátani nektek ezt a bűnt, amíg meghalnátok.

15. Ezeket mondja JHVH Szabaóth: Menj a kamrába Somnához (Sebna), a kincstárnokhoz és mond neki: 16. Mi ez itt, és mid van neked itt, hogy sírboltot vájtál magadnak ide és csináltál magadnak a magasságban sírboltot és véstél sátrat magadnak a sziklában? 17. Íme, hát, JHVH Szabaóth kiűz majd és kiírtja majd a férfit és el fogja venni köntösöd 18. és a dicsőséges koszorúd és elvet majd téged a nagy és mérhetetlen vidékre, és ott halsz meg. És helyezi kocsidat, a jót gyalázattá és főembered házát pusztulássá, 19. és eltávolíttatsz majd intézőségedből és helyedből. 20. És lesz, hogy azon a napon hívom majd szolgámat Eliakimot, a Helkiáét 21. és felöltöztetem majd őt köntösödbe és koszorúdat odaadom majd neki és az erőt és intézőséged átadom majd kezeibe és [olyan] lesz, mint atya a Jeruzsálemben lakozóknak és a Júdában lakozóknak. 22. És Dávid dicsőségét adom majd neki, és uralkodik majd, és nem lesz ellentmondó. 23. És fejedelemként állatom majd őt a bizalom helyére, és atyja házának dicsősége trónjává lesz. 24. És őbenne bízó lesz minden dicsőséges atyja házában kicsinytől nagyig és tőle függnek majd. 25. Azon a napon – ezt mondja JHVH Szabaóth – eltávolíttatik a bizalom helyében megerősített ember és elesik majd, és elvétetik majd a rajta levő dicsőség, mert JHVH szólt.

Ézsaiás 23.

1. Türosz látomása.

Jajgassatok Karthágó (Karkhédón) hajói, mert elpusztult, és többé nem jönnek a kittimmiták földjéből. Elhurcoltatott hadifogolyként. 2. Kihez lettek hasonlók a szigeten lakozók, Fönícia kereskedői, a sok vizeken, a tengeren átkelők, a kalmárkodók magja? A nemzetek kereskedői olyanok, mint mikor begyűjtik az aratást. 4. „Szégyen borítson el, ó Szidón!” – mondta a tenger. A tenger ereje pedig mondta: „Nem vajúdtam, sem nem szültem, sem nem tápláltam ifjakat, sem nem emeltem fel szüzeket.” 5. De amikor hallhatóvá lesz Egyiptomban, fájdalom fogja majd el őket Türoszért. 6. Menjetek el Karthágóba, jajgassatok, (akik) ezen a szigeten lakoztok! 7. Nem ez volt kezdettől a büszkeségetek, mielőtt kiszolgáltatott? 8. Ki határozta el ezeket Türoszra? Csak nem alacsonyabb vagy nincs ereje? Kereskedői dicsőségesek, a föld fejedelmei. 9. JHVH Szabaóth döntötte el, hogy eltávolítja mind a dicsőségesek gőgjét, és hogy megaláz minden dicsőségest a földön. 10. Műveld a földed, hajók ugyanis többé nem jönnek Karthágóból. 11. Kezed pedig többé nem erős a tengerek között, ó királyokat fölizgató! JHVH Szabaóth parancsolt Kánaán felől, hogy elveszítse erejét. 12. És mondják majd: Többé már nem folytatod, hogy bántalmazd és ártsál Szidón lányának. És ha eltávozol Kittimbe, ott sem lesz neked nyugalmad. 13. És [ha elmész] a Káldeusok földjébe, ő is pusztává vált az Asszíroktól, ott sem lesz neked nyugalmad, mert fala összedőlt. 14. Jajgassatok, Karthágó hajói, mert elpusztult erődítményetek! 15. És lesz azon a napon, hogy elhagyatik majd Türosz hetven évre, mint a király ideje, mint az ember ideje. És lesz hetven év után Türosz, mint a kéjnő éneke: 16. Végy elő kitharát, kóborold végig a városokat, ó elfelejtett parázna! Jól hárfázzál, sokat énekelj, hogy emlékezeted lehessen! 17. És lesz hetven év után, hogy meglátogatja az Isten Türoszt, és ismét helyreállíttatik majd régi állapotába, és (kikötői) piaca lesz majd a lakott föld minden királysága számára. 18. És kereskedése és fizetsége szent lesz JHVH-nak. Nem számukra gyűjtetik majd, hanem minden árujuk azok számára lesz, akik JHVH jelenlétében laknak, hogy megegyék és megigyák és betöltsék a megemlékezés összejövetelét JHVH előtt.

Ézsaiás 24.

1. Íme, JHVH elpusztítja a lakott földet, és pusztasággá fogja tenni, a [föld] arcát felfedi majd, és szétszórja majd a benne lakozókat. 2. És a nép olyan lesz, mint a pap, a szolga, mint az úr, a szolgálólány, mint az úrnő, a vásárló olyan lesz, mint az eladó, a kölcsönadó, mint aki kölcsönt kér, és tartozó, mint akinek tartozik. 3. Romlással megromlik majd a föld, és fosztogatással feldúlják majd a földet. Ugyanis JHVH szája mondta ezeket.

4. Gyászba borul a föld, a lakott föld megrontatott, a földnek magasztosai gyászoltak. 5. A föld pedig törvényellenesen cselekedett lakói miatt, mert áthágták a törvényt, és megváltoztatták a rendeleteket, az örök szövetséget. 6. Ezért átok eszi majd meg a földet, mert vétkeztek a benne lakozók. Ezért szegények lesznek, akik földön laknak és kevés ember marad csak meg. 7. Gyászol majd a bor, gyászol majd a szőlőtő, siránkozni fognak mindnyájan, akik [most] vidám szívűek. 8. A dobok vidámsága megszűnt, megszűnt az arcátlanság és az istentelenek gazdagsága, megszűnt a kithara hangja. 9. Megszégyenültek, nem ittak bort, keserűvé lett a sikera (erős ital) az ivóknak. 10. Elhagyatottá lett minden város, bezárja majd [minden ember] a házat, hogy nehogy bemenjenek. 11. Keseregjetek a bor miatt mindenfelől! Véget ért a föld minden öröme! 12. És elhagyatnak majd a városok pusztaként, a házak elhagyatva összedőlnek. 13. Mindez meg fog történni a földön, a nemzetek közepette; olyan módon, mint amikor valaki böngészi olajfát, így böngészik majd őket, és mint mikor a (szőlő)szüret a végére ér.

14. Ezek majd (hangos) hanggal fognak kiáltani, de egyúttal azok, akik megmaradtak, örvendezni fognak JHVH dicsőségének. Fölkavartatik a víz a tengerben. 15. Ezért JHVH dicsősége lesz a tenger szigeteiben, dicsőségessé lesz JHVH neve: JHVH, Izrael Istene! 16. A föld széleiről csodálatos dolgot hallottunk: „Reménység az istenfélőnek!” És azt fogják mondani: „Jaj a megszegőnek, akik megszegik a törvényt! 17. Rettegés, gödör és csapda rátok, földnek lakosai!” 18. És lesz, hogy aki elmenekül a rettegés elől, az beleesik a gödörbe. És aki kimászik a gödörből, azt csapda fogja meg, mert megnyílnak az ég ablakai és megrendíttetnek a föld alapkövei. 19. Zűrzavarral megzavarodik a föld, és bizonytalansággal bizonytalanná lesz a föld. 20. Ledőlt és megrendül majd, mint a csőszkunyhó a föld, és mint a részegeskedő, és mint akit legyőzött a bor, elesik majd, és egyáltalán nem tud felkelni, megerősödött ugyanis őrajta a törvénytelenség.

21. És ráhozza majd a Kezet (ráhárítja a felelősséget) JHVH az ég világrendjére és a föld királyaira. 22. És összegyűjtik, és bezárják majd őket egy erődítménybe és börtönbe, [és csak] sok nemzedék múlva lesz meglátogatásuk. 23. És elolvad a tégla, és ledől majd a fal, mert uralkodni fog JHVH a Sionon és Jeruzsálemben, és megdicsőíttetik majd a vének előtt.

Ézsaiás 25.

1. JHVH, ó Istenem, dicsőíteni foglak téged, himnusszal fogom dicsérni neved, mert csodálatos dolgokat cselekedtél, ősi igaz szándékot. Legyen meg (bárcsak meglenne), JHVH! 2. Mert porrá tettél városokat, megerősített városokat, hogy alapjaik leessenek. Az istentelenek városa soha örökké ne építtessen föl! 3. Ezért áld majd téged a szegény nép, és a megkárosított emberek városai áldanak majd téged. 4. Ugyanis az összes alázatos városnak segítője lettél és hajlék a szükség miatt elcsüggedőknek, a gonosz emberektől megmented majd őket, hajlék a szomjazóknak és a megkárosított emberek szellemének. 5. Így a félénk emberek áldani fognak téged, az istentelen emberek miatt szomjazók Sionban, akiknek átadtál minket. 6. És [ezt] fogja tenni ezen a hegyen JHVH Szabaóth minden nemzeteknek: Örömöt isznak majd, bort isznak majd, kennek majd illatozó olajat (müront). 7. Ezen a hegyen add át mindezeket a nemzeteknek! Ez ugyanis a döntés minden nemzetekre. 8. Elnyelte az erős halál, majd ismét eltávolít az Isten minden könnyet minden orcáról. Népe gyalázatát eltávolította a földről, ugyanis JHVH szája szólt. 9. És mondani fogják azon a napon: Íme, a mi Istenünk, akiben [úgy] reméltünk és ujjongjunk és vigadozni fogunk a mi szabadításunkban! 10. Mert megnyugvást ad majd az Isten ezen a hegyen, és eltapostatik majd a Moábita, mint ahogy eltapossák szekerekkel a szérűt. 11. És kinyitja majd kezeit, mint ahogy ő is megalázott, hogy elveszítsen, és megalázza majd büszkeségét, amikre kezeit rávetette. 12. És fala menedékének magasságát lealacsonyítja majd, és egészen a talajig fog leszállni.

Ézsaiás 26.

1. Azon a napon majd ezt az éneket éneklik Júda földjén mondván: Íme, egy erős város, és szabadításként helyez majd egy falat és egy körülzáró falat. 2. Nyissátok föl a kapukat, [had] menjen be az igazságosságot és igazságot megőrző nép, 3. aki az igazság pártján áll, és megőrzi a békét. Mert benned 4. reméltek, ó JHVH, örökre – Az Isten, a Nagy, az Örökkévaló, 5. aki megalázva leszállítottad azokat, akik a magasságokban lakoznak. Erős városokat fogsz letaszítani és leviszed őket a talajig, 6. és a szelídek és megalázottak lábai fogják taposni őket.

7. Egyenesé lett az istenfélők útja, és a jámborok útja elkészült. 8. JHVH útja ugyanis ítélet. Nevedben reméltünk és emlékezetedben, 9. amire vágyakozott lelkünk. Az éjszakából hajnalban feléd ébred szellemem, ó Isten, mivel rendeleteid világosság a földön. Tanuljátok meg az igazságosságot, ó lakosai a földnek! 10. Véget ért ugyanis az istentelen, egyáltalán nem tanult igazságosságot a földön, jogosságot egyáltalán nem tesz. Vesszen ki az istentelen, hogy ne lássa JHVH dicsőségét! 11. JHVH, magasztos a te Karod, és nem tudták, de észrevéve megszégyeníttetnek majd. Buzgóság (féltékenység) ragadja majd meg a faragatlan népet, és most tűz fogja elemészteni az ellenszegülőket. 12. JHVH, mi Istenünk, adj békét nekünk, mert mindent megadtál nekünk! 13. JHVH, mi Istenünk, végy birtokba minket! JHVH, kívüled mást nem ismerünk, nevedről neveztetünk! 14. A halottak pedig az életet egyáltalán nem látják [többé], az orvosok sem támasztják fel őket. Ezért hoztad rájuk és pusztítottad el és eltávolítottad minden embereiket. 15. Növeld meg rajtuk a rosszakat (bajokat), ó JHVH, növeld meg a rosszakat a föld minden dicsőségesén! 16. Ó JHVH, a szorongattatásban megemlékezem rólad, egy kevés szorongattatásban fenyítésed [volt] rajtunk. 17. És mint ahogy a vajúdó a szülés közelébe jut, és vajúdásában fölkiáltott, ilyenek lettünk a Szeretettednek a te félelmed miatt, ó JHVH. 18. Az anyaméhben fogantunk és vajúdtunk és szültünk. Szabadításod szelét (szellemét) hoztuk létre a földön, de azok, akik a földön lakoznak, el fognak esni. 19. [viszont] Föl fognak támadni a halottak, és felkelnek majd a sírokban levők, és azok, akik földben vannak örvendezni fognak. A tőled jövő Harmat ugyanis gyógyulás lesz nekik, de az istentelenek földje elesik majd.

20. Menj, én népem, menj be kamráidba, zárd be ajtódat, rejtsd el magad egy kis időre, még, még, amíg elmúlik JHVH haragja! 21. Mert íme JHVH szent helyéről előidézi a haragot a föld lakosaira, és fölfedi majd a föld a vérét és nem takarja majd el [többé] a meggyilkoltakat.

Ézsaiás 27.

1. Azon a napon ráhozza majd az Isten a Kardot, a Szentet, a Nagyot és az Erőset, a futó Sárkánykígyóra, a görbe Kígyóra és megöli majd a Sárkányt.

2. Azon a napon lesz egy szép szőlőtő. – kívánatosat kezd [énekelni] róla. 3. Én egy erős város [vagyok], egy ostromlott, hiába öntözöm majd meg őt. Ugyanis elfogatik majd éjjel, nappal pedig ledől majd a fal. 4. Nincs olyan [város], ami nem ragadta meg őt. Ki állít majd oda engem, hogy őrizzem a szalmát a mezőben? Emiatt az ellenségeskedés miatt félretettem őt. Most tehát, ezért JHVH az Isten megtett mindent, amit csak rendelt. Meggyújtottam, 5. kiáltoznak majd a benne lakozók: „Kössünk békét vele, kössünk békét!”

6. Ti érkezők, Jákob gyermekei, kihajt majd és virágozni fog Izrael, és gyümölcse be fogja tölteni a lakott földet.

7. Csak nem úgy, ahogy vert, Ő is úgy veri majd meg, és mint pusztított, úgy fog megöletni? 8. Harcoló és megalázó, elküldi majd őket. Nem te voltál a szellemmel fontolgató, keményen, hogy megölöd őket az indulat szelével? 9. Ezért elvétetik majd Jákob törvénytelensége, és ez az áldása, amikor elveszem bűnét, amikor az oltár minden kövét összezúzottá teszem, mint a finom égetett meszet. És egyáltalán nem maradnak meg fái, és bálványai kivágva, úgy, mint a távoli erdő. 10. És a lakott nyájacska puszta lesz, mint meghagyott nyájacska. És legelővé lesz hosszú időre, és ott nyugszanak majd. 11. És idő múltán nem lesz benne semmi zöldellő növény, mivel kiszáríttatott. Ti asszonyok, kik a látványtól (istennő) jöttök, gyertek ide! Ugyanis nem olyan nép [ez], mely értelemmel bír, ezért egyáltalán nem könyörül rajta az őket Alkotó, sem az őket Formáló egyáltalán nem irgalmaz.

12. És lesz azon a napon, hogy körülzárja majd JHVH a folyó csatornájától Rhinocoluráig, ti pedig gyűjtsétek össze Izrael fiait egytől egyig. 13. És lesz azon a napon, hogy trombitálnak majd a Nagy Trombitával, és eljönnek majd az Asszíria vidékében elveszők és az Egyiptomban elveszők és leborulnak majd JHVH-nak a szent hegyen, Jeruzsálemben.

Ézsaiás 28.

1. Jaj a gőgösség (büszkeség/arrogancia) koszorújának, Efraim béreseinek! A kövér hegy tetején a dicsőségből kieső virág, a bor nélkül részegeskedők! Íme, erős és kemény JHVH indulata, mint a megrohanó jégeső, ami elől nincs hajlék, [mint] ami erővel ráront! Mint sok víznek sokasága a földre rántva a vidéket, nyugalmat tesz majd a kezeknek. 3. És lábakkal tapostatik majd el a gőgösség koszorúja, Efraim béresei. 4. És a dicsőség reményének kieső virága a magas hegy határán lesz, mint az elsőként érő füge, amit amikor meglátnak, mielőtt kézbe venni akarnák, lenyelik azt. 5. Azon a napon JHVH Szabaóth lesz a dicsőségből font remény koszorúja népem elhagyatottjainak. 6. Az ítélet szellemében hagyatnak majd, – az ítélet és erő miatt megakadályozva a megölést. – 7. Ezek ugyanis borral tévelygők, eltévelyedtek a sikera által (erős részegítő ital). Pap és próféta megzavarodtak a bor által, a sikera részegsége miatt támolyogtak, eltévelyedtek. Ez az előjel (jelenség). 8. Átok fogja megemészteni ezt a tanácsot. Ugyanis ez a tanács nyereségvágy (kapzsiság) miatt van. 9. Kinek hirdettünk rosszakat és kinek vittünk kinyilatkoztatást, a tejtől elválasztottaknak, az emlőtől elhúzottaknak? 10. Szorongattatást szorongattatásra várj (fogadj magadhoz), reményt reményre, még egy kicsit még egy kicsit 11. az ajkak megvetése miatt más nyelven, mert szólnak majd ennek a népnek 12. mondva neki: „Ez a pihenés az éhezőknek, és ez a rombolás (összetörtség).” és nem akarták meghallani. 13. És lesz JHVH az Isten mondása nekik: szorongattatás szorongattatásra, remény reményre, még egy kicsit még egy kicsit, hogy menjenek és hátrabukjanak és veszélybe kerülnek majd, és összetöretnek majd és elfogatnak majd.

14. Ezért hallgassátok JHVH beszédét, gyötrő férfiak és ennek a népnek fejedelmei Jeruzsálemben 15. Mert mondtátok: Szövetséget kötöttünk a Sírral (hádész) és a halállal egyezségeket, a rohanó vihar, ha elmegy mellettünk sehogyan se jöjjön miránk, reményünkként a hazugságot tettük, és a hazugsággal megoltalmaztatunk majd, 16. ezért így szól JHVH: Íme, én Sion alapjaira vetek majd egy értékes, választott követ, becses Szegletkövet az alapjaira, és a benne hívőnek egyáltalán nem kell megszégyenülni. 17. És az ítéletet reményre fordítom, könyörületességemet pedig mérleg súlyává, és a hiábavalóságokban bízóknak becsapással. Mert a vihar egyáltalán nem halad el mellettetek, 18. hogy ne is vegye el a halállal való szövetségeteket, és a Sírhoz való reményetek egyáltalán nem fog megmaradni. Ha a rohanó vihar eljön, megtaposásra lesztek neki. 19. Amikor elmegy mellettetek, fölvesz majd titeket. Reggelről reggelre elmegy majd melletted a nap folyamán, és éjszakában gonosz remény lesz. Tanuljatok meg hallani! 20. Szorongattatva nem tudunk harcolni, ők pedig túl gyengék ahhoz, hogy összegyűjtsenek. 21. Mint az istentelenek hegye fölemeltetik majd és Gibeon völgyében lesz. Haraggal teszi majd tetteit, keserűséggel munkáit. De haragja furcsán halad majd, és keserűsége idegen. 22. És ti ne vigadozzatok, nehogy erősek legyenek kötelékeitek! Mivel bevégzi és rövidre vágja az eseményeket – [ezt] hallottam JHVH Szabaóthtól – amiket elvégez majd az egész földön. 23. Füleljetek és halljátok hangomat, figyeljetek és halljátok beszédeimet! 24. Csak nem egész nap kell a szántóvetőnek szántani? Vagy előre elkészíti majd a magot, mielőtt megmunkálja a földet? 25. Nemde amikor elsimítja annak színét, akkor vet egy kevés kaprot és köményt és ismét vet búzát és árpát és egyvetésű búzát határodba. 26. És Istened ítéletével fogsz megfenyíttetni és vigadozol majd. 27. Ugyanis nem keménységgel tisztítja a kaprot, sem szekerek forgásával gördül a köményen, hanem bottal fogja rázni a kaprot, de a kömény 28. kenyérrel étetik majd meg. Ugyanis nem örökké haragszom én ellenetek, sem keserűségem hangja nem fog eltaposni titeket. 29. És ezek a csodák JHVH Szabaóthtól jöttek ki. Tanácskozzatok, távolítsátok el a hiábavaló vigasztalást.

