CoG

 Apokrif zsoltárok - 151. zsoltár

Weboldal: www.churchofgod.hu


 

Apokrif zsoltárok (11Q PSALMI)

Az egyik, Qumránban talált Zsoltárok-tekercs végén hat nem kanonikus zsoltár olvasható. Az egyikük a görög (Septuaginta) Zsoltárok könyvének 151. zsoltára; a többi korábban csak szír fordításban volt ismert.

 

151/a zsoltár
col. XXVIII.
Halleluja. Dávid, Jísaj fia (szerzeménye).
1. Kisebb voltam fivéreimnél, és fiatalabb atyám fiainál. Ő pásztorrá tett engem nyája fölött, és uralkodóvá bárányai fölött.
2. Kezem sípot készített, ujjaim hárfát; dicsőséget adtam az Úrnak; lelkemben szóltam így.
3. A hegyek nem tanúskodnak felőle, és a dombok nem beszélnek (róla). A fák áldják az én szavaimat, és a nyájak tetteimet.
4. Hiszen ki tudná elmondani, és beszélni róla, és előszámlálni az Úr tetteit? Isten mindent látott, mindent hallott, és mindenre figyel. Ő küldte prófétáját, hogy felkenjen engem, Sámuelt, hogy dicsőítsen engem. Fivéreim kimentek elébe, széptermetűek, jó külsejűek.
5. Magasak voltak, szép hajjal, az Úr mégsem őket választotta.
6. Elküldött, és engem választott ki, a nyáj mellől, és fölkent szent olajjal, népe hercegévé, uralkodóvá az Ő szövetsége fiai fölé.

151/b zsoltár

Dávid erejének első megnyilvánulása, miután Isten prófétája fölkente
1. Láttam akkor a filiszteust, amint becsmérelte […]

A 2. szír zsoltár
col. XVIII.
1. Dicsérjétek az Urat fennhangon. Hirdessétek fenségét a sokak gyülekezetében.
2. Dicsőítsétek nevét az igazak sokasága között, és soroljátok elő nagyságát, amelyet a hívővel gyakorolt.
3. Ragaszkodjanak lelkeitek a jóhoz és a tökéleteshez, a Magasságos dicsőítésére.
4. Gyűljetek egybe, hogy megmentését tudassátok, és ne késlekedjetek ismertetni erejét és fölségét minden egyszerűvel.
5. Mivel a bölcsesség arra adatik, hogy az Úr dicsősége ismert legyen, és előszámlálni tetteinek nagyságát, ezért a bölcsesség ismert lett az embereknek,
6. kijelenteni erejét az egyszerűnek, és belátást adni nagyságába azoknak, akiknek nincs értelme,
7. nekik, akik a kapuktól messze vannak, akik eltávolodtak bejárataitól.
8. Mivel a Magasságos, Jákób Istene, és az Ő fölsége van az ő összes műve fölött.
9. És az embert, aki dicsőíti a Magasságost, azt Ő elfogadja, mint felajánlást hozót,
10. mint kecskebakot hozót, és borjút, mint olyat, aki kövérré teszi az oltárt, gyarapítja az égőáldozatokat, mint kellemes illatáldozatot az igazak keze által.
11. Az igazak ajtóiból az Ő hangja hallatszik, és a buzgók gyülekezetéből az Ő éneke.
12. Amikor jóllakásig esznek, Őt említik, és amikor együtt, közösen isznak.
13. Az elmélkedésük a Magasságos Törvényéről van, és szavaik arra vannak, hogy ismertté tegyék Erejét.
14. Mily messze van a gonosztól az Ő szava, és tudása a pimaszoktól.
15. Íme, az Úr szemeiben irgalom van a jók iránt,
16. és kegyelme nagy azokon, akik dicsőítik; gonosz időkben megmenti lelkeiket.
17. Áldjátok az Urat, aki megmenti az alázatosat az idegenek kezeiből, és kimenti a tökéletest a gonosz kezéből,
18. aki szarvat emel Jákóbból, és bírát Izraelből.
19. Kifeszíti sátrát Sionon, és örökre Izraelben lakozik.