Ézsaiás 29.

1. Jaj Ariél városának, amit Dávid vívott. Gyűjtsétek össze a terményeket esztendőről esztendőre, ugyanis Moábbal fogtok enni. 2. Erősen megszorongatom ugyanis Ariélt, és ereje és gazdagsága enyém lesz. 3. És körülveszlek, mint Dávid téged, és sáncot helyezek majd köréd, és teszek majd köréd ostromtornyokat, 4. és megalázkodnak majd szavaid a földbe, és a földbe szállnak majd szavaid. És hangod olyan lesz, mint a földből kiáltóké, és a talaj felé hangod elgyengül majd.

5. És az istentelenek gazdagsága olyan lesz, mint a forgószél hányta por, és mint a szél hordta pelyva, és lesz mintegy pillanatok alatt azonnal JHVH Szabaóthtól. Ugyanis látogatás lesz mennydörgéssel és földrengéssel és nagy hanggal, vihart hozó és fölemésztő tűz lángja. 7. És olyan lesz minden nemzet gazdagsága, mint aki álmodott álmában, akik Ariel ellen vonultak, és mind a Jeruzsálem ellen katonáskodók és mind az ellene összegyűlők, és az őt szorongatók. 8. És olyanok lesznek, mint akik álomban esznek és isznak, és felkelve hiábavaló az álmuk, és mint ahogy álmodik a szomjazó, mintha inna és felkelve még mindig szomjazik, lelke pedig a semmire remélt, ilyen lesz minden nemzetek gazdagsága, akik Sion hegye ellen vonultak.

9. Ernyedjetek el és álmélkodjatok és részegedjetek meg nem sikerától (erős ital) sem bortól. 10. Mert megitatott titeket JHVH a kábultság szellemével és becsukja majd szemüket és prófétáikét és fejedelmeikét, akik látják az elrejtetteket. 11. És lesznek mindezek a kijelentések, mint ennek a lepecsételt könyvnek beszédei, amit ha odaadnak egy írásokat ismerő embernek mondva: „Olvasd fel ezeket!” És mondja majd: „Nem tudom fölolvasni, ugyanis lepecsételtetett. 12. És átadja majd ezt a könyvet egy olyan embernek, aki nem ismeri az írásokat, és mondja majd neki: „Olvasd fel ezt!” És mondja majd: „Nem ismerem az írásokat.” 13. És így szólt JHVH: Ez a nép ajkával közelít hozzám, [így] tisztelnek engem, szívük pedig messze távol [van] tőlem, pedig hiába tisztelnek engem tanítva emberek rendeleteit és tanításait. 14. Ezért íme, én ismét eltávolítom ezt a népet és áthelyezem őket és elpusztítom a bölcsek bölcsességét és az értelmesek értelmét elrejtem majd.

15. Jaj a mély szándékot cselekvőknek és nem JHVH által. Jaj a titokban szándékot cselekvőken és sötétben lesz tettük és mondják majd: „Ki látott minket és ki fog megismerni minket vagy amiket mi teszünk?” 16. Nem úgy számíttattok e, mint a fazekas sara? Csak nem mondja majd a plazma (megformált dolog) a formálójának: Nem te formáltál! Vagy az alkotás az alkotójának: Nem hozzáértően készítettél?

17. Csak nem egy kevés idő még és megváltozik majd a Libanon, mint a Kármel hegye, és a Kármel hegyen úgy számíttatik, mint a bozót? 18. És meghallják majd azon a napon a süketek a Könyvtekercs (Biblion) szavait és a sötétségben és a ködfellegben a vakok szemei látnak majd. 19. És örvendeznek majd JHVH miatt a szegények örömmel, és az emberek közül, akik kétségbeestek betöltetnek majd örömmel. 20. Eltűnt (egy) törvényszegő, és elpusztult (egy) gőgös, és kiirtattak a vétkezők rosszaságban 21. és akik vétekbe vitték az embereket beszédben. Mindazokra pedig, akik (rosszallóan) dorgálnak a kapukban, botlást tesznek majd, és akik félrevezetik igazságtalanok által az igazat. 22. Ezért ezeket mondja JHVH Jákob házának, akit kiválasztott Ábrahámból: Most nem fog megszégyeníttetni Jákob sem arca most nem változik meg Izraelnek. 23. De amikor gyermekeik látják tetteimet, miattam megszenteltetik majd Nevem és megszenteltetik majd Jákob Szentje és Izrael Istenét félik majd. 24. És azok, akik szellem által eltévelyedtek megismerik majd az értelmet, a zúgolódók pedig megtanulnak majd engedelmeskedni, [és a dadogó nyelvek megtanulnak majd békét szólni].

Ézsaiás 30.

1. Jaj, lázadó gyermekek, ezeket mondja JHVH, nem általam cselekedtétek a szándékot, és nem Szellemem által [kötöttétek] a szövetséget, hogy vétkeket vétkekhez tegyetek, 2. akik mennek, hogy leszálljanak Egyiptomba, engem pedig nem kérdeztek meg, hogy megsegítessenek a Fáraó által, és hogy megoltalmaztassanak az egyiptomiak által. 3. A Fáraó hajléka ugyanis szégyenetek lesz és az Egyiptomba bizakodóknak gyalázat. 4. Mert a Taniszban levő vezérek gonosz követek (angeloi). Hiába fáradnak majd 5. a néphez, amely nem fogja támogatni őket, sem segítségre sem haszonra, hanem szégyenre és gyalázatra.

6. A négylábúak látomása a pusztában. Szorongattatásban és nyomorúságban, oroszlán és oroszlánnak kölyke onnét és áspiskígyó és repülő kígyók ivadéka, akik szamarakon és tevéken vitték gazdagságukat a nemzethez, amely nem fogja megsegíteni őket segítséggel, hanem szégyenre és gyalázatra [lesz]. 7. Az egyiptomiak haszontalan és üres segítséget nyújtanak majd nektek. Add hírül nekik, hogy: Hiábavaló ez a vigasztalásotok.

8. Most tehát leülve írd rá táblára és könyvbe ezeket, mert ezeknek az időknek napjaiban lesz és az örök korszakokig. 9. Mert engedetlen nép, és hazug fiak, akik nem akarták meghallani Isten törvényét, 10. akik mondják a prófétáknak: „Ne hirdessetek nekünk!” És azoknak, akik a látomásokat látják: „Ne beszéljetek nekünk, hanem beszéljetek és hirdessetek nekünk mást, csalárdot 11. és fordítsatok el minket ettől az úttól, távolítsátok el tőlünk ezt az ösvényt és zárjátok el tőlünk Izrael Szentjét!” 12. Ezért így szól JHVH, Izrael Szentje: „Mert engedetlenkedtetek ezeknek a szavaknak és hazugságra vártatok, és mert zúgolódtál és ebben a beszédbe bízó lettél, 13. Ezért ez a vétek olyan lesz nektek, mint az elfoglalt erős városnak hirtelen leomló fala, amelynek azonnal itt van omlása, 14. és esése olyan lesz, mint a cserépből való edény összetörtsége, a cserépkorsó apró darabjaiból, úgy hogy nem találni azokban cserepeket, amelyből tüzet vinnél, és amiből egy kevés vizet merítenél.

15. Így szól JHVH, Izrael Szentje: Amikor visszafordulva gyászolsz, akkor megszabadíttatsz majd és megérted majd hol voltál. Amikor a hiábavalókban bíztál, hiábavaló lett erőtök. És nem akartátok meghallani, 16. hanem mondjátok: „Lovakon fogunk futni” Ezért megfutamodtok majd. És mondjátok: „Könnyű lovasokon leszünk majd” Ezért könnyűek lesznek a titeket üldözők. 17. Egynek hangja miatt el fognak futni ezren, és ötnek hangja miatt el fognak futni sokan, míg otthagyatik, mint a hegyen felállított jelzőoszlop, és mint a magaslaton hordozott zászló. 18. És ismét Isten vár majd, hogy könyörüljön rajtatok és ezért fog felmagasztaltatni, hogy irgalmazzon neked. Mivel JHVH a mi Istenünk igaz bíró, és hol hagyjátok el dicsőségeteket? Boldogok, akik kitartanak őbenne.

19. Mivel a szent nép Sionban lakik majd, és Jeruzsálem siránkozással sírt: „Könyörülj rajtam!” [Ezért] könyörülni fog rajtad kiáltásod hangjára. Amikor meglátta, meghallgatott téged. 20. És a szorongattatás kenyerét adja majd nektek JHVH és szűkös vizet, és azok, akik félrevezettek, többé nem fognak közeledni hozzád, mert szemeid látni fogják azokat, akik megtévesztettek téged, 21. és füleid hallani fogják azok szavát, akik hátad mögött megtévesztettek, akik mondják: „Ez az út, menjünk ezen, akár jobbra, akár balra [visz].” 22. És eltávolítod majd az ezüsttel bevont és a teljesen bearanyozott bálványokat, apróra töröd és szétszórod majd, mint a (menstruáció miatt) elkülönített nő vizét, és mint az ürüléket eltaszítod majd azokat. 23. Akkor eső lesz földed magjának, és földed termésének kenyere kövér és bőséges lesz. És azon a napon barmod zsíros és tágas helyen fog legeltetni, 24. bikáid és az ökrök, amelyek a földet művelik, rostált árpával elkészített szalmát esznek. 25. És minden magas hegyen és minden felemelkedett dombon folyó víz lesz, azon a napon, amikor sokan elpusztulnak, és amikor a tornyok elesnek. 26. És lesz a hold fénye, mint a nap fénye, és a nap fénye hétszeres lesz azon a napon, amikor meggyógyítja JHVH népe összetörtségét, és csapásod fájdalma meggyógyul majd.

27. Íme, JHVH neve sok időn keresztül jön, indulata ég, ajkainak mondása dicsőséggel, haragjának mondása teljes, és indulatának haragja megemészt majd, mint a tűz. 28. És Szelleme (lehelete), mint a szakadékos völgyben levő víz, büntetésre sodorva fog érkezni nyakig és szétosztatnak majd a nemzetek (pogányok), hogy megzavarodjanak a hiábavaló megtévesztésben, és becsapás fogja kergetni őket, és előveszi majd őket szemtől szembe.

29. Nemde mindenkor szükséges lenne nektek vigadozni és bemenni Szentségembe, mindenkor, mintegy ünnepelve és mintegy örvendezve bemenni fuvolával JHVH hegyére, Izrael Istenéhez? 30. És hallhatót cselekszik majd az Isten, hangjának dicsőségét, és Karjának indulatát megmutatja majd indulatossággal és haraggal és megemésztő lánggal. És villámlik majd erőszakosan, és mint a víz és jégeső [mikor] együtt száll alá erővel. 31. Ugyanis JHVH hangja miatt csapással győzetnek le az asszírok, amivel megverné majd őket. 32. És [ez] lesz vele köröskörül, ahonnan segítségének reménye volt, akiben ő maga megbízott. Ők [viszont] viszonzásképp fuvolákkal és citerákkal vívják majd őt. 33. Te ugyanis ezek előtt a napok előtt becsapott leszel (vagy: elégtétel fog vétetni [tőled]). Csak nem neked is elkészíttetett, hogy királyként urald a mély szakadékot, elfekvő fákat, tüzet és sok fát? [Ugyanis] JHVH indulata olyan, mint a kénkővel égő szakadék.

Ézsaiás 31.

1. Jaj a segítségért Egyiptomba leszállóknak, a lovakban és kocsikban bizakodóknak, ugyanis sok van, és a lovakban, felette nagy sokaság, de nem Izrael Szentjében voltak bizakodók és az Istent nem keresték! 2. És Ő bölcs [lévén] bajokat hozott rájuk, és Szavát egyáltalán nem fogják semmibe venni, és támaszt majd az emberek háza ellen gonoszokat és reményükre haszontalant, 3. egy egyiptomi embert és nem Istent, lovak testét és nincs segítség. JHVH pedig rájuk hozza majd Kezét, és elfáradnak majd a segítők, és együtt vesznek majd el mindnyájan.

4. Mert így mondta nekem JHVH: Mint ahogy ha kiált az oroszlán vagy az oroszlánkölyök a csapdádban, ami elfogta, te is kiáltasz benne, amíg betöltessen a hegy hangjával, és legyőzettek és az indulatának sokasága miatt megrémültek, így fog leszállni JHVH Szabaóth, hogy hadat viseljen Sion hegyén, az Ő hegyein. 5. Mint repülő madarak, így fedi majd be JHVH Jeruzsálemet és kiragadja majd és megtartja majd és meg fogja menteni.

6. Térjetek vissza, ti, akik mély és törvénytelen szándékot határoztok! 7. Mert azon a napon megtagadják majd az emberek a kezeikkel készített ezüstöket és aranyakat, amiket kezeikkel készítettek. 8. És el fog esni Asszúr. Nem férfi karja által sem ember karja nem emészti majd fel őt, és nem kardok színe elől fog menekülni. Az ifjak pedig veszteségül lesznek, 9. ugyanis kősziklával fogatnak majd körül, mint sánccal, és legyőzetnek majd, a menekülő pedig elfogatik majd. Ezeket mondja JHVH: „Boldog az, aki magot birtokol Sionban és rokonokat (háznépet) Jeruzsálemben.”

Ézsaiás 32.

1. Ugyanis íme, egy igaz király fog uralkodni, és a fejedelmek [igaz] ítélettel fognak elöl járni. 2. És az ember beszédeit elrejtő lesz és elrejti majd, mint rohanó vízből. És megjelenik majd Sionban mint a rohanó folyó, dicsőséges a szomjazó földön. 3. És többé nem lesznek emberekben bizakodók, hanem füleiket odaadják majd, hogy halljanak. 4. És a gyengélkedők szíve ügyel majd a hallásra, és a dadogók nyelvei hamar tanulnak majd békét szólni. 5. És soha többé nem mondják a bolondnak, hogy „uralkodj”, és többé nem mondják szolgáid, hogy „Némulj el!”. 6. Az ostoba ugyanis ostobaságokat fog beszélni, és szíve hiábavalókat fog kigondolni, hogy törvényteleket végezzen, és hogy szóljon JHVH-hoz tévelygést, hogy szétszórja az éhező lelkeket, és hogy üressé tegye a szomjazó lelkeket. 7. A gonoszok tanácsa ugyanis törvényteleneket tanácskozik majd, hogy igazságtalan szavak által pusztítsa el az alázatosokat és szétszórja az alázatos szavakat ítéletben. 8. De az istenfélők értelmeseket (okosakat) tanácskoztak, és ez a tanács megmarad.

9. Gazdag asszonyok, keljetek föl és hallgassátok meg hangomat! Leányaim reményben, hallgassátok mondásaim! 10. Csináljatok megemlékezést az év [egyik] napján fájdalomban, reménnyel! A szüret már fölemésztetett, a mag már megszűnt és soha többé nem jön már el. 11. Álmélkodjatok, szomorkodjatok, ó elbizakodottak, vetkőztessetek le, mezítelenek legyetek, öltözzetek föl zsákot a derékra 12. és a kívánatos szántóföld és a szőlő termése miatt üssetek melletekre! 13. Népem földjét tövis és fű fogja fölverni, és minden házból elvétetik majd az öröm. Egy gazdag város, 14. elhagyott házak! Elhagyják majd a város gazdagságát és a házakat. És lesznek a falvak barlangokként beláthatatlan ideig, vadszamarak öröme, pásztorok legelője, 15. amíg eljöjjön rátok a Szellem a magasból. És a Kármel puszta lesz, és a Kármel bozótként számíttatik. 16. És megnyugszik majd a pusztában az ítélet, és az igazságosság Kármelben fog lakni. 17. És az igazságosság munkái béke lesz[nek], és megtartja majd az igazságosság a nyugalmat, és bizakodók [lesznek] örökre. 18. És a béke városában lakik majd népe és bízva lakik majd benne, és megnyugszanak majd gazdagsággal. 19. Ha pedig a jégeső leszáll, nem tirátok érkezik majd. És az erdőben lakozók bizakodók lesznek, úgy, mint a síkságon. 20. Boldogok, akik minden vízre (v. víz mellett) vetnek, ahol ökör és szamár tapos.

Ézsaiás 33.

1. Jaj a titeket sanyargatóknak, de senki se tesz titeket nyomorultakká, és a titeket elutasító nem utasít el. Elfogatnak majd az elutasítók és kiszolgáltatnak, és mint a moly a ruhában vereséget fognak szenvedni. 2. JHVH, könyörülj rajtunk, mert benned van bizakodásunk! Az engedetlenek magja pusztulássá lett, szabadításunk pedig a szenvedés idejében [jött]. 3. Félelmed hangja miatt népek zavarodtak meg félelmedtől, és szétszórattak a nemzetek. 4. Most pedig a ti hadizsákmányaitok – kicsiké és nagyoké – összegyűjtetnek majd. Mint ahogy valaki összegyűjti a sáskákat, így tesznek majd nevetségessé titeket. 5. Szent a magasságokban lakó Isten, betöltetett Sion ítélettel és igazságossággal. 6. A törvény által átadatnak majd. Kincsekben van a szabadításunk: bölcsesség, tudás és istenfélelem [van] ott JHVH felé; ezek az igazságosság kincsei.

7. Íme, hát, félelmetek által ők félnek majd. Akiktől féltetek, félnek majd tőletek. Küldöttek fognak ugyanis elküldetni kérlelve békét, keserű siránkozással békét kérve. 8. Pusztává tétetnek majd ugyanis ezeknek útjai. Megszűnt a nemzetek félelme, és az ezekkel való szövetség el fog vétetni, és egyáltalán nem számítják majd őket emberekként. 9. Gyászolt a föld, megszégyeníttetett a Libanon, mocsarakká lett Száron. Láthatóvá lesz Galilea és Kármel.

10. Most fölkelek majd, mondja JHVH, most megdicsőíttetem majd, most felmagasztaltatom majd. 11. Most látni fogjátok, most felfogjátok majd. Hiábavaló lesz szellemetek ereje, tűz emészt majd el titeket. 12. És nemzetek lesznek elégetve, mint tövis a mezőben, eldobva és elégetve. 13. Meghallják majd távolról cselekedetem, megismerik majd a közeliek erőm. 14. Eltávoztak Sionból a törvényszegők, reszketés fogja majd el az istenteleneket. Ki adja majd hírül nektek, hogy a tűz meggyulladt? Ki fogja hirdetni nektek az örök helyet? 15. Igazságosságban járó, egyenes utat szóló, aki gyűlöli a törvénytelenséget és az igazságtalanságot és kezeket rázza az ajándéktól, nyomva fület, hogy ne hallja vérnek ítéletét, becsukva szemeket, hogy ne lásson igaztalanságot, 16. ez fog majd erős kősziklának magas barlangjában lakni. A kenyér megadatik majd neki, és a vize hűség (hit).

17. A királyt dicsőséggel fogjátok látni, és szemeitek meglátják majd a földet távolról. 18. Lelketek elmélkedik majd félelmet. Hol vannak az írástudók? Hol vannak a tanácsadók? Hol vannak, akik megszámolják a táplálókat, a kicsi és nagy népet? Akivel nem tanácskoztak sem nem ismerte a mély hangút, úgyhogy a megvetettet a nép nem hallhatja, és nincs a hallónak megértés. 20. Lásd Sion városát, a mi szabadításunkat! Szemeid meglátják majd Jeruzsálemet, egy gazdag várost: sátrak, amelyek egyáltalán nem rendíttetnek meg, sem nem mozdíttatnak ki sátrának szegei örök időre, sem kötelei nem szaggattatnak meg. 21. Mert JHVH neve nagy nektek. Lesz hely nektek, folyók és csatornák, szélesek és tágasak. Nem ezt az utat fogod járni, sem [nem] megy majd hajó vitorlázva. 22. Istenem ugyanis nagy, nem hagy el engem JHVH. A mi bírónk JHVH, fejedelmünk JHVH, királyunk JHVH, Ő ment majd meg minket!

23. Szétszakadtak köteleid, mert nem voltak erősek. Árbocod meghajolt, nem fogja leereszteni a vitorlákat. Nem fog felemelni jelet, amíg zsákmányként át nem adatik. Most tehát sok sánta zsákmányol majd. 24. És egyáltalán nem mondja: „Elfárad a bennlakó nép.” Elengedtetik majd ugyanis nekik a vétek.

Ézsaiás 34.

1. Közeledjetek, ó nemzetek, és hallgassatok, ó fejedelmek! Hallja meg a föld és az abban [levő] és a lakott föld és a nép benne! 2. Mivel JHVH indulata [van] minden nemzeteken és haragja számosságukon, hogy elveszítse őket, és hogy átadja őket a mészárlásra. 3. Sebesültjeiket pedig kihajítják majd és halottakat, és fölszáll majd a bűz, és vérüktől áztatja majd el a hegyeket. 4. És összetekertetik majd az ég, mint egy könyvtekercs, és lehullnak majd mind a csillagok, mint a levelek a szőlőről, és mint leesnek a levelek a fügefáról.

5. Megrészegedett kardom az égben! Íme, Idúmeára fog leszállni és a pusztulás népére ítélettel. 6. JHVH kardja jóllakott vérrel, megkövéredett a bárányok zsírjától, és a kecskebakok és kosok zsírjától. Mert JHVH áldozata Boszorban és nagy mészárlás Idúmeában. 7. És összeomlanak majd az erősek velük, a kosok és bikák, és megrészegedik majd a föld a vértől, és zsírjuktól betöltetik majd.

8. JHVH ítéletének napja ugyanis [ez] és Sion ítéletének jutalmazása. 9. És völgyei szurokká változnak és földje kénkővé, és földje [olyan] lesz, mint az 10. éjjel és nappal égő szurok és nem fog kioltatni örök időkre, és fölszáll majd füstje föl. Nemzedékekre pusztává tétetik és sok időre. 11. És benne madarak laknak majd és sündisznók és íbiszek és hollók, és rátétetik majd őrá a puszta földmérő zsinege, és szamár-kentaurok laknak majd benne. 12. Fejedelmei nem lesznek. Királyai, fejedelmei és nagyjai ugyanis pusztulássá lesznek. 13. És városaiban és erődjeiben tövisbozótok teremnek majd és a szirének lakhelye lesz majd és a verebek tanyája. 14. És démonok találkoznak majd ott szamár-kentaurokkal és kiabálnak majd egyik a másiknak. Ott nyugszanak majd meg a szamár-kentaurok, megnyugvást találtak ugyanis ott nekik. 15. Ott költött a sündisznó és biztonsággal életben tartotta a föld gyermekeit. Ott szarvasok találkoztak és látták egymás orcáit. 16. Teljes számmal elhaladtak, és közülük egy sem pusztult el, egyik a másikat nem kereste. Mert JHVH parancsolt nekik, és Szelleme gyűjtötte össze őket. 17. És kiosztja majd rájuk örökrészüket, és keze szétosztotta, hogy legeljenek. Örök időre öröklitek majd, nemzedékről nemzedékre nyugszanak majd abban.

Ézsaiás 35.

1. Vigadj, szomjazó puszta, ujjongjon a puszta és virágozzon, mint a liliom, 2. és virágzik majd és ujjong majd a Jordán pusztája. És a Libanon dicsősége adatott neki és a Karmel tisztelete, és népem meglátja majd JHVH dicsőségét és az Isten magasságát. 3. Legyetek erősek, lankadó kezek és megroggyanó térdek! 4. Bátorodjatok, értelem tekintetében bátortalanok! Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, a mi Istenünk ítéletet viszonoz és megfizet majd, Ő fog érkezni és meg fog menteni minket. 5. Akkor fölnyittatnak a vakok szemei, és a némák fülei hallanak majd. 6. Akkor, mint a szarvas ugrál majd a béna, és az akadozó beszédűek nyelve jól érthető lesz, mert víz fakadt fel a pusztában és vízmosás a szomjazó földben, 7. és a víztelen vizenyős lapállyá lesz, és a szomjazó föld vizek forrásává. Ott madarak öröme, nádi lakhely és mocsár. 8. Ott tiszta út lesz és szent útnak fog neveztetni, és egyáltalán nem halad ott tisztátalan, sem [nem] lesz ott a tisztátalan út. De a szétszóródottak fognak menni azon és egyáltalán nem kóborolnak. 9. És nem lesz ott oroszlán, és a gonosz vadállatok egyáltalán nem emelkednek rá, sem nem találtassanak ott, hanem a megváltottak mennek majd benne. 10. És JHVH által összegyűjtöttek visszatérnek majd és eljönnek majd Sionba vidámsággal, és fejük fölött örökkévaló öröm. Fejükön ugyanis dicséret és örömujjongás és öröm fogja majd el őket, elfutott a fájdalom és a szomorúság és sóhajtozás.

Ézsaiás 36.-37.

1. És történt Ezékiás király tizennegyedik évében, [hogy] fölment Asszíria királya Szanherib Júda erős városaira és elfoglalta őket. 2. És elküldte Asszíria királya Rábszakét Lákisból Jeruzsálembe Ezékiás királyhoz nagy hatalommal, és megállt a fönti fürdő vízvezetékénél, a ruhafestő mezejének útjánál. 3. És kiment hozzá Eljakim, a Helkiáé, a vagyonkezelő és Sebna, az írástudó és Jóah, az Aszáfé, a jegyző. 4. És mondta nekik Rabszaké: Mondjátok el Ezékiásnak: Ezeket mondja a király, Asszíria hatalmas királya: „Miben bizakodsz te?” 5. Csak nem ajkak szavainak csatarendbe állítása lesz? És most kiben bízol, hogy nekem nem engedelmeskedsz? 6. Íme, ebből a nádból való botban bízó vagy, ami szétzúzza ezt, Egyiptomban? Aki rá támaszkodjon, belemegy annak kezébe. Ilyen a Fáraó, Egyiptom királya és mindnyájan a benne bizakodók. 7. Ha pedig mondjátok: JHVH-ban, a mi Istenünkben van bizakodásunk, 8. most állapodjatok meg az én urammal, Asszíria királyával, és adni fog nektek kétezer lovat, ha képesek lesztek adni lovasokat rá. 9. Akkor hogyan vagytok képesek egyetlen kormányzó arcával szembe fordulni? Szolgák az Egyiptomban, a lóban és lovasokban bizakodók. 10. És most csak nem JHVH nélkül jöttünk fel erre a vidékre, hogy vívjuk azt? 11. És szólt hozzá Eljakim és Sebna és Jóah: Szólj szolgáidhoz szír (arám) nyelven, mi ugyanis megértjük, és ne szólj mihozzánk héberül. És miért beszélsz az emberek füleibe a falon? 12. És szólt Rabszaké hozzájuk: Csak nem [egyedül] uratokhoz vagy tihozzátok küldött el engem uram, hogy beszéljem ezeket a szavakat? Nemde a falakon ülő emberekhez, hogy megegyék a trágyát és megigyák a vizeletet veletek együtt? 13. Föl is állt Rabszaké és nagy hanggal kiáltott héberül és mondta: Hallgassátok meg a király szavait, Asszíria hatalmas királyát! 14. Ezeket mondja a király: Nehogy megcsaljon titeket Ezékiás [oly] szavakkal, amik nem lesznek képesek megszabadítani titeket. 15. És nehogy azt mondja nektek Ezékiás, hogy meg fog szabadítani titeket az Isten, és sehogyan sem fog átadatni ez a város az asszírok királyának kezeibe. 16. Ne hallgassatok Ezékiásra! Ezeket mondja az asszírok királya: Ha meg akartok áldatni, kijöttök hozzám és enni fogtok, mindegyik a maga szőlőjét és fügefáját és vizet isztok vízmedencétekből, 17. amíg eljöttök és elviszlek titeket egy olyan földbe, mint a tiétek, búza, bor, kenyerek és szőlőskertek földjébe. 18. Nehogy megcsaljon titeket Ezékiás mondva: A ti Istenetek meg fog szabadítani titeket. Csak nem megmentették a nemzetek istenei a saját vidéküket az asszírok királyának kezeiből? 19. Hol van Emát és Arfád istene? És hol Szefarím városának istene? Képesek voltak megmenteni Szamáriát kezemből? 20. Melyik ezek közül az összes nemzetek istene közül, amelyek megmentette földjüket kezemből, hogy megszabadítja majd az Isten Jeruzsálemet kezemből? 21. És hallgattak, és senki sem felelt neki egy szót se, mert a király elrendelte, hogy senki se feleljen. 22. És bement Eljákim, a Helkiáé, a vagyonkezelő és Sebna, a hatalom írástudója, és Joah, az Aszáfé, a jegyző Ezékiáshoz megszaggatva ruháikat és hírül adták neki Rabszaké beszédeit.

37. 1. És lett, amikor meghallotta Ezékiás király, megszaggatta ruháit, és zsákot öltözött és fölment JHVH házába. 2. És elküldte Eljákimot, a vagyonkezelőt és Sebnát, az írástudót, és a papok véneit, zsákot öltve magukra Ézsaiáshoz, Ámósz fiához, a prófétához, 3. és mondták neki: Ezeket mondja Ezékiás: „Szorongattatás, gyalázat, intés és harag napja a mai nap, mert elérkezett a vajúdás a szülő [nőhöz], de nincs ereje, hogy szüljön. 4. Bár meghallgatná JHVH, Istened Rabszaké beszédeit, amivel elküldte az asszírok királya, hogy gyalázza az élő Istent, és hogy szavakat szóljon, amiket meghallott JHVH, Istened. És könyörögj JHVH-hoz, Istenedhez, ezekről a meghagyottakról!” 5. És mentek a király szolgái Ézsaiáshoz, 6. és mondta nekik Ézsaiás: És szóljatok majd uratokhoz: Ezeket mondja JHVH: „Ne félj a beszédektől, amiket hallottál, amikkel gyaláztak engem az asszírok királyának nagykövetei (vénei). 7. Íme, vetek majd belé szellemet, és hírt hallva visszafordul majd vidékére és kard által esik majd el [saját] földjében.” 8. És visszafordult Rabszaké és elfogta az ostromlót, Libnát, a királyt. És meghallotta az asszírok királya, hogy 9. kiment Tharaka, az etiópok királya, hogy ostromolja őt. És meghallva visszafordult és elküldte a küldötteket Ezékiáshoz mondva: 10. Így szóljatok Ezékiásnak, Júda királyának: „Nehogy megcsaljon téged Istened, akiben bízó vagy, mondva: Egyáltalán nem adatik át Jeruzsálem az asszírok királyának kezeibe. 11. Vagy nem hallottad, amiket az asszírok királyai tettek az egész földdel, amint elpusztították? 12. Csak nem megszabadították őket a nemzetek istenei, akiket atyáim elpusztítottak, Gózánt is, Háránt is, Reszefet is, amik Temád vidékén vannak? 13. Hol vannak Emát és Arfát és Szefarim városának királyai, Henáé, Avaé?” – 14. És elvette Ezékiás a könyvet a követektől és fölnyitotta azt JHVH előtt, 15. és imádkozott Ezékiás JHVH-hoz mondván: 16. „JHVH Szabaóth, Izrael Istene, aki kerubokon ülsz, Te a lakott föld egész királyságának egyedüli Istene vagy, Te alkottad az eget és a földet. 17. Hallgass meg, ó JHVH, végy tekintetbe, ó JHVH, és nézd a beszédeket, amiket elküldött Szanherib, hogy gyalázza az élő Istent. 18. Ugyanis valóban pusztává tették az egész lakott földet az asszírok királyai és vidéküket 19. és bevetették bálványaikat a tűzbe, ugyanis nem voltak istenek, hanem emberi kezek művei, fák és kövek, és elpusztították őket. 20. Te pedig, ó JHVH, Istenünk, szabadíts meg minket kezeiből, hogy megtudja a föld minden királya, hogy te vagy az Isten egyedül.” 21. És elküldetett Ézsaiás, Ámósz fia, Ezékiáshoz és mondta neki: Ezeket mondja JHVH, Izrael Istene: „Meghallottam, amiket imádkoztál hozzám Szanherib, az asszírok királya felől. 22. Ez a szó, amit szólt felőle az Isten: Semmibe vett téged és kinevetett téged Sion szűz leánya, felőled fejét csóválta Jeruzsálem leánya. 23. Kit gyaláztál és ingereltél haragra? Vagy kihez emelted fel hangodat? És csak nem felemelted a magasságba szemeidet, Izrael szentjére? 24. Mert küldötteid által gyaláztad JHVH-t. Te ugyanis mondta: Szekereim sokaságával felmentem én a hegyek magasságára és Libanon végeire és kivágtam cédrusának magasságát és a ciprusfa szépségét és bementem az erdő részének magasságába 25. és töltést csináltam és pusztává tettem vizeket és a vizek összes gyülekezetét. 26. Nem hallottad ezeket régen, amiket én tettem? A régi napoktól elrendeltem, most pedig megmutattam, hogy elpusztíts erős nemzeteket és az erős városokban lakozókat. 27. Kioldoztam a kezeket, és elszáríttattak, és mint a háztetőkön levő száraz fű lettek, és mint a pázsit. 28. Most pedig nyugvásodat és kimeneteledet és bemeneteledet én ismerem. 29. Indulatosságodat pedig, amivel dühbe jöttél, és keserűséged felment hozzám, és vetek majd orrodba szájkosarat és ajkadra zablát és visszafordítalak téged az útra, amelyen jöttél. 30. Ez pedig jel neked. Edd ebben az esztendőben, amit vetettél, a második esztendőben a maradékot, a harmadikban pedig vetve arassatok, és ültessétek a szőlőskerteket és eszitek majd gyümölcsüket. 31. És lesznek majd a Júdeában meghagyottak [mint, akik] gyökeret hajtanak alul és magot teremnek fölül. 32. Mert Jeruzsálemből fog kijönni a maradék és a megszabadítottak Sion hegyéből. JHVH Szabaóth féltő szeretete műveli ezeket.” 33. Ezért így szól JHVH az asszírok királyáról: „Egyáltalán nem megy be ebbe a városba, sem nem dob rá nyilat, sem nem vet rá pajzsot, sem nem veszi körül őt sánccal, 34. hanem az úton, amin jött, azon fordul vissza.” Ezeket mondja JHVH: 35. „Pajzzsal fedem majd be ezt a várost, hogy megmentsem magamért és Dávidért, szolgámért.” 36. És kiment JHVH egy angyala és levágott az asszírok táborából száznyolcvanötezret, és felkelve reggel megtalálták mind a holttesteket. 37. És eltávozva elment Asszíria királya és lakott Ninivében. 38. És mikor imádkozott Neszroknak, bálványának házában, Adramelek és Szárasszár, az ő fiai általverték őt kardokkal, ők pedig elmenekültek Arméniába. És uralkodott Aszardan, az ő fia helyette.

Ézsaiás 38.-39.

1. Történt pedig abban az időben, hogy halálosan megbetegedett Ezékiás. És elment hozzá Ézsaiás, Ámósz fia, a próféta, és szólt hozzá: Ezeket mondja JHVH: „Rendelkezz házad felől, ugyanis meghalsz, és nem fogsz élni!” 2. És fordította Ezékiás arcát a fal felé és imádkozott JHVH-hoz 3. mondva:

„Emlékezz meg JHVH, hogyan jártam előtted valósággal, igaz szívvel, és az előtted tetsző dolgokat cselekedtem!” És sírt Ezékiás nagy siránkozással. 4. És lett JHVH beszéde Ézsaiáshoz mondva: 5. Menj és mond Ezékiásnak: Ezeket mondja JHVH, Dávidnak, atyádnak Istene: „Meghallottam imádságod hangját és láttam könnyeidet. Íme, hozzáteszek (élet)idődhöz tizenöt esztendőt. 6. És az asszírok királyának kezéből megszabadítalak majd téged és efölött a város fölött kiterjesztem majd pajzsomat. 7. Ez pedig a jel számodra JHVH-tól, hogy az Isten megteszi majd ezt a szót: 8. A lépcsők árnyékát, amelyen leszállt a nap, – atyád házának tíz lépcsőjét –, visszafordítom majd a napot a tíz lépcsőn.” Tehát a nap fölment a tíz lépcsőn, amin az árnyék lement.

9. Ezékiásnak, Júda királyának imádsága, amikor megbetegedett és fölkelt betegségéből. 10. Mondtam: „Napjaim magasságában a Sír (hádész) kapujában fogom hagyni a maradék éveket. 11. Mondtam: Többé egyáltalán nem látom majd Isten szabadítását a földön, többé egyáltalán nem látok embert 12. rokonságomból. Hátrahagytam életem maradékát. Kiment és elment tőlem, úgy amint a sátorépítő [mikor] lebontja, szellemem olyan lett nálam, mint a felállított szövőszék, mely közeledik, hogy levágják. 13. Ama napon átadattam, 13. mint oroszlánnak reggelig. Így összetörte csontjaimat, ugyanis nappaltól éjszakáig kiszolgáltattam. 14. Mint a fecske, úgy kiáltok, és mint galamb, úgy búgok. Elsötétültek ugyanis szemeim, hogy az ég magasságába nézzek JHVH-hoz, aki megment engem 14. és elvette lelkem fájdalmát. 16. Ó JHVH, erről ugyanis elmondatott neked, és felkeltetted leheletem, és vigasztalva életre keltem. 17. Ugyanis előnyben részesítetted (kiválasztottad) lelkem, hogy ne vesszen el, és mögém vetetted minden bűnömet. 18. A Sírban (hádéz) ugyanis nem fognak dicsérni téged, a meghalók sem fognak áldani téged, sem nem reménylik majd a Sírban könyörületességed. 19. Az élők fognak áldani téged, mint ahogy én is. Ugyanis a mai naptól gyermekeket fogok csinálni, akik hirdetik majd igazságosságod, 20. JHVH, én üdvösségem! És nem fogom abbahagyni, hogy húros hangszerrel (pszaltérionnal) áldjalak téged életem minden napján szemközt az Isten házával.