A 3. szír zsoltár
col. XXIV.
1. Uram, Téged hívlak, hallgass meg!
2. Kezemet a Te szent hajlékod felé nyújtottam.
3. Fordítsd fülemet felém és teljesítsd kérésemet
4. és könyörgésemet, ne vond meg tőlem.
5. Építsd meg lelkemet, és ne vesd el,
6. és ne hagyd azt egyedül a gonosz előtt.
7. Hadd forduljon el az igaz bíra a gonosz jutalomtól.
8. Uram, ne bűneim szerint ítélj meg engem, mivel nincs élő ember, aki igaz előtted.
9. Uram, engedd, hogy megértsem a Te törvényedet, és tanítsd nekem a Te ítéleteidet.
10. És a sokaság hallani fogja a Te tetteidet, és a népek meg fogják becsülni a Te dicsőséged.
11. Emlékezz meg rólam, és ne feledj el, és ne vígy engem elviselhetetlen nehézségbe.
12. Távolítsd el tőlem ifjúkorom bűneit, és ne legyenek ellenem bűneim emlékül.
13. Uram, tisztíts meg a gonosz csapástól, és ne engedd azt visszatérni hozzám.
14. Szárítsd ki annak gyökereit bennem, és ne engedd lombajit zöldellni bennem.
15. Uram, Te dicsőséges vagy; így hát kérelmem előtted teljesítve.
16. Kihez kiáltsak, hogy teljesítse azt nekem? Mire képes az ember ereje?
17. Mivel, Uram, előtted jár az én bizalmam. Az Úrhoz kiáltottam, és Ő válaszolt nekem; meggyógyította megtört szívem.
18. Álmos voltam, és aludtam: álmodtam, majd felébredtem.
19. Uram, Te támogattál engem, mikor szívem megsebzett volt, és az Urat hívtam, Megmentőmet.
20. Most látom megszégyenülésüket; én viszont Benned bízom, és nem fogok megszégyenülni.
21. Szabadíts meg Uram Izraelt, jámborodat, és Jákobot, a Te választottad házát!

Ima megmentésért
col. XIX.
1. Hiszen a féreg nem mond neked köszönetet, és a lárva sem sorolja elő a Te szeretetedet.
2. Csak az élő mond Neked köszönetet, mindazok, akiknek lábai remegnek, köszönik meg Neked, amikor te ismertté tetted nekik kegyelmedet, és megértetted velük igazságodat.
3. Hisz a Te kezedben van minden élő lelke; Te adtál lélegzetet minden húsnak.
4. Cselekedj velünk, Uram, jóságodnak megfelelően, kegyelmednek nagyságának megfelelően és igaz tetteidnek megfelelően.
5. Az Úr hallgat mindazok szavára, akik szeretik az Ő nevét, és nem engedi, hogy az Ő szeretete eltávozzon tőlük.
6. Áldott legyen az Úr, igaz cselekedetek megcselekvője, aki szeretettel és kegyelemmel koronázza jámborait.
7. Irgalmat és kegyelmet kiált lelkem, hogy dicsérje Neved, hálát adjon örömujjongással;
8. kegyelmedért; tudassa hűségedet; a Te dicséretednek nincs határa!
9. A halálé voltam, bűneim miatt, és aljasságaim eladtak engem a Seolnak. Te azonban megmentettél engem,
10. Uram, a Te kegyelmed nagyságának megfelelően, igazságos cselekedeteidnek megfelelően.
11. Én is a Te Neved szerettem, és menedéket leltem a Te árnyékodban.
12. Amikor megemlékezem a Te erődről, megerősödik szívem, és a Te kegyelmedben bízom.
13. Bocsásd meg, Uram, vétkeimet, és tisztíts meg aljasságomtól. Adományozd nekem a hűség és a tudás szellemét; Ne szégyenüljek meg elvetemültségemben.
14. Ne uralkodjon fölöttem Sátán, se tisztátalan kínzó szellem; és gonosz ösztön se birtokolja csontjaimat.
15. Mivel Tiéd, Uram, dicséretem, és Benned reménykedem minden nap.
16. Fivérem velem örvendeznek, és atyám háza a Te kegyességednek ujjong.
17. […] örökre Benned örvendezek.