21. És szólt Ézsaiás Ezékiáshoz: „Vedd a szárított gyümölcsöt fügékből és préseld össze és fedd be, és egészséges leszel!” 22. És mondta Ezékiás: Ez a jel, [mégpedig] hogy felmegyek majd JHVH, az Isten házába.

39. 1. Abban az időben elküldött Meródak, Laadán fia, Babilónia királya levelet és követeket, és ajándékokat Ezékiásnak. Meghallotta ugyanis hogy halálosan megbetegedett és fölkelt. 2. És örvendezett rajtuk Ezékiás nagy örömmel és megmutatta nekik a kincs házát és a mirha olajét és az illatszerekét és az olajét és az ezüstét és az aranyét és az államkincstár edényeinek minden házát és mindent, ami csak volt kincsei között. És nem volt semmi, amit nem mutatott meg Ezékiás házában. 3. És elment Ézsaiás, a próféta Ezékiás királyhoz és szólt hozzá: Mit beszélnek ezek az emberek és honnan jöttek hozzád? És mondta Ezékiás: Távoli földről jöttek hozzám, Babilonból. 4. És mondta Ézsaiás: Mit láttak házadban? És mondta Ezékiás: Mindent láttak házamban, és nem volt házamban, amit nem láttak, hanem kincseimet is. 5. És mondta neki Ézsaiás: Hallgasd meg JHVH Szabaóth közlését: 6. Íme, napok jönnek, mondja JHVH, és elvesznek mindent házadban, és amit csak összeszedtek atyáid eddig a napig, Babilonba érkezik majd, és egyáltalán semmit nem hagynak. Mondta pedig az Isten, 7. hogy gyermekeidből is, akiket nemzettél, elvesznek majd és csinálnak majd eunuchokat a babiloniak királyának házában. 8. És szól Ezékiás Ézsaiáshoz: Jó JHVH beszéde, amit szólt. Legyen hát béke és igazságosság napjaimban!


Ézsaiás 40. (Vigasztalások könyve)

1. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja az Isten! 2. Papok, szóljatok Jeruzsálem szívébe, vigasztaljátok őt! Mert betöltetett megaláztatása, feloldatott vétke. Mert bűnei miatt kétszereset vett el kezéből JHVH. 3. Kiáltó hangja a pusztában: Készítsétek JHVH útját, egyenesekké tegyétek Istenünk ösvényeit! 4. Minden szakadékos völgy betöltetik majd és minden hegy és domb alacsonnyá fog tétetni, és az összes görbe egyenessé lesz, és a göröngyös síkká. 5. És meg fog jelenni JHVH dicsősége, és meglátja majd minden hústest Isten szabadítását. Mert JHVH szólt. 6. Beszélő hangja: „Kiálts!” És mondtam: „Mit kiáltsak?” – Minden hústest fű, és minden ember dicsősége, mint a fű virága. 7. Kiszáríttatott a fű, és a virág lehullott, 8. de Istenünk szava (rhéma, kijelentés) örökre megmarad. 9. Magas hegyre menj fel, jó hírt vivő Sion! (euangelidzontai Sión) Emeld fel erővel hangodat, jó hírt vivő Jeruzsálem! Emeljétek fel, ne féljetek! Mondd Júda városainak: Íme, Istenetek! 10. Íme, JHVH erővel jön, és Karja uralommal, íme, jutalma (bére) vele, és munkája őelőtte. 11. Mint pásztor fogja legeltetni nyájacskáját, és Karjával összegyűjti majd a bárányokat és ölében levőként vigasztal majd!

(Isten dicsőségének fensége)

12. Ki mérte meg a vizet kézzel és az eget arasszal és az egész földet marokkal? Ki állította fel súlymértékkel a hegyeket és az erdős völgyeket mérleggel? 13. Ki ismerte meg JHVH értelmét (núsz), és ki lett tanácsadója, aki tanítsa őt? 14. Vagy kivel tanácskozott és tanította őt? Vagy ki mutatott neki ítéletet? Vagy az értelmesség (intelligencia) útját ki mutatta meg neki? 15. Bizony minden nemzet, mint csepp a nagy korsóból, és [úgy] számíttattak, mint mérleg billenése, és mint a köpet fognak számíttatni. 16. Ugyanis a Libanon nem alkalmas égetésre, és minden négylábúak az égőáldozat bemutatására, 17. és minden nemzetek, mint a semmi vannak, és semmiként számíttattak. 18. Mivel hasonlítjátok JHVH-t és milyen hasonlósággal vetitek össze őt? 19. Csak nem képmást készített a mesterember, vagy az aranyműves aranyat olvasztva bearanyozta, hasonlóságként elkészítette azt? 20. A mesterember ugyanis akácból levő fát szemel ki és a képzett keresi majd, hogyan fogja felállítani azt a képmást, hogy ne inogjon. 21. Nem fogjátok megtudni? Nem fogjátok hallani? Nem hirdettetett nektek kezdettől fogva? Nem ismertétek a föld alapjait? 22. Aki megtartja a föld körét (gyűrűjét), és a benne lakozók, mint a sáskák, aki mint íves fedelet állította fel az eget, és aki mint sátrat feszítette ki hogy lakozzanak, 23. aki adja a főembereket semmire hogy uralkodjanak, és a földet mint semmiséget alkotta. 24. Egyáltalán nem fognak vetni, sem nem fognak ültetni, sem ne gyökerezzen gyökerük a földbe. Rájuk fújt és kiszáríttattak, és mint a vihar a gallyakat felemeli majd őket. 25. Most tehát mivel hasonlítotok engem, és felmagasztaltatom majd? Mondta a Szent. 26. Emeljétek fel a magasságba szemeteket és nézzétek! Ki mutatta meg mindezeket? Aki szám szerint kihozza kozmoszát, mindegyiket néven fogja nevezni. A sok dicsőségtől és az erő hatalmától semmi sem marad nálad rejtve. 27. Nemde mondja ugyanis, Jákob, és mit szóltál Izrael: Elrejtetett utam Istentől, és Istenem az ítéletet eltávolította és eltávozott? 28. Most hát nem tudtad és nem hallottad? Örökkévaló Isten az Isten, aki alkotta a föld végeit, nem fog megéhezni sem nem fog elfáradni, se bölcsessége nincs kikutatva. 29. Aki az éhezőnek erőt ad, és szomorúságot azoknak, akik nem bánkódnak. 30. Ugyanis megéheznek majd a legifjabbak, és a fiatalok el fognak fáradni, és a kiválasztottak erőtlenek lesznek, 31. de azok, akik az Istent állhatatosan várják, erejük megváltozik majd, új tollakat fognak ereszteni, mint a sasok, futkároznak majd és nem fognak elfáradni, lépkednek majd és nem fognak megéhezni.

Ézsaiás 41.

1. Újuljatok meg nekem, Szigetek, a fejedelmek ugyanis erőt cserélnek. Közelítsenek és beszéljenek együtt, akkor [hát] hirdessenek ítéletet! 2. Ki keltette fel napkeletről az igazságosságot, [és ki] hívta el őt az ő lábain és indul majd? Nemzetekkel szemben adja majd és királyok fognak álmélkodni és kardjaikat a földre helyezi majd és íjaikat, mint kidobott száraz gallyakat. 3. És követi majd őket és lábainak útja békében fog áthaladni. 4. Ki munkálkodott és tette ezeket? Az őt (nő) elhívó a kezdet nemzedékeitől elhívta őt, Én, Isten, az Első, és az eljövendőkkel én vagyok. 5. Látták a nemzetek és félelem szállta meg őket, a föld végei közeledtek és bementek együtt 6. ítélve mindegyik a felebarátnak és a testvérnek hogy segítsen és mondja majd: 7. „Megerősödött a mesterember, a rézműves is, mikor kalapáccsal egyszerre ütött.” Akkor bizony mondja majd: „Jól össze van illesztve”. Megerősítette azokat szögekkel, odahelyezik majd azokat és nem fognak elmozdulni.

8. Te pedig, Izrael, szolgám Jákob, akit kiválasztottam, Ábrahám magja, akit szerettem, 9. akit a föld határáról felkaroltam és magaslatairól hívtalak el téged, és mondtam neked: Szolgám vagy, kiválasztottalak téged, nem hagytalak el téged, 10. ne félj, ugyanis veled vagyok! Ne tévelyegj, ugyanis én vagyok Istened, aki megerősít téged, és segítettem és megőriztelek téged az én Igazam jobbjával. 11. Íme, szégyent vallanak és megaláztatnak mindnyájan az ellened szegülők. Olyanok lesznek ugyanis, mint akik nincsenek, és ellenségeid mindnyájan elvesznek majd. 12. Keresni fogod, és egyáltalán nem találod [azokat] az embereket, akik gonoszul bánnak majd veled. Olyanok lesznek ugyanis a veled hadakozók, mint akik nincsenek. 13. Mert én vagyok Istened, aki téged szilárdan tart, aki mondja neked: Ne félj, 14. Jákob, csekély Izrael! Én megsegítettelek téged, mondja az Isten, Megváltód, [ó] Izrael. 15. Íme, mint szekerek forgásaivá tettelek, [mint] újakat cséplő fűrészek, és hegyeket fogsz csépelni, és megőrlöd majd a dombokat, és porrá fogod tenni. 16. És szétszórod majd és a szél fogja felkapni őket, és a vihar szétszórja majd őket, te pedig vigadozol majd Izrael szentjeiben. És örvendeznek majd 17. a szegények és szűkölködők.

Ugyanis vizet keresnek majd, és nem lesz, nyelvük a forróságtól kiszáradt. Én, JHVH, az Isten, én meghallgatom majd, Izrael Istene, és nem fogom elhagyni őket, 18. hanem a hegyekből folyókat nyitok és a síkságok közepén forrásokat, a pusztát vizenyős lapállyá teszem majd, és a szomjazó földet csatornák [lepik el], 19. a víztelen földben adok majd cédrusokat és örökzöld puszpángot és mirtuszt és ciprust és fehéret, 20. hogy lássák és megtudják és gondolkodjanak és egyszerre ismerjék fel, hogy JHVH Keze tette mindezeket, és Izrael Szentje megmutatta.

21. Közelít ítéletetek, mondja JHVH, az Isten. Közelednek végzéseitek, mondja Jákob Királya. 22. Közelítsenek [csak] és hirdessék azt, amik majd történnek vagy az előbbieket, amik voltak, mondjátok el, és odaállítjuk majd az értelmet, és tudni fogjuk mi a végső, és az eljövendőket mondjátok el nekünk! 23. Adjátok hírül nekünk az eljövendőket végül, és tudni fogjuk, hogy istenek vagytok. Tegyetek jól vagy tegyetek rosszat, és csodálkozni fogunk és egyszerre meglátjuk majd. 24. Mert honnan vagytok ti és honnan mesterségetek [tudományotok]? A földből. Utálatosságul választottak titeket. 25. Én pedig fölkeltettem északról és napkeletről [őt], nevemmel neveztetnek majd. Jöjjenek [hát a] fejedelmek, mint a fazekas agyaga, és amint a fazekas tapossa a sarat, így fogtok eltapostatni. 26. Ki fogja kijelenteni a kezdettől levőket, hogy megismerjük, és az elöl levőket, és mondjuk majd, hogy valóságosak? Nincs [senki], aki előre megmondaná, sem aki a ti beszédeiteket hallaná. 27. Kezdetet adok Sionnak és útnak nevezem Jeruzsálemet. 28. A nemzetektől ugyanis senki [sincs], az ő bálványaiktól nincs hírhozó. És ha kérdezem majd őket: Honnan vagytok? Egyáltalán nem felelnek nekem. 29. Ugyanis a titeket készítők, hiába is tévelyítenek titeket.

Ézsaiás 42.

1. Jákob az én szolgám, támogatni fogom őt. Izrael a választottam, elfogadta őt lelkem. Szellememet adtam rá, ítéletet hoz majd ki a nemzeteknek. 2. Nem kiált majd, sem nem engedi el, sem nem fog hallatszani hangja kívül. 3. Az összetört nádszálat nem fogja összetiporni és a füstölgő lámpabelet nem oltja majd ki, hanem valóságra hozza ki majd az ítéletet. 4. Fellángol majd és nem fog összetöretni, míg a földön megtenné az ítéletet. És nevében reménykednek majd a nemzetek. 5. Így szól JHVH az Isten, aki az eget alkotta és megszilárdította azt, aki megerősítette a földet és az abban [levőket], és aki leheletet adott a rajta [levő] népnek és szellemet azoknak, akik tapossák azt. 6. Én JHVH az Isten hívtalak téged igazságosságban és megragadom majd kezed és megerősítelek majd téged és nemzetség szövetségévé tettelek téged, a nemzetek világosságává, 7. hogy kinyisd a vakok szemeit, hogy kivezesd a bilincsekből a megkötözötteket és a fogság házából a sötétben ülőket. – 8. Én JHVH az Isten, ez az én Nevem. Dicsőségemet másnak nem fogom adni sem erényeimet a faragott köveknek. 9. Már kezdettől (ősidőtől) lám, megtörténtek, és az újakat én hirdetem, és mielőtt felkelne nyilvánvalóvá tétetett nektek. 10. Énekeljetek új himnuszt JHVH-nak, uralma övé! Dicsőítsétek a föld határáról, akik leszállnak a tengerre és vitorláznak, a szigetek és lakosai! 11. Örvendj puszta és falvai, tanyák és Kédár lakosai! Vigadnak majd Petra lakosai, a hegyek határaiból fognak kiáltani. 12. Dicsőséget adnak majd Istennek, hírül adják majd érdemeit a szigeteken. 13. JHVH, a seregek Istene kimegy majd, és szétzúzza majd a háborút, felgerjeszti a buzgalmat (féltékenységet), és erővel fog kiáltani ellenségeire. 14. Hallgattam, [de] csak nem fogok hallgatni és tűrni mindig? Kitartottam, mint a vajúdó, csodálkozok majd és hirtelen kiszárítom. 15. És folyókat helyezek a szigetekre és a mocsarakat kiszárítom. 16. És a vakokat oly úton vezetem, amit nem ismertek, és ösvényeken, amiket nem tudtak, kitaposottakká teszem azokat. A sötétséget fénnyé teszem nekik és a görbét egyenessé. Ezeket a szavakat megteszem majd és nem fogom elhagyni őket. 17. De ők hátat fordítottak. Szégyennel szégyeníttessenek meg, akik faragott kövekben bizakodnak, akik mondják a kiöntötteknek: Ti vagytok isteneink. 18. Ó süketek, halljatok, és vakok tekintsetek föl, hogy lássatok! 19. És ki vak, hanem szolgáim, és süketek, hanem uralkodóik? És megvakíttattak az Isten szolgái. 20. Sokszor láttatok, de nem figyeltetek. Fületek nyitva, és nem hallottátok meg. 21. JHVH az Isten akarta [azt], hogy igaz legyen és naggyá tétessen a dicséret. És láttam, 22. és lett a nép földúlva és kifosztva. A csapda ugyanis a belső szobákban volt mindenütt, és a házakban egyúttal, ahol elrejtették őket, prédává lettek és nem volt, aki a prédát kimentse, és nem volt, aki mondaná: „Add vissza!”. 23. Ki az köztük, aki meg fogja hallgatni ezeket, aki az eljövendőkre odafigyel majd? 24. Ki adta kifosztásra Jákobot, és Izraelt hogy feldúlják őt? Nemde az Isten, aki ellen vétkeztek, és nem akartak útjain járni, sem hallani törvényét? 25. És rájuk hozta indulatának haragját és megerősödött ellenük a háború, és akik tűzzel pusztították őket érvényesültek ellenük. És közülük egyik se ismerte fel, sem nem helyezték lelkükre.

Ézsaiás 43.

1. És most ezt mondja JHVH, a téged alkotó Isten, ó Jákob, a téged formáló, ó Izrael: Ne félj, mert megváltottalak téged! Neveden hívtalak, enyém vagy te! 2. És ha vízen kelnél át, veled vagyok, és a folyók nem fognak elárasztani téged. És ha tűzön mennél át, egyáltalán nem égettetsz meg, a láng nem éget majd téged. 3. Mert én [vagyok] JHVH, az Istened, Izrael Szentje, aki megment téged. Cseretárgyaidat elkészítettem: Egyiptomot és Etiópiát és Sábát érted. 4. Amiért becsessé váltál előttem, megdicsőíttettél, én is megszerettelek. És számos embert adok majd érted, és főembereket fejedért. 5. Ne félj, mert veled vagyok! Napkeletről magammal hozom magod, és nyugatról összegyűjtelek majd téged. 6. Mondom majd északnak: „Hozd!”, és délnyugatnak: „Ne tiltsd!” Hozd fiaimat a távoli földről és lányaimat a föld határáról, 7. mindazokat, akik [már] segítségül hívták nevemet. Dicsőségemben ugyanis elkészítettem őt és megformáltam és megalkottam őt. 8. És kihoztam a vak népet, akiknek a vakokhoz hasonlóan vannak [ugyan] szemeik, és [bár] füleik vannak, süketek. 9. Minden nemzetek összegyülekeztek együtt, és összegyűjtetnek majd a főemberek közülük. Ki fogja kijelenteni ezeket? Vagy a kezdettől ki jelenti majd ki nektek? Hozzák magukkal tanúikat és igazolják és beszéljék el az igaz dolgokat. 10. Legyetek tanúim, és én tanú, mondja JHVH az Isten, és a Szolga (Fiú), akit kiválasztottam, hogy megtudjátok és elhiggyétek és fölfogjátok, hogy én vagyok, előttem nem lett másik Isten és utánam nem lesz. 11. Én [vagyok] az Isten és nincs kívülem szabadító. 12. Hirdettem és megszabadítottam, megfeddtem és nem volt közöttetek idegen [isten]. Ti nekem tanúk [vagytok], és én tanú, mondja JHVH az Isten. 13. Még a kezdetektől is nincs, aki kezeimből kihúzna. Megteszem majd, és ki fogja elfordítani azt? 14. Így szól JHVH az Isten, a titeket megváltó, Izrael Szentje: Értetek küldök Babilonba és fölbuzdítom mind a futókat és a kaldeusok hajókban fognak könyörögni. 15. Én JHVH, Szentetek, aki megmutatja (megtanítja) Izraelt, Királyotok! 16. Így szól JHVH, aki utat biztosít a tengerben és hatalmas ösvényt a vízben, 17. aki kivezeti a szekereket és lovat és erős tömeget, de elaludtak és nem fognak felkelni, kioltattak, mint a kioltott lámpabél 18. Ne emlékezzetek a korábbiakra és a régieket ne fontolgassátok! 19. Íme, újakat cselekszem, amelyek most jönnek létre, és most fogjátok megismerni azokat. És a pusztában utat készítek és a víztelenben folyókat. 20. Áld majd engem a mező vadja, szirének és a verebek lányai, mert vizet adtam a pusztában és folyókat a víztelenben, hogy megitassam fajtámat (nemzettségem), a választottakat, 21. népemet, amelyet megőriztem, hogy elbeszélje erényeimet. 22. Nem most hívtalak téged, Jákob, sem hogy elfáradj készítettelek, Izrael. 23. Nincsenek nekem juhaim égőáldozataid között, sem nem dicsőítettél engem áldozataiddal, sem nem fárasztottalak tömjénnel, 24. sem nem szereztél nekem pénzen füstölőt, sem nem vágytam áldozataid zsírját, hanem vétkeidben és igazságtalanságaidban állítottam eléd. 25. Én vagyok, én vagyok, aki törvénytelenségeidet eltörli, és egyáltalán nem fogok emlékezni. 26. De te emlékezz és ítéljük meg! Valld meg előbb törvénytelenségeidet, hogy igaznak nyilváníttassál. 27. Első atyáid és fejedelmeik vétkeztek ellenem, 28. és a fejedelmek beszennyezték szentségeim, és kiszolgáltattam Jákobot, hogy elpusztítsák, és Izraelt gyalázatra.

Ézsaiás 44.

1. Most pedig hallgass meg, szolgám Jákob és Izrael, akit kiválasztottam. 2. Így szól JHVH az Isten, a téged Alkotó és a méhből téged formáló: Még megsegíttetsz majd, ne félj, szolgám Jákob és a Szeretett Izrael, akit kiválasztottam. 3. Mert én a víztelenben járóknak vizet fogok adni szomjúságban, ráteszem majd a Szellemem magodra és áldásaimat gyermekeidre, 4. és mint fű a víz között fognak felkelni, és mint fűzfa a folyóvíznél. 5. Ez mondja majd: „Az Istené vagyok”, és ez kiált majd Jákob nevében, és a másik felírja majd: Az Istené vagyok, Izrael nevében. 6. Így szól az Isten, Izrael királya, az őt megmentő, JHVH Szabaóth: Én [vagyok] az első, és ezek után, felettem nincs Isten. 7. Ki úgy, mint én? Álljon fel, nevezze meg, és készítse el nekem, amiből embert alkottam örökre, és az eljövendőket mielőtt elérkeznének, adják hírül nektek! 8. Ne rejtsétek el! Nem hallottátok kezdettől és nem adtam hírül nektek? Ti tanúk vagytok, vajon van-e Isten felettem. És nem voltak akkor [hát]. 9. A formálók és vésők hiábavalóak mindnyájan, akik értelmük szerint készítenek [bálványt], amelyek nem fogják támogatni őket. De megszégyeníttetnek majd 10. mindnyájan az istent formálók és a haszontalanokat vésők, 11. és mindnyájan ahonnan lettek kiszáríttattak, és süketek gyűjtessenek össze az emberektől mindnyájan és álljanak elő együtt, szégyeníttessenek meg és szégyenüljenek meg együtt! 12. Mert vasat élesített egy mesterember, baltával megmunkálta azt és árral kifúrta azt, megmunkálta azt karjának erejével. És éhezni fog és megbetegszik majd, és egyáltalán nem iszik vizet. Kiválasztva 13. egy mesterember egy fát, felállította azt mértékkel és ragasztóval odaillesztette azt, mint férfi alakját készítette azt, és mint ember ékességét, hogy házában felállítsa azt. 14. Aki kivágta a fát a bozótból, amit JHVH ültetett és az eső nevelte fel, 15. hogy embereknek megégettetésre legyen. És véve belőle megmelegedett, és meggyújtva kenyereket sütöttek rajtuk. A maradékot pedig istenekké formálták, és imádják őket. 16. Aminek felét tűzben égették el és meggyújtva kenyereket sütöttek rajtuk. És húst sütve rajta megette és jóllakott. És melegedve mondta: Kellemes nekem, hogy megmelegedtem és tüzet láttam. 17. A maradékot pedig faragott istenné alkotta és hódolva borult le neki és imádkozik mondva: Húzz ki (a bajból) engem, mert Istenem vagy te! 18. Nem tudtak gondolkodni, mert megfosztattak a látástól, hogy szemeikkel lássanak, és hogy megértsék szívükkel. 19. És nem gondolta meg szívével sem nem gondolta át pszichéjében sem nem ismerte meg okosságával, hogy felét tűzben égette el és parazsán kenyereket sütött, és sütve húst evett és maradékát utálatossággá alkotta és hódolva leborulnak neki. 20. Tudjátok meg, hogy szívük hamu, és tévelyegnek, és senki se képes lelküket kimenteni. Nézitek, és nem mondjátok majd, hogy: „Hazugság [van] jobbomban?” 21. Emlékezz ezekre, Jákob és Izrael, mert szolgám vagy te. Szolgámmá formáltalak, és te, Izrael, ne feledkezz meg rólam! 22. Íme, ugyanis mint felhőt töröltem el törvénytelenségedet. Térj vissza hozzám, és meg foglak váltani téged! 23. Örvendezzetek egek, mert irgalmazott az Isten Izraelnek. Trombitáljatok, föld alapkövei, kiáltsatok, hegyek, örömöt, a dombok és minden fák őbenne, mert megváltotta az Isten Jákobot, és Izrael dicsőíttetik majd. 24. Így szól JHVH, a téged megváltó, és a méhből téged formáló: Én JHVH, aki mindeneket beteljesít, aki egyedül nyújtottam ki az eget, és aki megerősítettem a földet. Ki más 25. fogja szétszórni a hasból jövendölők jeleit és a szívből jósolókat, hátra fordítva az értelmeseket, és szándékukból bolondot csinálva 26. és aki szolgájának kijelentését megerősíti, és aki küldöttének szándékát igazolja? Aki mondja Jeruzsálemnek: Lakottá tétetik majd! És Júda városainak: Felépíttetnek majd, és aki pusztáit felállítja majd. 27. Aki mondja a mélységnek: Pusztává tétetsz majd, és folyóidat ki fogom szárítani. 28. Aki mondja Kürosznak, hogy „Törjön előre”, és „Minden szándékomat megteszi majd.” Aki mondja Jeruzsálemnek: „Felépíttetsz majd, és szent házamat meg fogom alapozni.”

Ézsaiás 45.

1. Így szól JHVH az Isten felkentemnek, Kürosznak, akinek megragadtam jobbját, hogy hallgassanak (legyenek engedelmesek) előtte a nemzetek, és hogy szétszaggassam a királyok erejét, kinyitom majd előtte az ajtókat, és a városok nem fognak bezáratni: 2. Én előtted fogok menni és a hegyeket elsimítom majd, a réz ajtókat össze fogom törni és a vasrudakat szétzúzom majd 3. és a sötétbe rejtett kincseket neked fogom adni, az elrejtett láthatatlanokat kinyitom majd neked, hogy megtudjad, hogy én JHVH az Isten, aki elhívtam neved, Izrael Istene. 4. Jákobért, szolgámért és Izraelért, a választottamért, én neveden hívlak majd téged és magamhoz fogadlak majd téged, pedig te nem ismertél engem. 5. Mert én JHVH az Isten, és felettem nincs több Isten, és te nem ismertél engem, 6. hogy megtudják napkeletről és nyugatról, hogy nincs felettem [Isten]. Én JHVH az Isten, és nincs több. 7. Én a világosságot és sötétséget alkotó, a békét csináló, és aki bajokat teremt. Én JHVH az Isten, aki mindezeket létrehozza. 8. Vigadozzon felülről az ég, és a felhők igazságosságot locsoljanak! Fakasszon a föld irgalmat és egyúttal igazságosságot növeljen! Én vagyok JHVH, aki téged megalkottalak. 9. Mi jobbat készítettem, mint fazekas sarát? Csak nem egész nap fogja szántani a földet a szántó? Csak nem mondja majd az agyag a fazekasnak: Mit csinálsz, hogy nem dolgozol és nincs kezed? 10. Aki mondja az apának: Mit fogsz nemzeni? És az anyának: Mit fogsz szülni? 11. Mert így szól JHVH az Isten, Izrael szentje, az eljövendőket megalkotó: Kérdezzetek fiaim és lányaim felől, és kezem munkáját hagyjátok rám. 12. Én alkottam a földet és az embert rajta, én a Kezemmel megerősítettem az eget, én minden csillagoknak parancsoltam. 13. Én fölkeltek igazságossággal egy királyt, és minden útjai egyenesek. Ez fölépíti majd városom és népem fogságát visszafordítja majd, nem váltságdíjjal sem ajándékokkal, mondta JHVH Szabaóth. 15. Így szól JHVH Szabaóth: Elfáradt Egyiptom és Etiópia kereskedése, és magasztos Sábai férfiak átkelnek majd hozzád és (rab)szolgáid lesznek majd, hátad mögött fognak követni bilincsekben könyörögve és leborulnak majd veled és imádkoznak majd veled, mert veled van az Isten, és mondani fogják: Nincs kívüled Isten. 15. Te Isten vagy ugyanis, és nem tudtuk, az Izrael szabadító Istene. 16. Megszégyeníttetnek majd és szégyent vallanak mind a vele szembeszegülők és szégyenbe jutnak majd. Újuljatok felém, szigetek! 17. Izrael megmentetik JHVH által örök szabadítással. Nem fognak megszégyeníttetni sem ne szégyeníttessenek meg beláthatatlan ideig. 18. Így szól JHVH, aki alkotta az eget – ez az Isten, aki megmutatta a földet, és aki alkotta, maga osztotta határokra, nem ürességre, hanem hogy lakják azt. – Én vagyok, és nincs több. 19. Nem titokban szóltam sem a föld sötétbe rejtett helyén. Nem mondtam [azt] Jákob magjának: Hiábavalót keressétek! Én vagyok, én vagyok JHVH, aki igazságosságot szól, és aki hírül adja a valóságot. 20. Gyűljetek egybe és érkezzetek ide, tanácskozzatok együtt, ó pogányok közül megszabadítottak! Tán nem tudták, akik a fát faragványként felemelik, és akik imádkoznak, mint istenekhez, akik nem szabadítanak? 21. Ha hírül adják majd, közelítsenek (csak), hogy megtudják együtt, hogy kezdettől fogva ki tette hallhatóvá mindezeket? Akkor hírül adatott nektek: Én [vagyok] az Isten, és nincs másik felettem. Igaz és szabadító nincs kívülem. 22. Forduljatok hozzám és meg fogtok szabadíttatni, ó földnek végei! Én vagyok az Isten, és nincs másik. 23. Magammal szemben esküszöm: Bizony számból igazságosság fog kijönni, és szavaim nem térnek majd vissza, mert Nekem fog meghajolni minden térd és vallást tesz majd minden nyelv Istennek 24. mondva: Igazságosság és dicsőség érkeznek majd felé, és megszégyeníttetnek majd mindnyájan, akik magukat kiválasztották. 25. JHVH által tétetnek majd igazságossá [övéi], és Istenben dicsőíttetnek majd meg Izrael fiainak minden magva.

Ézsaiás 46.

1. Ledőlt Bél, összetöretett Dágon, faragott képeik vadállatoké és barmoké lettek. Vigyétek őket megkötve, mint terhet elfáradva 2. és megéhezve és ellankadva nem erősek együtt, akik nem lesznek képesek megmenteni a harcból, hanem maguk is fogságba hurcoltattak. 3. Hallgassatok rám, Jákob háza és mindnyájan az Izrael maradéka, akik felemeltettetek a méhtől és megfenyíttettetek gyermekkortól. 4. Öregségig én vagyok, és amíg megvénülnétek, én vagyok. Én hordozlak titeket, én tettem és én kioldom majd, én fölveszlek és megmentlek majd. 5. Mihez hasonlítotok engem? Nézzétek, ügyesek legyetek, ti, akik tévelyegtek! 6. Ti, akik aranyat hordotok össze táskákból és súly szerint ezüst fog állni mérlegben, és akik aranyművest bíztak meg, kézzel készítetteket csináltak és leborulva hódoltak nekik. 7. Felemelik azt vállaikra, és mennek. Ha pedig felállítják, az ő helyén marad, egyáltalán nem fog elmozdulni. És aki kiáltana hozzá, egyáltalán nem hallja, a bajból nem menti ki őt. 8. Emlékezzetek ezekre és nyögjetek, változtassatok gondolkodásotokon (térjetek meg), ó tévelygők, forduljatok meg szívetekben! 9. És emlékezzetek a korábbiakra az ősidőktől, mert én vagyok az Isten, és nincs fölöttem több, 10. aki hírül adja a korábbiakat, a végsőket, mielőtt azok lennének, és egyszerre bevégzi. És mondtam: „Minden szándékom megáll majd, és mind, amiket csak határoztam, meg fogom tenni.” 11. Aki egy madarat hív napkeletről és távoli földről, amiről elhatároztam, szóltam és vezették, teremtettem és elkészítettem, elhozták őt és jó szerencséssé tettem útját. 12. Hallgassatok rám, akiknek szívük leromlott, akik távol vannak az igazságosságtól! 13. Közel hoztam igazságosságom és a tőlem való szabadulás nem fog késni. Sionba adtam szabadítást Izraelnek dicsőségre.

Ézsaiás 47.

1. Szállj le, ülj a földre, Babilon szűz leánya, menj be a sötétségbe, ó kaldeusok leánya, mert soha többé nem neveztetsz lágynak és előkelőnek! 2. Végy elő kézimalmot, darálj lisztet, hogy feltáruljon takaród, bárcsak láthatóvá lenne ősz hajad, csupaszítsd le a lábszárakat, szeld át a folyókat! 3. Fölfedetik majd szégyened, láthatóvá válnak majd gyalázatosságaid. Az igazat eltávolítom majd belőled, soha többé nem szolgáltatom ki az embereknek. 4. [Ugyanis ezt] mondta a téged megmentő JHVH Szabaóth, [ez] az ő neve, [aki] Izrael Szentje. 5. Ülj le bánkódva, menj be a sötétségbe, ó kaldeusok leánya, soha többé nem neveztetsz erős királyságnak! 6. Megharagudtam népemért, beszennyezted örökségemet. Én adtam kezedbe, de te nem adtál nekik irgalmat, a vént felette nagy igával terhelted. 7. És mondtad: Örök időre uralkodó leszek! Nem értetted meg ezeket szívedben sem nem idézted emlékezetedbe a végsőket. 8. De most hallgasd meg ezeket, ó előkelő [asszony], és aki biztonságban ül, aki ezt mondja szívében: „Én vagyok, és nincs más! Nem fogok özvegyként ülni sem nem ismerem meg az árvaságot.” 9. Most pedig hirtelen, egyetlen nap fog elérkezni rád ez a kettő. Özvegység és meddőség érkezik majd hirtelen rád varázslásodban, varázslóid erejében, 10 gonoszságod igen nagy reményében. Te ugyanis mondtad: „Én vagyok és nincs más.” Tudd meg, hogy ezek megértése és paráznaságod szégyen lesz neked. És mondtad szíveddel: „Én vagyok és nincs más.” 11. És pusztítás érkezik majd rád, és sehogyan se fogod megérteni, egy gödör, és beleesel majd abba. És nyomorúság érkezik majd rád, és egyáltalán nem leszel képes tiszta maradni. És hirtelen pusztítás jön rád, és egyáltalán nem érted. 12. Állj csak fel most varázslásaiddal és számtalan bűbájosságoddal, amiket ifjúságodtól tanultál, ha képes leszel hasznát venni! 13. Tanácsaid közt elfáradtál. Álljanak csak elő az ég asztrológusai és szabadítsanak meg téged, a csillagokat látók adják [csak] hírül neked, hogy minek kell terád jönni. 14. Íme, mindnyájan, mint a gallyak a tűzön elégettetnek majd és lelküket egyáltalán nem mentik ki a lángból. Mert tűz parazsát birtoklod, ülj [hát] rá azokra, 15. ezek lesznek segítségedre. Ifjúságodtól a varázslásban fáradoztál, [az] ember önmaga szerint kóborolt, de neked nem lesz szabadítás.

Ézsaiás 48.

1. Hallgassátok ezeket, Jákob háza, akik Izrael nevével neveztettek, és akik Júdából jöttök ki, akik JHVH, Izrael Istene nevére esküsztök, nem a valóságnak megfelelően és nem igazságosan emlékezve 2. és ragaszkodva a szent város nevéhez, és akik Izrael Istenére támaszkodtok, JHVH Szabaóth az ő neve. 3. Az előzőeket még hírül adtam, és számból kiment és hallható lett. Hirtelen cselekedtem és eljött. 4. Tudom én, hogy kemény vagy, és vas ín a nyakad, és homlokod réz. 5. Hírül is adtam neked régen, mielőtt eljön rád, hallhatóvá tettem számodra. Nehogy mondjad, hogy: „Bálványaim tették”, és ne mondjad, hogy: „A faragott és öntött képek hagyták meg nekem”. 6. Hallottatok mindent, és ti nem tudtátok. De mostantól hallhatóvá tettem az újakat is számodra, amiknek meg kell lenniük, és [korábban] mégsem mondtad. 7. Most történik és nem régen, a korábbi napokban nem hallottad azokat. Nehogy azt mond, hogy: „Igen, ismerem azokat”. 8. Nem ismerted és nem értetted sem nem nyílt fel füled kezdettől. Tudtam ugyanis, hogy megszegve megszeged majd, és az anyaméhtől törvénytelennek fogsz neveztetni. 9. Nevemért meg fogom mutatni neked haragom és dicsőséges [tetteimet] rád hozom majd, hogy nehogy [teljesen] kiirtsalak téged. 10. Íme, eladtalak téged nem pénzért, de kihúzlak majd téged a nyomor kemencéjéből. 11. Magamért teszem [ezt] veled, mert nevem megszentségteleníttetik, és dicsőségemet másnak nem adom majd. 12. Hallgass rám, Jákob és Izrael, akit én hívok! Én vagyok az első, és én vagyok az örökkévalóságba, 13. és kezem alapozta meg a földet, és Jobbom erősítette meg az eget! Hívom majd őket, és megállnak majd együtt 14. és összegyűjtetnek majd mindnyájan és meghallják majd. Ki adta hírül nekik ezeket? Téged szeretve megtettem óhajod Babilonon, hogy eltávolítsam a kaldeusok magvát. 15. Én szóltam, én hívtam, vezették őt és jó szerencséssé tettem útját. 16. Közeledjetek hozzám és hallgassátok ezeket! Kezdettől sem titokban szóltam sem a föld sötét helyén. Amikor megtörtént, ott voltam, és most JHVH küldött el engem és az ő Szelleme. 17. Így szól JHVH, a téged megszabadító, Izrael szentje: Én vagyok Istened, megmutattam neked, hogy megtaláld az utat, amelyben járni fogsz (járnod kell). 18. És ha meghallgattad volna parancsolataimat, békéd, mint folyóvíz lett volna, és igazságosságod, mint a tenger hulláma. 19. És magod, mint a homok lett volna, és méhed utódai, mint a föld pora. Még most sem irtatsz ki, sem nem veszik el előttem neved. 20. Jöjj ki Babilonból futva a kaldeusoktól! Öröm hangját adjátok hírül, és ez legyen hallható, vigyétek hírül a föld végéig, mondjátok: Megszabadította JHVH az ő szolgáját, Jákobot! 21. És ha megszomjaznak, a pusztán keresztül vezeti majd őket, a kősziklából fog vizet kihozni nekik. Meghasíttatik majd a kőszikla és víz folyik majd ki, és inni fog népem. 22. Nincs örömük az istenteleneknek, mondja JHVH.