Sion-zsoltár
col. XXII.
1. Hadd emlékezzem rólad, Sion, csupa köszönettel;
2. Teljes erőmből szeretlek; emléked legyen áldott mindörökre.
3. Nagy a te reményed, Sion; Békéd és remélt megmentésed elérkezik.
4. Nemzedék nemzedék után benned lakozik majd, és az igazak nemzedékei lesznek a te ékességed.
5. Ők, akik a te megmentésed napját kívánják, örvendezni fognak dicsőséged nagyságában.
6. Dicsőséged fénye táplálja őket, és gyönyörű utcáidon csilingelnek lábpereceik.
7. Prófétáid kegyes tetteiről megemlékezel, és dicsőségedet megmutatod jámboraid tetteiben.
8. Tisztítsd ki az erőszakot bensődből; hazugság és aljasság irtassanak ki belőled!
9. Fiaid örvendeznek benned, kedvenceid hozzád csatlakoznak.
10. Mennyire reménykedtek megmentésedben, és tökéleteseid mennyire bánkódtak miattad!
11. A te reményed, Sion, nem fog elenyészni, és várakozásod nem merül feledésbe.
12. Van-e igaz ember, ki elveszett? Van-e ki megmenekült aljassága fejében?
13. Az ember útjának megfelelően igyekszik, és mindenki tettei szerint nyer viszonzást.
14. Körben kivágatnak elnyomóid, Sion, összes gyűlölőd szétszóratik.
15. A te dicséreted tetsző, Sion, fölkel mindenfelé a világban.
16. Sokszor fogok emlékezni rád áldásra; áldani foglak teljes szívemmel.
17. Örök jámborságot fogsz elérni, és áldást nyersz a Nemestől.
18. Megkapod a látomást, mely rólad szól, és a próféták álmait, melyeket felőled kértek.
19. Légy felmagasztalt és növekedj, Sion!
20. Dicsérd a Magasságost, Megmentődet! Örvendj lelked dicsőségében!

Himnusz a Teremtőről
col. XXVI.
1. Az Úr nagy és szent; a legszentebb, nemzedékről nemzedékre.
2. Fenség halad előtte, és mögötte sok víz bősége.
3. Szeretet és igazság vannak arca körül; igazság és ítélet és igazságosság trónjának alapzata.
4. Ő választja el a fényt a sötétségtől; ő hozza létre a hajnalt, szíve tudása által.
5. Amikor összes angyalai látták Őt, énekeltek, mivel Ő megmutatta nekik, amit azok nem ismertek.
6. Ő koronázza a hegyeket gyümölccsel, jóféle élelemmel minden élő számára.
7. Áldott legyen a föld Ura, az Ő erejével, aki létrehozta a világot bölcsességével.
8. Értelmével feszítette ki az eget, és hozta elő a szelet kamráiból.
9. [...]kat alkotott az eső számára, és ködöt támasztott a föld színéről.

Dávid zsoltáraihoz
col. XXVII.
1. Dávid, Jísáj fia bölcs volt és ragyogó, mint a nap fénye; írnok,
2. értelmes és tökéletes minden útjában, Isten és az ember előtt.
3. Az Úr értelmes és ragyogó szellemet adott neki
4. és 3600 zsoltárt írt,
5. valamint 364 éneket, hogy azokat a mindennapi állandó áldozat oltáránál énekeljék,
6. az év minden napjára; és 52 éneket a szombati áldozatokhoz;
7. és 30 éneket az újholdakra, ünnepnapokra és az Engesztelőnapra.
8. Összesen az énekek, amelyeket mondott, 446 volt, valamint 4 ének arra,
9. hogy zenéljenek a gonosz szellemtől sújtottak számára.
10. Mindösszesen ez 4050. Mindezeket ő próféciaként mondta, amelyet a Magasságostól kapott.