Ézsaiás 49. (az elején Krisztusról van szó, aki Szolgának, Izraelnek, és a pogányok által “utáltnak” van nevezve)

1. Hallgassatok engem, szigetek, és figyeljetek, nemzetek! Hosszú időn keresztül felállítja majd [magát], mondja JHVH! Anyám méhétől hívta el nevemet, 2. és számat, mint éles szablyát rendelte el, és elrejtett engem kezének hajléka alá, elrendelt engem, mint választott nyilat és tegzében védelmezett engem. 3. És mondta nekem: „Szolgám vagy te, Izrael, és benned dicsőíttetem majd meg.” 4. És én mondtam: „Hiába és hiábavalóságra fáradoztam, és a semmire adtam oda erőmet; Ezért ítéletem JHVH-nál [van], és fáradozásom Istenem előtt.” 5. És most így szól JHVH, aki a méhből önmaga szolgájának formált, hogy magához gyűjtse Jákobot és Izraelt. – Összegyűjttetem majd és megdicsőíttetem majd JHVH előtt, és Istenem lesz az én erőm – 6. És mondta nekem: „Nagy [dolog] az [neked], hogy Szolgámnak neveztetsz, hogy felállítsd Jákob törzseit és Izrael szétszórtjait visszafordítsd. Íme, [egy] nemzetség (faj) Szövetségévé tettelek téged, hogy legyél a pogányok világosságára, szabadításra a föld legvégéig. 7. Így szól JHVH, Szabadítód, Izrael Istene: „Szenteljétek meg [azt, akinek] lelke megvettetett (v. aki megvetette lelkét), [aki] a pogányok, a fejedelmek szolgáinak utáltja! Királyok fogják meglátni őt és felkelnek (feltámadnak), fejedelmek és le fognak borulni előtte JHVH miatt. Mert Izrael szentje hű, és kiválasztottalak magamnak.”

8. Így szól JHVH: A megfelelő (elfogadott) időben meghallgattalak téged, és a szabadítás napján segítséget nyújtottam neked, és adtalak a nemzetek (pogányok) Szövetségévé, hogy helyreállítsd a Földet és a puszta örökségét örököld, 9. mondván a kötelékekben [levőknek]: Jöjjetek ki, és a sötétségben [lévőknek]: Láthatóvá tétetni! És minden útjaikon legeltetnek majd, és minden ösvényeken legelőik [lesznek]. 10. Nem fognak éhezni sem szomjazni, sem a hőség sem a nap [nem] veri meg őket, hanem a Könyörülő vigasztalni fogja és vizek forrásain keresztül vezeti majd őket. 11. És minden hegyet úttá teszek és minden ösvényt legelővé nekik. 12. Íme, ezek távolról jönnek, amazok északról, és emezek a tengerről, mások pedig a Perzsák földjéről. 13. Örvendezzetek, egek, és ujjongjon a föld, fakadjanak a hegyek vidámságot, és a dombok igazságosságot, mert az Isten irgalmazott népének és népe alázatosait megvigasztalta. 14. Pedig Sion ezt monda: Elhagyott engem JHVH, és megfeledkezett rólam a Létező. 15. Csak nem feledkezik meg az asszony kisgyermekeiről, hogy ne könyörülne méhe leszármazottain? De ha az asszony mégis elfelejtené ezeket, én nem fogok megfeledkezni rólad, mondja JHVH. 16. Íme, kezeimre rajzoltam (festettem) falaidat, és előttem vagy állandóan. 17. És akik által lerontattál hamar felépíttetsz majd, és a téged elpusztítók kijönnek belőled. 18. Emeld föl szemeidet körbe és nézd [csak] mindnyájukat, íme, összegyűltek és bementek hozzád. Élek én, mondja JHVH, hogy mindnyájukat magadra öltöd, és mint menyasszony díszét veszed magadra őket. 19. Mert pusztáid, és a lerontottak és ledőltek most szűk lesz a lakosoktól, és eltávolíttatnak majd tőled a téged elnyelők. 20. Mondják ugyanis majd füleidbe fiaid, akiket elveszítettél: Szűk nekem a hely, csinálj nekem helyet, hogy [itt] lakjak! 21. És így szólsz szívedben: Ki szülte nekem ezeket? Én ugyanis gyermektelen és özvegyasszony [voltam], de ezeket ki táplálta nekem? Pedig én elhagyattam egyedül, de ezek hol voltak nekem? 22. Így szól JHVH: Íme, felemelem a Kezemet a nemzetekre (pogányok), és [előre megbeszélt/ismertető] Jelemet a szigetekre, és kivezetik majd fiaidat ölükben, és lányaidat vállaikon hordozzák majd, 23. és királyok lesznek gondozóid, és elöljárók dajkáid. A föld színén arcra borulnak előtted és lábaid porát nyalják majd. És meg fogod érteni, hogy én [vagyok] JHVH, és nem fogsz megszégyeníttetni.

24. Csak nem veszi majd el valaki a Gigásztól (Óriástól) a hadi zsákmányokat? És ha valaki igazságtalanul foglyul ejtsen, talán megmenekül? 25. Így szól JHVH: Ha valaki foglyul ejti a Gigászt, hadizsákmányokat vesz majd. Elvéve [valamit] pedig az Hatalmastól (Erőstől) megmentetik majd. Én pedig ügyedet megítélem majd, és fiaidat kiszabadítom majd. 26. És a téged gyötrők megeszik majd saját húsukat, és mint újbort isszák majd meg vérüket és meg fognak részegedni, és érzékeli majd minden hús(test), hogy én JHVH [vagyok] Megmentőd és Jákob erejének felkarolója.

Ézsaiás 50.

50.1. Így szól JHVH: Milyen anyátok elbocsátó könyve, amivel elküldtem őt? Vagy miféle adóssággal adtalak el titeket? Íme, vétkeitekért adattatok el és törvénytelenségetek miatt küldtem el anyátokat. 2. Miért jöttem és nem volt ember? Hívtam és nem volt hallgató (engedelmes)? Talán nem képes Kezem kiszabadítani? Vagy nem vagyok [elég] erős kimenteni? Íme, fenyegetéssel elpusztítom a tengert és a folyókat pusztasággá teszem, és kiszáríttatnak majd halai, hogy ne legyen víz és elhullnak szomjúság által. 3. És sötétséggel fogom felöltöztetni az eget, és mint zsákot palástot húzok majd [rá].

(Itt kezdődik JHVH szolgájának szózata:)

4. JHVH megadja az oktatás nyelvét nekem, hogy tudjam idejét, amikor a beszédet szólni kell, reggel adta nekem, [és] fület ajándékozott, hogy halljak. 5. És JHVH tana felnyitja füleimet, én pedig nem engedetlenkedek, sem [nem] mondok ellene. 6. Hátamat ostorcsapásokra adtam, arcomat pedig pofonokra, nem fordítottam el arcomat a köpések szégyenétől. 7. És JHVH segítőm lett nekem, ezért nem szégyeníttettem meg, hanem arcomat, mint tömör sziklát (tömör sziklává) tettem, és megtudtam, hogy sohasem szégyenülök meg. 8. Mert Ő, aki igazzá nyilvánít, közelít hozzám. Ki ítélne meg engem? Állíttasson szembe velem! És ki az engem elítélő? Közeledjen hozzám! 9. Íme, JHVH segít nekem! Ki fog megkínozni engem? Íme, ti mindnyájan, mint ruha fogtok elkopni, és mint(ha) moly emésztene titeket. 10. Ki az, aki közöttetek féli JHVH-t? Hallgassa meg Szolgájának hangját! Azok, akik sötétségben vannak – nincs fény nekik; Bízzatok JHVH nevében és támaszkodjatok Istenre! 11. Íme, ti mindnyájan [akik] tüzet gyújtotok és megerősítitek a lángot. Menjetek tüzetek fényére, és a lángra, amit felgyújtottatok! Miattam lett ez nektek; fájdalomban fogtok feküdni.

Ézsaiás 51.

1. Hallgassatok engem, akik követitek az igazat és JHVH-t keresitek, tekintsetek a tömör sziklára (kemény kőszegélyre vagy járdaszegélyre), amit kivájtatok, és az árok gödrére, amit kiástatok. 2. Tekintsetek Ábrahámra, atyátokra, és Sárára, aki fájdalommal szült titeket. Mert egy[maga] volt, és kihívtam és megáldottam őt, szerettem és megsokasítottam őt. 3. És most vigasztalni foglak téged, Sion, és megvigasztaltam minden pusztáit és teszem majd pusztáit [olyanná], mint JHVH paradicsomát. Örömöt és ujjongást találnak majd benne, hálaadást és dicséret hangját. – 4. Hallgassatok engem, hallgassatok, én népem, és királyok, rám hallgassatok! Mert tőlem fog kimenni a Törvény, és ítéletem a nemzetek (pogányok) világosságára. 5. Gyorsan közeledik igazságosságom, és mint fény megy ki szabadításom, és karomban fognak remélni a nemzetek (pogányok). Kitartóan várnak engem a Szigetek és Karomban fognak reménykedni. 6. Emeljétek az égre szemeiteket és tekintsetek a földre alá, mert az ég, mint a füst megerősíttetett, a föld pedig, mint ruha elöregszik majd, a földet lakók pedig [pont] úgy, mint ezek elhullnak majd, de szabadításom örökre lesz, igazságosságom pedig soha nem ér véget. – 7. Hallgassatok, ítéletet ismerők, népem, akiknek szívetekben Törvényem! Ne féljétek az ember gyalázkodását, és megvetésük miatt ne győzettessetek le! 8. Ugyanis, mint ruha az idő által fölemésztetik majd, és mint gyapjú a moly által fölemésztetik majd. Igazságosságom pedig örökre lesz, szabadításom pedig nemzedékről nemzedékre. 9. Kelj fel, kelj fel, Jeruzsálem, és öltsd fel karod erejét! Kelj fel, mint a napok kezdetén, mint ősi nemzedékben! Nem te vagy 10. aki a tengert pusztává tette, a mélységek vizének sokaságát? Aki utat készített a tenger mélységén átkelésre megszabadítva 11. és megváltva? JHVH által ugyanis visszatérnek majd, és örömmel és örök ujjongással jönnek majd Sionba. Fejükön ugyanis ujjongás és dicséret [lesz], és öröm ragadja meg őket, elfutott a fájdalom, a szomorúság és a sóhajtozás.

12. Én vagyok, én vagyok a téged Vigasztaló, ismerd meg miért féltél rettegve a halandó embertől és ember fiától, akik elszáríttattak, mint fű. 13. És elfelejtetted Istent, az eget alkotót, és aki alapot vetett a földnek, és minden nap összes gyötrőid indulatának színétől féltél. Amilyen módon eldöntötte, hogy elvigyen téged, most hol van a téged kínzóknak indulata? 14. Szabadításod ugyanis nem marad el és nem fog késni. 15. Mert én [vagyok] Istened, aki felkavarja a tengert, és aki megzengeti hullámait, JHVH Szabaót (Σαβαὼθ) az én Nevem. 16. Beszédemet szájadba helyezem, és Kezem árnyéka alatt oltalmazlak téged, amely által felállítottam az eget és megalapoztam a földet. És mondja majd Sionnak: „Népem vagy te.” 17. Kelj fel, kelj fel, támadj fel, Jeruzsálem, aki JHVH kezéből megittad az indulat poharát! A bukás poharát ugyanis, az indulat poharát kiittad és kiürítetted. 18. És nem volt, aki téged vigasztal összes gyermekeidből, akiket szültél, és kezednek sem volt felemelője összes fiaid közül, akiket felemeltél. 19. Ezek ketten, akik szembeszegülnek veled (ez a két dolog van ellened) – Ki bánkódik majd veled? Esés és megsemmisülés, éhínség és kard. – Ki vígasztal majd téged? 20. Fiaid zavarban levők, mint a félig megfőtt répa fekszenek minden kijárat határán, JHVH indulatával teljesek, ellankadva JHVH az Isten által. 21. Ezért halld meg, aki megalázkodtál és megrészegedtél [de] nem bortól! 22. Így szól JHVH az Isten, aki megítéli népét: Íme, elvettem kezedből az esés poharát, az indulat serlegét, és többé nem folytatod, hogy igyad azt. 23. És a neked ártók, és a téged megalázók kezeibe vetem majd azt, akik mondták lelkednek: Hajolj meg, hogy áthaladhassunk! És vállaidat a földdel tetted egyenlővé a kívül átmenőknek.

Ézsaiás 52.

1. Kelj fel, kelj fel, Sion, öltsd fel erődet, Sion, és öltözd fel dicsőséged, Jeruzsálem [te] szent város! Körülmetéletlen és tisztátalan többé nem megy rajtad keresztül. 2. Rázd le a port és kelj fel; ülj le, Jeruzsálem! Vesd le nyakad kötelékét, ó hadifogoly, Sion lánya! 3. Mert ezeket mondja JHVH: Ajándékként adattatok el, és nem pénzzel fogtok megváltatni! 4. Így szól JHVH: Egyiptomba szállt le népem előzőleg, hogy ott tartózkodjon, és Asszíriába vitettek el erővel. 5. És most miért vagytok itt? Ezeket mondja JHVH. Mert elfogatott népem ajándékként (semmiért), csodálkozzatok és jajgassatok! Ezeket mondja JHVH. Miattatok folyamatosan káromoltatik nevem a nemzetek (pogányok) között. 6. Ezért azon a napon megismeri majd népem Nevemet, hogy én magam vagyok, aki szól: „Itt vagyok.” 7. Mint a jó idő a hegyeken, mint a békesség jó hírt vivőinek lábai, mint akik a javak jó hírét viszik, mert hallhatóvá teszem szabadításod mondván Sionnak: „Uralkodni fog Istened!” 8. Mert a téged őrizők hangja felemeltetett, és a hanggal együtt örvendeznek majd. Mert szemtől szembe meglátják majd, amikor JHVH könyörülni fog Sionon. 9. Fakadjanak örömöt együtt Jeruzsálem elhagyatott pusztái, mert könyörült rajta JHVH és megszabadította Jeruzsálemet. 10. És megmutatja majd JHVH az ő Karját, a Szentet, minden nemzetek előtt, és a föld minden végei meg fogják látni az Istentől való szabadítást.

11. Távozzatok, távozzatok, jöjjetek ki onnét és a tisztátalant ne érintsétek, jöjjetek ki közülük, különítsétek el magatokat, akik hordozzátok JHVH edényeit! 12. Mert nem zűrzavarral fogtok kimenni sem meneküléssel [nem] meneteltek majd, ugyanis előttetek fog menni JHVH, és aki titeket összegyűjt, JHVH, Izrael Istene.

13. Íme, Szolgám megérti majd és föl fog magasztaltatni és dicsőíttetik nagyon. 14. Ahogyan sokan álmélkodnak majd rajtad, – [épp] így külső megjelenésed az emberektől megvetett lesz és dicsőséged az emberektől [hiányos] -, 15. úgy csodálkoznak nagy nemzetek őrajta, és királyok fogják majd be szájukat. Mert, akiknek nem hirdettetett róla, meglátják majd, és akik nem hallották, fölfogják majd.

Ézsaiás 53.

1. Uram, ki hitt híradásunknak? És JHVH karja kinek tárult fel? 2. Hirdettük őelőtte mint gyermek(et), mint a szomjas földben lévő gyöker(et), nincs neki ábrázata sem dicsősége. És láttuk őt, és nem volt neki sem ábrázata sem szépsége. 3. Hanem minden emberrel szemben megvetett elmúló az ő ábrázata, egy csapásban lévő ember, aki tudja hordani a gyengeséget, mert odafordította arcát, mint megvetett, aki nincs számon tartva. 4. Ez hordja vétkeinket és értünk gyötörtetett, és mi úgy tartottuk, mint aki fájdalomban, csapásban, és nyomorúságban van. 5. Pedig ő törvénytelenségeink miatt sebesíttetett meg, és vétkeinkért gyengíttetett el. Békénk fenyítése rajta, sebei révén gyógyíttattunk meg. 6. Mindnyájan, mint juhok tévelyegtünk, az ember saját útján kóborolt. És JHVH bűneink miatt kiszolgáltatta (átadta) őt. 7. És mialatt kínoztatik nem nyitja ki száját. Mint a mészárlásra vezetett juh, és mint a bárány az őt nyíró előtt néma, így nem nyitja ki száját. 8. Megalázottságban elvétetett ítélete. Nemzedékét ki fogja elbeszélni? Mert élete fölemeltetik a földről, népem törvénytelensége miatt vitetett a halálba. 9. És sírjáért gonoszokat fogok adni, és haláláért gazdagokat. Mert törvénytelenséget nem cselekedett, sem csalárdság nem találtatott szájában. 10. És JHVH akarja őt megtisztítani csapások közül. Ha a vétekért adjátok, hosszú életű magot lát majd lelketek. És JHVH akarja 11. a gyötrelemből elvenni lelkét, megmutatni neki a világosságot, és értelmességgel formálni, igazzá nyilvánítani a sokaknak jól szolgáló igazat, és a vétkeiket ő viszi majd fel. 12. Ezért sokakat fog örökölni és az erősekét (v. erősek közül) hadizsákmányként oszt majd, amiért halálra adatott lelke és a vétkesek közé számláltatott. És sokak vétkét felvitte és vétkeikért kiszolgáltatott (átadatott).

Ézsaiás 54.

1. Örvendj, meddő, aki nem szülsz, ujjongásban törj ki és kiálts, aki nem vajúdtál, mert sokkal több az elhagyottnak gyermeke, mint akinek férje van, ugyanis JHVH szólt. 2. Tárd szélesre sátrad helyét, és a függönyeid, erősítsd meg; ne tartsd vissza! Hosszabbítsd meg kimért földterületed, és karóidat erősítsd meg! 3. Még jobbra és balra ki kell terjeszkedned, és magod nemzeteket fog örökölni, és elhagyottá tett városokat fogsz lakni. 4. Ne félj, hogy megszégyeníttettél, se ne szégyelld, hogy gyalázatot szenvedtél. Mert [az] ősi szégyent elfeleded majd és özvegységed szégyene sohasem jut majd emlékezetedbe. 5. Mert JHVH Alkotód, JHVH Szabaóth az Ő neve. És a téged kihúzó, Ő maga Izrael Istene, az egész földön [így] fog neveztetni. 6. Nem úgy, mint egy elhagyott asszonyt, mint félénk-szívű nőt hívott téged JHVH, sem úgy, mint ifjúságától gyűlölt asszonyt, mondta Istened. 7. Egy kevés ideig elhagytalak téged, és nagy irgalommal fogok könyörülni rajtad, 8. haragomban kevéssé elfordítottam arcom tőled, és örökkévaló irgalommal fogok könyörülni rajtad, mondta a téged kihúzó, JHVH. 9. A Noé [idejében] levő vizektől az enyém ez [az elhatározás]. Mivel megesküdtem neki abban az időben, [hogy] a föld ellen miattad többé nem fogok felgerjedni, sem fenyítésed miatt 10. a hegyek többé nem helyeztetnek át, sem dombjaid nem fognak elmozdíttatni, éppen így az irántad való kegyelem sem fog elfogyni, békéd szövetsége sohasem mozdul ki. Mondta ugyanis JHVH: Kegyelem [lesz] neked! 11. [Te] megalázott és ingadozó, [aki] nem vigasztaltattál, íme, köveidet rubinból készítettem neked és alapköveidet zafírból 12. és lehelyezem jáspisból sáncaidat és kapuidat kristálykőből, és zárt falaidat választott drágakövekből 13. és minden fiaid Istentől tanítottakként [lesznek] és gyermekeid nagy békében. 14. És igazságosságban építtetsz majd fel. Távozz az Igaztalantól és nem fogsz megijedni, és reszketés nem közelít majd hozzád. 15. Íme, általam prozeliták mennek majd oda hozzád és megmenekednek majd benned. 16. Íme, én megalkotlak majd (lakhatóvá teszlek) téged, nem úgy mint a rézműves, aki parazsakat fújtat, és edényeket hoz ki munkájára. De én nem pusztításra teremtettelek téged, hogy megronts 17. minden romlandó edényt. Az ellened állót nem teszem szerencséssé, és minden ellened felkelő hang ítéletre [kerül]. Közülük mindegyiket le fogod győzni, a büntetésre méltóid pedig köztük lesznek. Ez JHVH szolgálattevőinek az öröksége, és ti lesztek nekem igazak, mondja JHVH.

Ézsaiás 55.

1. Ó szomjazók, menjetek a vízre, és akik nem birtokoltok ezüstöt, menve vásároljatok és igyatok, pénz és ár nélkül, bort és kövéret! 2. Miért tisztelitek a pénzt és bajlódásotok nem jóllakásra? Hallgassatok rám és jókat fogtok lakmározni és lelketek javakban fog dőzsölni! 3. Figyeljetek füleitekkel és járjatok utjaim nyomában! Rám hallgassatok és lelketek javakban fog élni! És örök szövetséget kötök veletek, Dauid, a hűséges szentjei (szentségei) szerint. 4. Íme, tanúságként (martürion) adtam őt a nemzetek között, fejedelemként és parancsolva a nemzeteknek. 5. Nemzetek, amelyek nem ismertek téged, (bíróként) hívnak majd segítségül téged, és a népek, amelyek nem tudnak rólad, benned találnak majd menedéket Istenedért, Izrael Szentjéért, mert megdicsőített téged. 6. Keressétek az Istent és megtalálva őt, hívjátok segítségül (hatalmát)! Amikor pedig hozzátok közeledne, hagyja el útjait az istentelen és a törvénytelen férfi akaratát (szándékait) és forduljon vissza JHVH-hoz, és irgalmat fog nyerni, mert bőségesen megbocsátja majd vétkeiteket. 8. Ugyanis szándékaim (végzéseim) nem olyanok, mint a ti szándékaitok (végzéseitek), sem útjaitok olyanok, mint az én útjaim, mondja JHVH. 9. Hanem, amint távol van az ég a földtől, így távol van utam a ti útjaitoktól, és értelmetek az én értelmemtől. 10. Amint ugyanis, ha leszáll az eső és a hó az égből, és egyáltalán nem fordul vissza, amíg eláztatja a földet, és létrehozzon, és kihajtson, és magot adjon a vetőnek, és kenyeret eledelre, 11. éppen így lesz az én szavam (rhéma), ha az kijön számból, egyáltalán nem fordul vissza, amíg bevégezné, amiket csak akartam és megoldja (sikeressé teszi) útjaimat és parancsaimat. 12. Ugyanis vidámságban jöttök majd ki, és örömben taníttattok majd. Ugyanis a hegyek és dombok ugrándoznak majd titeket várva örömben és ágaival a mező minden fája tapsol majd, 13. és a cserje helyett ciprus növekszik majd, a csalán helyett pedig mirtusz. És JHVH névvé és örök jellé lesz és nem ér majd véget.

Ézsaiás 56.

1. Ezeket mondja JHVH: Őrizzétek az ítéletet, tegyetek igazságosságot! Szabadításom ugyanis elközelített, hogy eljöjjön, és irgalmam, hogy lelepleződjön. 2. Boldog férfi, aki megteszi ezeket, és az ember, aki megőrzi ezeket, és aki megtartja a szombatokat (sabbata), hogy ne szentségtelenítse meg, és aki megőrzi kezeit, hogy ne tegyen gonoszságot. 3. Ne mondja a JHVH-hoz ragaszkodó idegen: „Ki fog zárni tehát engem népéből?” És ne mondja az eunuch, hogy „Száraz fa vagyok.” 4. Ezt mondja JHVH: Az eunuchoknak, akik megőriznék szombatjaimat és azt választanák, amit én akarok, és ragaszkodnának szövetségemhez, adok nekik házamban és falamban megbecsült (híres) helyet, jobbat, mint a fiaké és lányoké, örök nevet fogok adni nekik, és nem ér majd véget. 6. És a JHVH-hoz csatlakozó idegeneknek, hogy szolgáljanak neki, és hogy szeressék JHVH nevét, hogy legyenek neki szolgáivá és szolgálóivá, és bárki, aki megőrzi szombatjaimat, hogy ne szentségtelenítse, és ragaszkodna szövetségemhez, 7. szent hegyemre viszem be őket és imádságom házában örvendeztetem majd meg őket. Égőáldozataik és áldozati felajánlásaik elfogadottak lesznek oltáromon. Házam ugyanis imádság házának fog neveztetni minden nemzeteknek, 8. mondta JHVH, aki összegyűjti Izrael szétszórtjait, mert gyűjtök majd hozzájuk összegyűjtötteket. 9. Minden vadállatok, gyertek, egyetek, a bozót minden vadállata! 10. Lássátok (Figyeljétek meg), hogy mindnyájan megvakíttattak, nem ismerték a meggondolást, mindnyájan néma kutyák, nem tudnak majd ugatni, ágyat álmodók, szunnyadást szeretők. 11. És a kutyák arcátlanok lelkükben, nem ismerve jóllakást. És gonoszok ők, nem ismerve értelmességet, mindnyájan útjaikat követték, mindegyik a maga módján.

Ézsaiás 57.

1. Figyeljétek, hogy pusztul az igaz, és senki se veszi szívébe, és igaz férfiak vesznek el, és senki se érti. Ugyanis az igaztalan színe elől vétetik el az igaz. 2. Temetkezési helye békében lesz, eltávolíttatott középről 3. De ti, közeledjetek ide, törvénytelenek fiai, házasságtörők és prostituáltak (paráznák) magja! 4. Miben élvezkedtetek? És kire nyitottátok fel szátokat? És kire nyújtottátok ki nyelveteket? Nemde a pusztulás gyermekei vagytok, [és] törvénytelen mag? 5. [Ti vagytok] akik a lombos fák alatt a bálványokat hívjátok, leölve gyermekeiket a szakadékos völgyekben a sziklák között. 6. Ez a te részed, ez a sorsod, és emezeknek ontottál italáldozatokat, és amazoknak felvitted áldozati ajándékodat. Ezek miatt tehát nem haragszom majd meg? 7. Magas és fölemelkedett hegyen, ott [van] a (nász)ágyad és oda vitted fel áldozataidat. 8. És ajtófélfád mögé tetted emlékeztetőidet. Azt gondoltad, ha tőlem eltávoznál, valami jobbat bírsz majd? Szeretted azokat, akik veled lefekszenek 9. és megsokasítottad paráznaságodat velük és sokat tettél a tőled távoliakért és nagyköveteket küldtél határaidon túl, és elfordultál és megalázott lettél egészen a Sírig (hádesz). 10. A hosszú utazásaid miatt elfáradtál és nem mondtad: „Abbahagyom, hogy visszanyerjem erőm!” mert ezeket cselekedted, ezért nem kérleltél engem 11. Te! Kitől remegve féltél, és hazudtál nekem, és nem emlékeztél rám, sem nem vettél elmédbe, sem szívedbe? Én is, amikor meglátlak téged, elnézek melletted (nem veszlek figyelembe) és engem nem féltél. 12. Én is hirdetni fogom igazságosságomat és gonoszságaidat, amelyek nem segítenek majd téged. 13. Amikor felkiáltasz, húzzanak ki téged a szorongattatásodból! Ugyanis ezeket mind a szél fogja felkapni, és a vihar fogja elvinni. De a hozzám ragaszkodók birtokolják majd a földet és örökölni fogják szent hegyemet. 14. És mondják majd: Tisztítsátok meg az utakat színe előtt, és távolítsátok el az akadályokat népem útjából! 15. Ezeket mondja JHVH, a Magasságos, az örökkévaló magasságokban lakó, szent a szentek között az Ő neve, a Magasságos Létező, a szentek között megpihenő, és aki a félénk szívűeknek türelmet ad és életet azoknak, akiknek szívük összetört. 16. Nem örökre fenyítelek majd titeket, sem nem folyamatosan haragszom majd rátok. A szellem ugyanis kimegy majd tőlem, és minden lélegzetet én alkottam. 17. A vétek miatt valami rövid időre megszomorítottam őt és megvertem őt és elfordult arcom tőle, és szomorúságba esett és ment komoran (mogorván) az ő útján. 18. Láttam útjait és meggyógyítottam és megszántam őt, és adtam neki valódi vigasztalást, 19. békét békére a távol és közellevőknek. És mondta JHVH: Meggyógyítom majd őket. 20. De az igazságtalanok úgy eltaszíttatnak, mint a hullámok és nem lesznek képesek megnyugodni. 21. Nincs örvendezés az istenteleneknek, mondta JHVH az Isten.

Ézsaiás 58.

1. Kiálts erővel és ne kíméljed, mint harsonát emeld fel hangodat, és add hírül népemnek vétkeit és Jákob házának törvénytelenségeit. 2. Napról-napra engem keresnek és útjaimat megismerni vágynak. Mint igazságosságot tevő nép, és aki Istenének ítéletét nem hagyja el, kérve most igazságos ítéletet, és Istenhez közelíteni vágynak. 3. Mondva: Miért böjtölünk és nem láttad? Megaláztuk lelkünket és nem tudtad? Böjtjeitek napjain ugyanis [saját] akaratotokat találjátok, és mindazokat, akik kezetek alatt vannak, veritek. 4. Ha ítéletek és harcok miatt böjtöltök és ököllel veritek az alacsonyt, miért böjtöltök nekem, mint ma teszitek, hogy hallható legyen kiabálásban hangotok? 5. Nem ezt a böjtöt választottam (magamnak) és napot, melyen megalázza az ember az ő lelkét. Sem [úgy], hogy mint gyűrűt hajlítanád nyakad, és hogy zsákot és hamut teríts a földre, sem az ilyen böjtöt [nem] fogjátok elfogadottnak hívni. 6. Nem ilyen böjtöt választottam (magamnak), mondja JHVH, hanem oldj föl minden igazságtalan köteléket, bontsd fel a szerződések erejének hurkait, bocsásd el az összetörteket szabadsággal, és szaggass szét minden igazságtalan írásosat! 7. Törd meg az éhezőnek kenyered, és a tető nélküli szegényeket vidd be házadba! Ha meztelent lássál, öltöztesd fel, és magod (utódod) házához tartozókból levőket ne nézd le! 8. Akkor korai esőként fakad fel fényed, és gyógyulásaid hamar fel fognak kelni, és eléd jön majd, teeléd igazságosságod és Isten dicsősége körülövez majd téged. 9. Akkor kiáltani fogsz, és az Isten meg fogja hallgatni. Még a magáét fogja mondani [az ember és közbeszól]: Íme, itt vagyok! Ha eltávolítod tőled a köteléket, és a kinyújtott kezeket, és a zúgolódás szavát 10. és az éhezőnek kenyeret adjál lelkedből, és a megalázott lelket betöltsed, akkor felkel majd sötétben fényed, és sötétséged, mint dél. 11. És Istened veled lesz mindenkor. És éppen úgy fogsz betöltetni, mint lelked vágyakozik, és csontjaid meghíznak majd, és leszel, mint megáztatott kert, és mint forrás, amelynek nem fogy vize, és csontjaid, mint valami növény kihajtanak és meghíznak majd, és nemzedékek nemzedékeit fogják örökölni. 12. És megépíttetnek a te örök pusztáid és lesznek alapköveid örökkévalók nemzedékről nemzedékre. És neveztetsz: Kerítések építőjének és az ösvények közöttük nyugodjanak. 13. Ha elfordítsad lábadat a szombatoktól, hogy ne tegyed [saját] akaratod a szent napon és előkelőknek hívod a szombatokat, szentekként Istenednek, és nem emeled lábadat munkára, sem nem beszélsz majd haraggal szájadból beszédet, 14. és JHVH-ban bízó leszel, és [akkor] felvisz majd téged a föld javaira, és Jákobnak, atyádnak örökségével táplálgat majd. Ugyanis JHVH szája szólta ezeket.

Ézsaiás 59.

1. Egyáltalán nem lenne képes JHVH keze megmenteni? Vagy megnehezítette fülét, hogy ne hallana? 2. [Nem,] hanem vétkeitek vetnek távolságot köztetek és Isten közé, és vétkeitekért fordult el arca tőletek, hogy ne könyörüljön. 3. Kezeitek ugyanis bemocskoltatva vérrel és ujjaitok bűnökben, ajkatok pedig törvénytelenséget szólt és nyelvetek igazságtalanságot gyakorol. 4. Senki se szól igazat, se nincs valódi ítélet. Hiábavalókban bíztak és üreseket szóltak, mert gyötrelmet fogannak és szülnek törvénytelenséget. 5. Áspiskígyók tojásait költötték ki és felállított pókhálót szőnek. És aki készülne, hogy egyen tojásaik közül összetörve záptojást talál, és benne baziliszkuszt. 6. Az általuk felállítottból nem lesz ruha, munkájukból senki sem öltözik fel. Munkájuk ugyanis törvénytelenség munkája. 7. Lábaik pedig a gonoszságra futnak, gyorsak vért ontani. És gondolataik oktalanság gondolatai, útjaikban összetörtség és nyomorúság [van]. 8. És a béke útját nem ismerték, és útjaikban nincs ítélet. Ösvényeik ugyanis letérők (önmagából kifordulók, lázadók), amin áthaladnak, és nem ismerik a békét. 9. Ezért eltávozott az ítélet tőlük, és az igazságosság egyáltalán nem ragadja meg őket. Fényüket várva sötétségként lett nekik, világosságra várva [immár] öregkorba jutottak. 10. Tapogatóznak majd, mint a vakok a falat, és úgy tapintgatnak, mint akiknek nincsenek szemei. És felbuknak majd délben úgy, mint éjfélkor, [és] siránkozni fognak, mint a meghalók. 11. Mint a medve, és mint a galamb együtt jönnek majd. Vártunk ítéletet és nincs. A szabadítás távolra távozott tőlünk. 12. Ugyanis sok a mi törvénytelenségünk előtted, és vétkeink szembeszálltak velünk. Ugyanis törvénytelenségünk bennünk, és gonoszságainkat ismertük. 13. Istentelen módon éltünk és hazudtunk, és hátra távoztunk Istenünktől. Igazságtalanokat beszéltünk és engedetlenek voltunk, gonosz beszédeket fontoltunk és gondoltunk szívünkből. 14. És eltávolítottuk hátra az ítéletet, és távolra távozott az igazságosság, mert elpusztult útjaikban az igazság, és az egyenes [utakon] nem tudtak átmenni. 15. És az igazságot fellógatták, és elmozdították az értelmet, hogy belássanak. És látta JHVH, és nem tetszett neki, hogy nincs ítélet. 16. És látta és nem volt (egy) férfi, és szemlélte és nem volt a Pártfogó, és Karjával oltalmazta meg őket és könyörülettel erősítette. 17. És mint páncélt öltözte fel az igazságosságot, és felvette a Szabadítás sisakját fejre és a bosszúállás ruhájába öltözködött, és a palástot, 18. mint büntető viszonzást, szégyent az ellenségeknek. 19. És félik majd nyugatról JHVH nevét és napkeletről a dicsőséges Nevet. Ugyanis, mint heves folyóvíz fog érkezni a harag JHVH-tól, indulattal fog érkezni. 20. És érkezni fog Sionért a Szabadító, és el fogja fordítani az istentelenséget Jákobtól. 21. És ez nekik a tőlem való Szövetség, mondta JHVH. A Szellem, az Enyém, ami rajtad van, és a kijelentések, amiket szádba adtam, egyáltalán nem fogynak el szájadból és magod szájából, JHVH szólt ugyanis, mostantól mindörökké.

Ézsaiás 60.

1. Világíts, világíts, Jeruzsálem, ugyanis megérkezett fényed, és JHVH dicsősége rajtad felkelt. 2. Íme, sötétség és félhomály fedi majd be a földet a nemzetekre. De rajtad láthatóvá lesz JHVH, és dicsősége rajtad meg fog jelenni. 3. És királyok jönnek majd fényedhez és nemzetek ragyogásodhoz. 4. Emeld fel körbe szemeidet és nézd [hogyan] gyűltek egybe gyermekeid. Íme, már mind megérkeztek fiaid távolról, és lányaid vállakon emeltetnek. 5. Akkor látni fogod és megijedsz és álmélkodsz majd szívvel, hogy tehozzád jön majd a tenger gazdagsága, a nemzeteké és a népeké. És eljönnek majd hozzád 6. tevék nyájai, és beborítanak majd Madiám és Gaifa tevéi. Mindnyájan Sábából jönnek majd hordozva aranyat és tömjént hoznak majd, és JHVH szabadításának jó hírét hirdetik majd (euangelizontai). 7. És Kédár összes juhai hozzád gyűjtetnek majd, és Nabáióth kosai eljönnek majd hozzád, és elfogadottakként vitetik majd fel oltáromra, és imádságom háza megdicsőíttetik majd. 8. Kik ezek, mint a felhők repülnek, és mint a galambok fiókákkal? 9. Engem vártak a szigetek, és Tarzisz hajói az elsők közt, hogy gyermekeidet távolról hozzák, és az ezüstöt és aranyat velük, JHVH szent nevéért és [mert] Izrael Szentje dicsőséges. 10. És az idegenek építik majd föl falaidat, és királyaik melléd állnak majd. Haragomért ugyanis megvertelek téged, és irgalmamért szerettelek téged. 11. És fölnyittatnak majd kapuid mindenkor, nappal és éjjel nem fognak bezáratni, hogy hozzád vigyék a nemzetek erejét, és a királyokat, akik elvezettek. 12. A nemzetek és a királyok, amelyek nem szolgálnak téged, el fognak veszni, és a nemzetek pusztává pusztíttatnak. 13. És Libanon dicsősége hozzád fog érkezni ciprussal, fenyővel és cédrussal együtt, hogy dicsőítse szent helyemet. 14. És rettegve jönnek majd hozzád a téged megalázók és felingerlők fiai, és neveztetsz JHVH Városának, Izrael Szentje Sionjának. 15. Amiért elhagyottá és gyűlöltté váltál, és nem volt Segítő, [ezért] örökkévaló ujjongássá teszlek majd téged, örömmé nemzedékről nemzedékre. 16. És nemzetek tejét fogod szopni, és királyok gazdagságát fogod enni. És meg fogod érteni, hogy én JHVH [vagyok] Szabadítód és a téged Kimentő, Izrael Istene. 17. És a réz helyett aranyat hozok majd neked, a vas helyett pedig hozok majd neked ezüstöt, a fák helyett pedig hozok majd neked rezet, a kövek helyett pedig vasat. És adom majd elöljáróidat békében és felügyelőidet (episzkoposz) igazságosságban. 18. És nem fog hallatszani többé igazságtalanság földedben, sem összetörtség, sem nyomorúság határvidékeiden, hanem neveztetsz majd: „Szabadítás a falaid, és Pecsétgyűrű (vésett ábra) a kapuid”. 19. És nem a Nap lesz neked a nappal fénye, sem a Hold felkelése [nem] világít majd neked éjjel, hanem JHVH lesz örökkévaló fényed és az Isten a te dicsőséged. 20. Ugyanis a nap nem nyugszik le neked, és a hold neked nem fog elfogyni. Ugyanis JHVH lesz örökkévaló fényed és betöltetnek majd gyászod napjai. 21. És a néped mind igaz(ságos), és korszakokon át fogják örökölni a földet, megőrizve az ültetést, kezeiknek munkáit dicsőségre. 22. A csekély is ezrekké lesz és a legkisebb nagy nemzetté. Én JHVH idejében összegyűjtöm majd őket.

Ézsaiás 61.

1. JHVH szelleme rajtam, amiért felkent engem. Örömhírt hirdetni a szegényeknek küldött el engem, meggyógyítani a szívükben összetörteket, hirdetni a hadifoglyoknak elengedést, és a vakoknak újralátást, 2. hívni JHVH elfogadott esztendejét és a viszonzás napját, minden szomorút (gyászolót) vigasztalni, 3. Sion gyászolóinak a hamu helyett dicsőséget adni, az öröm balzsamát a gyászolóknak, a dicsőség öltözékét a fásultság szelleme helyett. És igazságosság nemzedékeinek fognak nevezni, JHVH ültetvénye dicsőségre. 4. És fölépítik majd az örök pusztaságokat, a korábban elpusztítottak fölállnak majd. És megújítják majd a puszta városokat, elpusztított [helyeket] nemzedékekre. 5. És idegenek fognak eljönni, hogy legeltessék juhaidat, és idegen szántóvetők és szőlőművesek. 6. Ti pedig JHVH papjainak fogtok neveztetni, Isten (papi) szolgáinak. Nemzetek erejét eszitek majd és gazdagságukban fogtok csodáltatni. 7. Így, másodszor fogják örökölni a földet, és örökkévaló öröm fejük fölött. 8. Én ugyanis JHVH az igazságosságot szerető vagyok, és aki gyűlöli az igazságtalanból való zsákmányokat. És bajlódásukat az igazaknak fogom adni és örök Szövetséget fogok kötni velük. 9. És ismertetni fog a nemzetek között magjuk és leszármazottaik. Mindenki, aki látja őket, megismeri őket, hogy ezek az Isten által áldott mag (utód). 10. És örömmel örvendeznek majd JHVH-ban. – Ujjong lelkem JHVH-ban. Ugyanis felöltöztetett engem a szabadulás ruhájába és az öröm tunikájába (kithon), [és] mint vőlegényt, fejpánttal (mitrával) övezett körül engem, és mint menyasszony dísszel ékesített fel engem. 11. És ahogy a föld virágokat növeszt és amint a kert magjait, így fakaszt majd JHVH igazságosságot és örömujjongást minden nemzetek előtt.

Ézsaiás 62.

1. Sionért nem fogok hallgatni és Jeruzsálemért nem nyugszom majd, hogy mint fény jöjjön ki igazságosságom, szabadításom pedig, mint fáklya égjen majd. 2. És látni fogják a nemzetek igazságosságodat és királyok dicsőségedet, és nevedet újként fogja nevezni, amire JHVH nevezi majd őt. 3. És szépség koszorúja leszel JHVH kezében és a királyság diadémja Istened kezébe. 4. És soha többé nem neveztetsz: „Elhagyott”-nak, és földed nem neveztetik majd „Pusztaság”-nak. Ugyanis így fog neveztetni: „Én Akaratom”, és földed: „Lakott föld”. 5. És ahogy az ifjú együtt lakik a szűzzel, így laknak majd fiaid veled. És lesz, mint ahogy örvendezik majd a vőlegény a menyasszonyban, így örvendezik majd JHVH benned. 6. És falaidra, Jeruzsálem, őrséget állítottam egész nap és egész éjjel, akik nem hallgatnak majd mindvégig, emlékeztetve JHVH-ra. 7. Ugyanis nincs hozzátok hasonló, ha Ő elrendezi és dicséretté teszi Jeruzsálemet a földön. 8. Megesküdött JHVH jobb kezével szemben és karjának hatalmával szemben: Bizony többé nem adom búzádat és étkeidet ellenségeidnek, és bizony többé nem isszák borodat idegen fiak, amellyel vesződtél. 9. Hanem akik valójában összegyűjtik megeszik majd azokat és dicsérik majd JHVH-t, és akik összegyűjtik megisszák majd azokat szentjeimnek udvaraiban. 10. Menjetek át kapuimon és készítsetek utat népemnek és hányjátok el a köveket az útról! Emeljetek fel ismertetőjelet a nemzeteknek! 11. Ugyanis íme, JHVH hallhatót cselekedett a föld végéig, mondjátok Sion lányának: „Íme, Szabadítód jön hozzád, saját jutalmát bírja és munkája szeme előtt.” 12. És szent népnek hívja majd őt, JHVH által megváltottnak, ugyanis neveztetsz majd „Megkeresett Város”-nak és nem „Elhagyott”-nak.

Ézsaiás 63.-64.

1. Ki ez, aki Edomból jön, skarlátvörös ruhákban Boszorból, oly ékes ruhában, hevességgel és erővel? Én az igazságosságot és szabadítás ítéletét fontolgatom. 2. Miért vörösek ruháid és öltözeteid, mint a megtaposott szőlőprés? 3. Telve eltaposottal, és a nemzetek között nincs (egy) férfi velem, és eltapostam őket indulattal, és mint a földet, összetörtem őket, és a földbe vittem le vérüket. 4. Ugyanis eljött a viszonzás (bosszú) napja hozzájuk, és a megváltás esztendeje itt van. 5. És rátekintettem, és egyáltalán nincs segítő. És figyeltem, és senki se karolta fel [őket]. És megszabadította őket Karom, és indulatosságom előállt. 6. És eltapostam őket haragommal, és levittem vérüket a földbe. 7. Emlékezetembe idéztem JHVH irgalmát, JHVH erényei (kiválóságai) mindenekben, [mindazokban,] amikben JHVH visszafizet nekünk. JHVH jó bíró Izrael házához, irgalma szerint lát el minket, és igazságosságának sokasága szerint. 8. És mondta: Nemde népem ők? Gyermekek, akik egyáltalán nem lesznek elutasítva? És Ő lett nekik szabadításul 9. minden szorongattatásból. Sem követ, sem angyal, hanem ő maga, JHVH szabadította meg őket szeretete és kegyelme által. Ő maga váltotta meg őket, felvette és felemelte őket a korok (őskor) minden napján. 10. Ők pedig engedetlenkedtek és haragra ingerelték a szellemet, az ő Szentjét. És ellenség gyanánt fordult feléjük, és ő maga vívta őket. 11. És emlékezetbe idézte az őskor napjait, [ő] aki a juhok pásztorát felhozta a földből. Hol van az Isten, aki beléjük [adta] a szent szellemet? 12. Aki Mózest Jobbkézzel vezette, az ő dicsőségének Karjával? Legyőzte a vizet Orcája előtt, hogy örök nevet csináljon neki. 13. Úgy vezette őket a mélységen keresztül, mint a lovat a pusztában, és nem fáradtak el. 14. És mint a barmokat a síkságon át, szellem szállt alá JHVH-tól és kalauzolta őket. Így vezetted népedet, hogy dicsőséges nevet csinálj magadnak. 15. Fordulj hozzánk az égből és nézd szentséged és szánakozásod, hogy elviseltél minket. 16. Ugyanis te a mi Atyánk vagy, mert Ábrahám nem ismert minket, és Izrael nem ismert minket, hanem te, ó JHVH, [vagy] a mi Atyánk! Szabadíts ki minket, kezdettől rajtunk van neved. 17. Miért térítettél el minket, ó JHVH, utadról, [és] megkeményítetted szíveinket, hogy ne féljünk téged? Fordulj hozzánk szolgáidért, örökséged törzséért, 18. hogy örököljünk egy keveset szented hegyéből, ellenfeleink eltaposták szentélyedet. 19. Olyanok lettünk, mint kezdetben, amikor nem vezettél minket, sem nem hivatott le ránk neved. Ha kinyitod az eget, tőled való reszketés fogja el a hegyeket, és el fognak olvadni, 64.1 mint [ahogy] a tűztől a méhviasz megolvad. És tűz fogja elégetni az ellenszegülőket, és nyilvánvaló lesz JHVH neve ellenségei között. Orcádtól nemzetek fognak megrémülni 2. Amikor dicsőségeseket teszel, tőled való reszketés fogja majd el a hegyeket. 3. Öröktől fogva nem hallottunk, sem szemeink nem láttak Istent rajtad kívül és tetteid, amelyeket tenni fogsz azokkal, akik kegyelemre kitartóan várnak. 4. Ugyanis találkozni fog azokkal, akik igazságosat tesznek, és akik emlékezetükbe idézik útjaidat. Íme, te megharagudtál, és mi vétkeztünk. Ezért tévelyegtünk. 5. És lettünk mindnyájan, mint tisztátalanok, [és] minden mi igazságosságunk, mint a havibajos asszony rongya. És törvénytelenségeink miatt, mint levelek hullottunk le, így a szél visz majd el minket. 6. És nincs, aki segítségül hívná neved, és aki megemlékezne pártodon állva. Mert elfordítottad arcod tőlünk és vétkeinkért átadtál minket. – 7. És most, ó JHVH, Atyánk [vagy] te, mi pedig sár, kezed munkája mindnyájan. 8. Ne haragudj ránk nagyon, és vétkeinkre ne emlékezz ezennel. És most tekints ránk, mert néped [vagyunk] mi mindnyájan! 9. Szent(ség)ed városa elhagyatott lett, Sion mint puszta lett, Jeruzsálem átokká. 10. A Ház, a mi szent(ség)ünk, és a dicsőség, amit megáldottak atyáink, elszenesedetté lett, és minden dicsősége összeomlott. 11. És mindezekben visszatartottad magad, ó JHVH, és hallgattál és megaláztál minket nagyon.

Ézsaiás 65-66.

1 Láthatóvá váltam az engem nem keresőknek, megtalálni hagytam magam az utánam nem kérdezőknek. Mondtam: „Íme, itt vagyok! A népnek, amely nem hívta az én nevem 2. [Ezzel szemben viszont] kitártam kezeimet egész napon az engedetlen és ellenszegülő nép felé, akik nem mentek az igazi útra, hanem az ő vétkeik után. 3. Ez a nép folytonos haragra ingerlő előttem, áldoznak a kertekben ők, és füstölögtetnek a démonoknak a téglákon, a lét nélkülieknek. 4. És a sírboltokban és barlangokban alszanak (jós)álmokért, lakomázva sertéshúst és áldozatok levesét, minden edényeik szennyesek. 5. Ezt mondják: „Távozz messze tőlem, ne közelíts hozzám, mert tiszta vagyok!” Ez indulatom füstje, minden nap tűz lángol benne. 6. Íme, megíratott előttem: „Nem fogok hallgatni, amíg vissza nem fizetem ölükbe. 7. A vétkeiket és atyáik vétkét, mondja JHVH, akik füstölögtettek a hegyeken, és a dombokon gyaláztak engem, visszafizetem tetteiket ölükbe.” 8. Így szól JHVH: „Mint ahogy bogyó találtatik a (szőlő)fürtben és azt mondják: Ne pusztítsd el, mert JHVH áldása van benne, így teszek majd a nekem szolgálóért, ezért semmiképpen nem veszítem el majd mindegyiket. 9. És magot (utódot) hozok majd ki Jákobból és Júdából, és örökli majd szent hegyemet, és választottaim és szolgáim fogják örökölni, és ott laknak majd. 10. És a csalitban lesznek a nyájacskák lakhelyei, és Ákor vízmosása [lesz] a csordák nyugalma az én népemnek, akik kerestek engem. 11. Ti pedig engem elhagyók, és szent hegyemet feledők, és a démonnak asztalt készítők, és akik kiöntött italt töltöttetek a jószerencsének, 12. én kiszolgáltatlak titeket a kardnak, mindnyájan a mészárlásban hullotok majd el, mert hívtalak titeket és nem engedelmeskedtetek, szóltam és szándékosan nem hallottátok, és a gonoszat tettétek előttem, és amiket nem tanácsoltam, [azt] választottátok.” 13. Ezért ezeket mondja JHVH: “Íme, a nekem szolgálók esznek majd, ti pedig éhezni fogtok. Íme, a nekem szolgálók isznak majd, ti pedig szomjazni fogtok. Íme, a nekem szolgálók örvendeznek majd, ti pedig megszégyeníttettek majd. 14. Íme, a nekem szolgálók ujjonganak majd örömben, ti pedig szívetek fájdalma miatt fogtok kiáltani, és a szellem összezúzása miatt fogtok jajgatni. 15. Választottaimnak hizlalására fogjátok ugyanis neveteket hátrahagyni, titeket pedig meg fog ölni JHVH.” De a neki szolgálók új névvel neveztetnek, 16. [ezzel] áldatnak meg a földön. Ugyanis a valódi (igazi) Istent fogják áldani, és akik esküsznek, a valódi (igazi) Istenre esküsznek majd. Ugyanis elfelejtik majd a korábbi szorongattatásukat, és a szívükben sem fog felmerülni. – 17. Ugyanis új ég és új föld lesz, és a korábbiak egyáltalán nem jutnak emlékezetbe, sem nem jönnek szívükbe, 18. hanem örömöt és örömujjongást találnak majd benne. Mert íme, Jeruzsálemet én örömujjongássá teszem, és népemet örömmé. 19. És ujjongok majd Jeruzsálemben és vigadozok majd népemben, és többé nem fog benne siránkozás hangja, se kiáltás hangja [hallatszani]. 20. És egyáltalán nem lesz ott [ideje előtt meghaló] éretlen és [olyan] öregember, aki nem tölti be idejét. A fiatal ugyanis százéves lesz, a meghaló bűnös pedig százéves és átkozott is lesz. 21. És fölépítik majd a házakat és benne lakoznak majd, és szőlőskerteket ültetnek majd és maguk fogják megenni gyümölcsüket. 22. És egyáltalán nem építenek majd [arra, hogy] mások lakjanak majd benne, és egyáltalán nem ültetnek majd [arra, hogy] mások egyék majd meg. Népemnek napjai ugyanis az élet fájának napjai szerint lesznek, gyötrelmeiknek munkái (művei/tettei) elöregszenek (elkopnak) majd. 23. Választottaim pedig nem fognak a hiábavalóságra fáradni, sem nem szülnek majd gyermekeket átokra, mert áldott a mag Isten által, és unokáik (leszármazottaik) velük lesznek. 24. És lesz, [hogy] mielőtt kiáltanak, én meghallgatom, még mondják sajátjukat [mikor már] mondani fogom: „Mi van?” 25. Akkor a farkasok és bárányok együtt legeltetnek majd, és az oroszlán, mint ökör szalmát eszik majd, a kígyó pedig földet, mint kenyeret. Nem fognak ártani, sem kárt okozni szent hegyemen, mondja JHVH.

66. 1. Így szól JHVH: Az ég trónom nekem, a föld pedig lábaim zsámolya. Milyen házat fogtok építeni nekem? Vagy milyen a nyugalmam helye? 2. Mindezeket ugyanis kezem alkotta, és mindezek enyéim, mondja JHVH. És kire tekintsek rá, hacsak nem az alacsonyra és csendesre és beszédeimet remegőre? 3. A törvénytelen pedig, aki nekem borjút áldoz, [olyan,] mint a kutyát megölő, a lisztet felvivő pedig, mint [aki] sertésvért [visz], az emlékeztető tömjént adó, mint [a] káromló. És ezeknek útjaikat választották és az ő utálatosságaikat (bálványaikat), amiket lelkük akart. 4. Én is az ő kigúnyolásukat fogom választani, és bűneiket visszafizetem nekik. Mert hívtam őket, és nem engedelmeskedtek, szóltam és nem hallották meg, és a gonoszat tették előttem, és amiket nem tanácsoltam, [azt] választották. 5. Hallgassátok JHVH kijelentését [ti,] az ő beszédét remegők! Mondjátok el testvéreinknek, a minket gyűlölőknek és utálóknak, hogy JHVH neve dicsőíttessék, és örömükben jelenjen meg. Ezek [pedig, a minket gyűlölők] meg fognak szégyeníttetni. 6. Kiáltás hangja a városból, hang a szentélyből, JHVH hangja megfizeti az ellenszegülők bérét. 7. Mielőtt vajúdott, hogy szülne, mielőtt fájdalmak gyötrelmei jöttek, kifutott és egy férfit szült. 8. Ki hallott ilyet, és ki látott így? Valóban egy nap szül a föld, és tényleg egyszerre született meg egy nemzet? Mert vajúdott és megszülte Sion az ő gyermekeit. 9. Én pedig ezt a várakozást adtam, és nem emlékeztél rá, mondta JHVH. Íme, nemde én tettem szülővé és meddővé? Mondta Isten. 10. Örvendj, Jeruzsálem, és ünnepeljetek őbenne, mindnyájan ti őt szeretők, örüljetek örömmel mindnyájan, akik szomorkodtok rajta, 11. hogy szopjatok és betöltessetek vigasztalásának emlőjéből, hogy mellet szopva lakmározzatok dicsőségének bevonulásától! 12. Mert ezeket mondja JHVH: Íme, én őbeléjük fordítom a nemzetek dicsőségét, mint a béke folyóvizét és kiárasztva, mint patakokat. Gyermekeik vállakon emeltetnek majd és térdeken vigasztaltatnak majd. 13. Mintha valakit anya vigasztal, így foglak én is megvigasztalni titeket, és Jeruzsálemben vigasztaltattok. 14. És látni fogjátok és örvendezni fog a ti szívetek, és csontjaitok, mint [egy] növény, kihajt majd. És JHVH keze ismertetni fog tisztelőinek, és veszélyt jelent majd az engedetleneknek. 15. Mert íme, JHVH mint tűz fog megérkezni, és mint vihar, [olyanok] az ő harci szekerei, hogy indulattal fizessen bosszúállást és tűz lángjával megtagadást. 16. Ugyanis JHVH tüzében megítéltetik az egész föld és kardjával minden hústest. Sok holtest (sebesült) lesz JHVH által. 17. A kertekért [magukat] megszentelők és megtisztítók és a kapualjakban sertéshúst és egeret és [egyéb] utálatosságokat evők, [mind] együtt fölemésztetnek majd, mondja JHVH. 18. És én tetteiket és gondolataikat ismerem. Eljövök összegyűjteni minden nemzeteket és nyelveket és el fognak jönni és meglátják dicsőségemet. 19. És hagyni fogok rajtuk jeleket, és elküldök majd közülük megmentetteket a nemzetekbe, Tarziszba, Pútba, Lúdba, Mosokba, Tubálba, Görögországba és a messze szigetekre, akik nem hallották Nevemet, sem nem látták dicsőségemet, és hírül adják majd dicsőségemet a nemzetek között. 20. És kivezetik majd testvéreiteket minden nemzetek közül áldozati ajándékként JHVH-nak lovakkal és szekerekkel, öszvéreknek fedett szekereiben, napellenzőkkel a szent városba, Jeruzsálembe, mondta JHVH. Mintha Izrael fiai hoznák nekem áldozataikat zsoltárokkal JHVH házába. 21. És belőlük veszek majd magamnak papokat és levitákat, mondta JHVH. 22. Mint ugyanis ahogy az új ég és új föld, amiket én alkotok, megmarad énelőttem, mondja JHVH, így megáll majd magotok és nevetek. 23. És [az] lesz, hogy hónapról hónapra (újholdról újholdra) és szombatról szombatra megérkezik majd minden hústest, hogy hódolattal elém boruljon Jeruzsálemben, mondta JHVH. 24. És kijönnek majd és meglátják majd a [törvényemet] áthágó emberek holttesteit. Férgük ugyanis nem fog bevégződni és tüzük nem fog kioltatni és látványosságul (látványra) lesznek minden hústestnek.